Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3284 treff.

 • Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning

  20.07.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018, samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft.

 • Ny personopplysningslov 20. juli

  20.07.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

 • Norge unntas fra EUs beskyttelsestiltak på stål

  18.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU vedtok onsdag 18. juli å innføre midlertidige beskyttelsestiltak på import av stål. Norge er, sammen med de to andre EØS-medlemmene Island og Liechtenstein, unntatt tiltakene på grunn av den tette økonomiske integrasjonen som følger av EØS-avtalen.

 • Forvaltning og kontroll av EØS-midlene

  17.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  For å sikre EØS-midlene mot misbruk er det innført en rekke kontrollsystemer som skal forhindre korrupsjon og sørge for at vi oppnår avtalte resultater.

 • Nye logoer for EØS-midlene

  16.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vi har hentet inspirasjon fra norske fjell og horisonten der himmel møter hav. Til sammen har det blitt en logo som symboliserer vekst, samarbeid og en bedre fremtid i Europa.

 • Menneskesmugling og grensekontroll på dagsorden

  11.07.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Når EUs justis- og innenriksministre møtes torsdag står blant annet asyl, grensekontroll og menneskesmugling på dagsorden. Statssekretær Torkil Åmland deltar fra norsk side på det uformelle innenriksministermøtet i Innsbruck.

 • Fisk og EU

  10.07.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Samarbeidet med EU på fiskeri- og akvakulturområdet er av stor betydning for Norge, selv om akvakulturpolitikk og forvaltning av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-avtalen. Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på bilaterale avtaler, mens handelen med fisk og fiskeprodukter er regulert gjennom en egen protokoll i EØS-avtalen og flere bilaterale avtaler. De veterinære aspektene av fiskeri- og akvakultur er omfattet av EØS-avtalen. Handelen med sjømat foregår dermed uten grensekontroll internt i EØS-området.

 • Justispolitikk

  10.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-landenes samarbeid om justis- og innenriksspørsmål har de siste årene blitt gradvis tettere og mer omfangsrikt. Norge deltar i viktige deler av dette, blant annet gjennom vår deltakelse i Schengen-samarbeidet.

 • Personvernforordningen innlemmet i EØS-avtalen

  06.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 6. juli ble 69 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er personvernforordningen og regler som gir deg tilgang til strømmetjenester og nett-tv når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land.

 • Mobilitet av nett-TV ett skritt nærmere

  06.07.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  I dag er det slik at når norske forbrukere reiser til andre land, påvirkes tilgangen til tjenester som for eksempel Netflix, TV2 Sumo og HBO av landet de oppholder seg i. Nå har vi kommet et skritt nærmere en løsning der man får tilgang til det samme innholdet, selv om man reiser utenlands.

 • Iverksettelse av artikkel 19-avtalen med EU

  05.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge og EU kom den 5. april 2017 til enighet om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er inntatt som vedlegg til Prop. 115 S (2016-2017) "Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen artikkel 19".

 • Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

  03.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å styrke mulighetene for internasjonale togforbindelser. Da er det viktig å harmonisere regelverket på tvers av landegrensene og utvikle en felles strategi. Samtidig skal vi beholde kontroll med norsk jernbane og ivareta Statens jernbanetilsyn sin rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 • EU- og EØS-relevante nettsider

  03.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du lenker til EØS- og EU-relevante nettsteder.

 • Departementenes EØS-strategier

  03.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 og det årlige arbeidsprogrammet.

 • Styrker næringslivs- og justissamarbeidet med Kroatia

  03.07.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og Kroatia undertegner i dag samarbeidsavtaler om 103,4 millioner euro. Gjennom EØS-midlene blir næringsliv og innovasjon, energitiltak og justissektoren sentrale satsingsområder.

 • Statsministeren til Serbia og Kroatia

  02.07.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg innleder i dag en todagers tur til Serbia og Kroatia. Tema for besøket er den regionale sikkerhetssituasjonen på Vest-Balkan, EU-integrasjon og norsk økonomisk støtte og samarbeid.

 • EØS-komiteen

  27.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 6. juli 2018

  27.06.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6.juli 2018.

 • Antatt EØS-relevant EU-regelverk: Halvårlig informasjon til Stortinget - juni 2018

  19.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversikt over foreslåtte rettsakter, utkast til rettsakter og vedtatte rettsakter i EU som antas å ha EØS-relevans.

 • Norsk gründer nominert til EU-pris

  18.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Med robotteknologi har Karen Dolva (28) hjulpet folk ut av ensomheten. Nå er hun en av tre nominerte til EUs pris for kvinnelige innovatører i kategorien «Rising Innovators».