Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3286 treff.

 • Helse

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Både i EU-landene og Norge har nasjonale myndigheter ansvar for helsepolitikken. EU-landene samarbeider likevel i økende grad om felles utfordringer på helseområdet. På områder som helsesikkerhet, næringsmidler, tobakk, legemidler, kosmetikk, grensekryssende helsetjenester og medisinsk utstyr utvikler EU regelverk som gjennom EØS-avtalen også gjelder i Norge.

 • Landbruk

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen omfatter ikke EUs felles marked for landbruksvarer eller EUs felles landbrukspolitikk. Handel med bearbeidede landbruksvarer er derimot omfattet av en protokoll til EØS-avtalen. I tillegg gir avtaler om handel med basislandbruksvarer økte tollfrie kvoter for blant annet ost og kjøtt.

 • Miljø og klima

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Store deler av EUs miljø- og klimapolitikk blir innlemmet i norsk lovgivning som følge av EØS-avtalen. Det har siden avtalen ble inngått vært et tett og forpliktende samarbeid med EU på området. Hovedtrekkene i Norges og EUs miljø- og klimapolitikk er sammenfallende, og det er tett og godt samarbeid i internasjonale forhandlinger.

 • Likestilling og ikke-diskriminering

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Samarbeidet med EU om likestilling og ikke-diskriminering omfatter en kombinasjon av politisk deltakelse i uformelle ministermøter, utforming av felles regelverk, gjensidig utveksling av erfaringer og læring innen politikkområder av felles interesse.

 • Arbeid og sosial

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EU/ EØS-området. Det meste av EUs regler for arbeidsmiljø og arbeidstakeres rettigheter tas inn i EØS-avtalen. Arbeidsmarkedspolitikk, pensjons- og trygdepolitikk og sosialpolitikk er et nasjonalt ansvar i EU-landene og i Norge.

 • Forbrukerspørsmål

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Å fremme forbrukerrettigheter er viktig for EU. Gjennom EØS-avtalen innfører Norge det samme regelverket som EU-landene. Dette gjelder blant annet regler om prismerking, pakkereiser, markedsføring, forbrukerkjøp, informasjon, kontraktsvilkår og om angrerett ved netthandel og annet kjøp utenom butikk. Mange norske forbrukere handler over landegrensene, og et mer ensartet regelverk i EØS-området gir forbrukerne økt trygghet.

 • Hva betyr Schengen-samarbeidet i praksis?

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Dersom du legger ut på en biltur fra Norge til Italia, skal du ikke bli stoppet for systematisk grensekontroll mellom hvert Schengen-land.

 • Schengen- og justissamarbeid

  13.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge deltar i viktige deler av EUs samarbeid på justis- og innenriksområdet. Den viktigste av våre tilknytningsavtaler er Schengen-avtalen. Som Schengen-medlem er vi del av et område med felles yttergrense og indre reisefrihet. Dette forutsetter at alle deltakerne anvender og gjennomfører det felles regelverket på en effektiv og forsvarlig måte.

 • Justispolitikk

  13.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-landenes samarbeid om justis- og innenriksspørsmål har de siste årene blitt gradvis tettere og mer omfangsrikt. Norge deltar i viktige deler av dette, blant annet gjennom vår deltakelse i Schengen.

 • Migrasjonspolitikk

  13.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  På grunn av det store migrasjonstrykket mot Europa har EU utviklet en helhetlig migrasjonspolitikk. Gjennom blant annet Schengen- og Dublinsamarbeidet er migrasjon blant områdene hvor Norge er mest integrert i det europeiske samarbeidet.

 • Sikkerhet og forsvar

  08.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med EU er primært fokusert på kapabilitetsutvikling, forskning og forsvarsindustri i regi av EUs forsvarsbyrå, European Defence Agency (EDA). Norge deltar som eneste ikke-medlemsstat i det innledende programmet for forsvarsrelatert forskning som skal inngå i EUs nye forsvarsfond (EDF). Regjeringen anser det som ønskelig og viktig at også Norges samarbeid om EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP) revitaliseres, spesielt på områder som kan bidra til å styrke NATO.

 • Forskning

  08.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Programmet er EUs største og viktigste verktøy for å finansiere forskning på europeisk nivå, og for styrket europeisk samarbeid om kunnskap og teknologi og økt bevegelighet for forskere. Norge deltar aktivt i utviklingen av det europeiske forskningsområdet.

 • Energi

  08.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Europa er vår største og viktigste handelspartner på energiområdet. Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet og nesten all norsk gass leveres gjennom gassrørledninger til Europa. På kraftsiden er Norge godt integrert både i det nordiske og det europeiske kraftmarkedet. EUs arbeid med «Energiunionen» følges tett for å sikre at norske interesser blir ivaretatt.

 • By- og regionalpolitikk

  07.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge deltar i flere av EUs by- og regionale samarbeidsprogram. Internasjonalt samarbeid og deltakelse i europeiske regionale program og nettverk er en viktig inngang til deltakelse i utformingen av europeisk by- og regionalpolitikk, siden disse politikkområdene ikke er omfattet av EØS-avtalen.

 • Utdanning

  07.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU har ingen felles utdanningspolitikk. Medlemslandene har ansvar for å utforme egen utdanningspolitikk og utdannings- og opplæringssystemer, men samarbeider og utveksler erfaringer på tvers av landegrensene. EUs rolle på utdanningsområdet er å legge til rette for og støtte samarbeid om utdanning. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge aktivt i de fleste europeiske programmer og samarbeidsprosesser på utdanningsområdet.

 • Finans og økonomi

  07.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EUs samarbeid om den økonomiske politikken og pengepolitikken samt eurosamarbeidet er ikke en del av EØS-avtalen, men gjennom handel med EU-landene og deltakelse i det indre marked påvirkes Norge av utviklingen i EU. Finansielle tjenester er derimot en sentral del av det indre markedet som Norge er med i.

 • Statistikk

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Formålet med EUs statistikksamarbeid er å ha en sammenlignbar beskrivelse av utviklingen på områder som omfattes av samarbeidet i unionen. Samarbeid på statistikkområdet er en del av EØS-avtalen.

 • Kultur og media

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Utforming av kulturpolitikk er medlemslandenes ansvar. EUs aktiviteter på området skal støtte opp om den nasjonale kulturpolitikken i hvert land og stimulere til kulturelt mangfold. De fleste saksområder på mediefeltet - og særlig opphavsrett - berøres derimot av EØS-avtalens regelverk. Norge deltar i EUs kultur- og medieprogram.

 • Konkurransepolitikk

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EUs regler for det indre marked skal sikre fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer. Fri og effektiv konkurranse er en av betingelsene for at det indre markedet skal fungere. Dette sikres ved hjelp av konkurranseregler og regelverk om offentlige anskaffelser og statstøtte. Gjennom EØS-avtalen følger Norge samme regelverk som EU på disse områdene.

 • Toll, skatt og avgifter

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge er ikke forpliktet etter EØS-avtalen til å implementere EUs regler på skatte- og avgiftsområdet. Likevel er Norge forpliktet til å sørge for at de norske skattereglene og praktiseringen av dem er i samsvar med de fire friheter og statsstøttereglene i EU.