Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1095 treff.

 • Eftas konsultative komité

  08.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Efta-pilaren har også en rådgivende komité der partene i arbeidslivet gir råd om utviklingen av Efta-samarbeidet.

 • Spesialutvalg

  08.12.2021 Artikkel EØS-notatbasen

  Spesialutvalgene skal bidra til samordning i saker som berører flere departementer og underetater. Ledelse og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departementet som har forvaltningsmessig hoved¬ansvar, for eksempel leder Olje- og energidepartementet Spesialutvalget for energi.

 • Slik blir EØS-regelverk til

  08.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Politikk- og regelverksutformingen i EU tar ofte flere år, fra de første diskusjonene starter til det endelige vedtaket er fattet. Først når EU har gjort sitt vedtak, kan EØS-komiteen fatte beslutning om å innlemme en ny EU-rettsakt i EØS-avtalen.

 • EØS-komiteen

  08.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • Efta-domstolen

  07.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Efta-domstolen har samme type funksjoner overfor EØS/Efta-landene som EU-domstolen har overfor EU-landene. Efta-domstolen legger i sine vurder­inger stor vekt på rettspraksis fra EU-domstolen.

 • Eftas overvåkingsorgan, Esa

  07.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  På samme måte som Kommisjonen har ansvar for å påse at medlemsstatene i EU etterlever sine forpliktelser etter EU-regelverket, har Eftas overvåkingsorgan, Esa (Efta Surveillance Authority) ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-land.

 • Eftas parlamentarikerkomité

  07.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Eftas parlamentarikerkomité har rådgivende funksjoner i Efta-pilaren. Det er de samme parlamentsmedlemmene som møtes i Eftas parlamentarikerkomité og i Parlamentarikerkomiteen for EØS.

 • Et europeisk minstelønnsdirektiv kan bli klart til våren

  06.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arbeidet med et europeisk minstelønnsdirektiv nærmer seg finaleetappen til tross for motstand fra skandinaviske land.

 • Eftas faste komité

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Eftas faste komité (The Standing Committee of the Efta States) er EØS/Efta-landenes organ for behandling og samordning av politisk viktige EØS-saker før møter med EU i EØS-komiteen og EØS-rådet.

 • Den konsultative komité for EØS

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den konsultative komité for EØS (EEA Consultative Committee) er sammensatt av representanter fra arbeidslivets parter i EØS/Efta-landene og representanter for Den økonomiske og sosiale komité i EU, og er et rådgivende organ som gir uttrykk for sine synspunkter gjennom rapporter og resolusjoner, på lik linje med parlamentarikerkomiteen.

 • Parlamentarikerkomiteen for EØS

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Parlamentarikerkomiteen for EØS (EEA Joint Parliamentary Committee) er et rådgivende organ som gir uttrykk for sine synspunkter gjennom rapporter og resolusjoner. Gjennom sin deltakelse i komiteen får representantene for EØS/Efta-landene dessuten utvidet informasjon om EU/EØS-spørsmål og en formell kanal til Europaparlamentet.

 • EØS-rådet

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-rådet (EEA Council) er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene. EØS-rådet har som oppgave å gi EØS-avtalen politisk framdrift og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg.

 • EØS-organene

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Hovedprinsippet i EØS er at Efta og EU utgjør to pilarer i samarbeidet. Det institusjonelle rammeverket for EØS-avtalen blir derfor omtalt som et topilarsystem.

 • Bedrift i Europa

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen innebærer fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital over landegrensene i EØS. Hva betyr dette for deg som ønsker å operere i det europeiske markedet?

 • Arbeide i Europa

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som norsk EØS-borger kan du i utgangspunktet søke alle stillinger som lyses ut i et EØS-land. Unntaket kan være at det stilles bestemte krav til språkkunnskaper, eller spesielle stillinger i det offentlige. De samme betingelsene skal ellers gjelde for deg som for de andre borgerne i landet.

 • Forbruker i Europa

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norske forbrukere som handler en vare eller tjeneste i et annet EU/EØS-land, skal kunne forvente samme standard og kvalitet som om den var kjøpt i Norge.

 • Studere i Europa

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som EØS-borgere har nordmenn rett til å studere i andre EØS-land. Det finnes mange muligheter for å studere og eller skaffe seg arbeidspraksis i et annet land i Europa.

 • EØS-samarbeidet

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen utgjør hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den knytter Norge til EUs indre marked gjennom et felles regelverk for fritt varebytte og fri bevegelse av personer, tjenester og kapital, samt felles konkurranseregler. EØS-avtalen gir norske bedrifter adgang til et marked bestående av 30 land og 450 millioner mennesker.

 • Hva EØS-avtalen omfatter

  06.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen gir norsk næringsliv og nordmenn  de samme rettigheter og plikter som næringsliv og borgere i andre EØS-land når det blant annet gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i EØS-land.

 • Departementenes EØS-strategier

  03.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater.