EU-delegasjonens halvårsrapport om forbruker-, likestilling- og oppvekstpolitikk høsten 2022

På tross av et krevende politisk klima, preget av Russlands angrepskrig mot Ukraina, har EU-systemet arbeidet intensivt for å sikre fremdrift på forbrukervern, likestilling og oppvekstfeltet.

De store linjene i EUs politikk har ligget fast, som grønn og digital omstilling, motstandsdyktighet og vern om europeisk demokrati og verdier.

Det skriver forbruker-, likestillings-, oppvekstråd Marie Osnes ved EU-delegasjonen i sin halvårsrapport for 2. halvår 2022.

I denne halvårsrapporten fremheves følgende saker som områder hvor det har vært fremdrift det siste halvåret:

EU beveger seg nå inn i den siste perioden  for den sittende Europakommisjonen og Europaparlamentet, og det er politisk ønske om å lose påbegynte saker i havn og levere på ambisjonene de satt seg.

På forbrukerfeltet gjenstår det å komme til enighet om lovverk på forbrukermakt i det grønne skiftet. Lovforslaget har beveget seg sakte, men det er ønske om å lose det i havn parallelt med andre forslag i skjæringspunktet miljø og forbruker.

På det digitale området skjer det mye som berører forbrukere gjennom EUs arbeid med å regulere store markedsaktørers handlingsrom. Diskusjonene om Aktsomhetsdirektivet vitner om ulike ønsker og ambisjoner om å sette EU i førersetet for å beskytte menneskerettigheter og miljø og ansvarliggjøre bedrifter, samtidig som det er sterke stemmer som ikke ønsker at bedrifter skal bli belastet for mye i dette arbeidet. Rådet har sin forhandlingsposisjon klar, men Europaparlamentet har fortsatt en vei å gå før de er klare til forhandlinger.

På likestillingsfronten gir EU sine borgere på den ene siden et grunnleggende rettsvern og EU har høye ambisjoner med strategier og handlingsplaner på plass. På den andre siden skaper de ulike EU-medlemslandenes politiske kultur og holdninger utfordringer når man ønsker å videreutvikle EUs lovverk. Dette har bydd på utfordringer i høst i alt fra diskusjoner om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer til likelønn. Likevel klarer EU å finne måter å leve med grunnleggende ulike synspunkter blant medlemslandene og komme til enighet i lovarbeidet.

Halvårsrapporten er delt inn i fire hoveddeler. Den første delen er overordnet om de tre EU-institusjonene – hva EU har oppnådd det siste halvåret og prioriteringer fremover. De neste kapitlene tar for seg henholdsvis forbrukersaker, familie og oppvekstsaker og likestillingssaker. Rapporten er ikke en uttømmende oversikt, men gir et innblikk i lov- og politikkutviklingen på feltene. Rapporten trekker på tidligere innrapporteringer fra EU-delegasjonen.

Les hele halvårsrapporten her.