Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 479 treff.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  14.07.2024 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker, inkludert Europakommisjonens høringer og konsultasjoner.

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  04.07.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i. (Merk at oversikta ikkje er heilt komplett.)

 • Pågåande saker for Efta- og EU-domstolen

  04.07.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande saker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

 • Ber om innspill på EUs fremtidige politikk for digital infrastruktur

  07.06.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Europakommisjonen la 21. februar 2024 fram en melding om EUs fremtidige politikk for digital infrastruktur. Meldingen handler om Europas behov for digital infrastruktur, hvilke utfordringer som finnes og foreslår en rekke tiltak for å imøtekomme disse. Europakommisjonen la samtidig også fram en anbefaling om sikkerhet og motstandskraft i sjøkabelinfrastruktur.

 • Utenriksministeren deltok på EØS-rådsmøte i Brussel

  28.05.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  - EØS-avtalen er Norges viktigste avtale og den krever god og jevnlig dialog mellom Norge, Island, Liechtenstein og EU. EØS-rådet er arenaen for dette arbeidet. Her diskuterer vi hvordan EØS-samarbeidet kan utvikle seg og bli bedre, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

 • Norge og EU inngår avtale om forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid

  28.05.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, utenriksminister Espen Barth Eide og EUs utenrikssjef Josep Borrell undertegnet i dag en avtale om sikkerhets- og forsvarssamarbeid mellom EU og Norge. Undertegningen fant sted i Brussel, før EUs årlige sikkerhetskonferanse Schuman Forum.

 • Regjeringens arbeidsprogram for EU- og EØS-saker 2024-2025

  23.05.2024 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Samarbeidet med EU har utviklet seg raskt de siste årene i møte med Ukraina-krigen, koronapandemien og klimakrisen. Det pågår store omstillingsprosesser som det grønne skiftet og digitaliseringen. Dette har synliggjort sårbarheter og behovet for styrket samarbeid for å møte felles utfordringer. EØS-avtalen er grunnplanken for Norges forhold til EU.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er i Brussel 24. mai

  23.05.2024 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er i Brussel for å ha samtalar med mellom anna visepresident i Europakommisjonen Maroš Šefčovič og kommissær for humanitær bistand og krisehandtering Janez Lenarčič.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er i Brussel 24. mai

  23.05.2024 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er i Brussel for å ha samtaler med blant annet visepresident i Europakommisjonen Maroš Šefčovič og kommissær for humanitær bistand og krisehåndtering Janez Lenarčič. Tema for samtalene er blant annet norsk deltakelse i EUs styrkede helseberedskap, strategiske prioriteringer fremover på helseområdet.

 • Høring – NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

  15.05.2024 Høring Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet sender på høring: NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer.

  Høringsfrist: 01.09.2024 Status: På høring

 • Jonas Gahr Støre møtte Frankrikes statsminister Gabriel Attal

  14.05.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  Krigen i Ukraina, europeisk sikkerhet og grønn omstilling var noen av temaene da statsminister Jonas Gahr Støre møtte den franske statsministeren Gabriel Attal i Paris. Dette var det første møtet mellom de to statsministrene.

 • Utenriksministerens redegjørelse til Stortinget om viktige EU/EØS-saker

  24.04.2024 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren holdt 23. april sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

  Av: Utenriksminister Espen Barth Eide

 • Prop. 93 LS (2023–2024) - Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 274/2021, 275/2021, 276/2021 og 277/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2018/1971, (EU) 2019/2243 og (EU) 2020/1070 og direktiv (EU) 2018/1972

  12.04.2024 Proposisjon Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Loven vil regulere og gi rammer for ekomsektoren og datasenterindustrien i årene som kommer. Loven regulerer internett, mobil og bredbåndstjenester og andre tradisjonelle elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. I tillegg reguleres datasentre for første gang i ny ekomlov. Den nye loven erstatter gjeldende lov fra 2003. Reguleringen moderniseres for å støtte den teknologiske utviklingen, endrede markedsforhold, nye krav til sikkerhet og brukernes behov for tilgang til høyhastighets internett. Departementet foreslår samtidig at Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 274/2021, 275/2021, 276/2021 og 277/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2018/1971, (EU) 2019/2243, (EU) 2020/1070 og direktiv 2018/1972.

 • Fekk utgreiing om erfaringane med EØS

  11.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide tok i dag imot ei utgreiing om erfaringane med EØS-samarbeidet sidan 2012.

 • NOU 2024: 7 - Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

  11.04.2024 NOU Utenriksdepartementet

  I januar 2024 var det tretti år siden EØS-avtalen trådte i kraft. I 2022 ble det utnevnt et uavhengig utvalg som skulle vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene. Forrige utredning ble publisert i 2012, og EU har endret seg siden den gang. Utvalget har hatt et bredt mandat til å utrede EØS-samarbeidet det siste tiåret, andre relevante avtaler Norge har med EU, og å gi råd om hvordan norske interesser best kan ivaretas i samarbeidet med EU. Utvalget har også sett på erfaringene Storbritannia, Sveits og Canada har fra sine former for samarbeid med EU. I rapporten gis det konkrete råd om hvordan norske interesser kan ivaretas best mulig gjennom EØS-avtalen, på en rekke områder inkludert nærings- og arbeidsliv; energi, klima og miljø; og utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

 • Strategi for norsk deltakelse i Programmet for et digitalt Europa – DIGITAL

  10.04.2024 Plan/strategi Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

 • Norge får tettere digitalt samarbeid med Europa

  10.04.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Norge kobler seg tettere på EUs program for et digitalt Europa. Med egen strategi for norsk deltakelse i DIGITAL vil norske virksomheter få samarbeide tett med EU om kunstig intelligens og digital sikkerhet, få tilgang til superdatamaskiner og styrke norsk mikrobrikkeindustri.

 • Videreutvikling av informasjonssystemer for bedre grense- og utlendingskontroll i Schengen

  05.04.2024 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår gjennomføring i norsk rett av Schengen-regelverk, som vil forenkle og forbedre politiet og utlendingsmyndighetenes grense- og utlendingskontroll. Dette oppnås gjennom såkalt interoperabilitet mellom ulike informasjonssystemer.

 • Prop. 85 LS (2023–2024) - Endringer i folketrygdloven (styrking av fedres rett til foreldrepenger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1158 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU

  05.04.2024 Proposisjon Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet legger i proposisjonen fram forslag til endringer i folketrygdloven og foreldrepengeordningen som følge av gjennomføringen av EU-direktivet om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner i norsk rett. Det foreslås å oppheve kravet om at mor må være i aktivitet (jobb, studier mv) for at far skal kunne ta ut foreldrepenger, med ytterligere to uker. Alle fedre med egen opptjening i tilfeller der mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, gis dermed en utvidet selvstendig rett til å ta ut foreldrepenger i til sammen ti uker, der to av ukene kan tas ut i forbindelse med fødselen. Det foreslås at nivået på kompensasjonsgraden for utbetalingen av ytelsen reduseres til 90 prosent for åtte av ukene, mens kompensasjonsgraden for de ti første dagene med betalt permisjon i forbindelse med fødsel, fortsatt skal være 100 prosent. Departementet foreslår samtidig at Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/2024 15. mars 2024 om å innlemme direktivet i EØS-avtalen.

 • Nett-tv

  Lanserer strategi for norsk deltakelse i DIGITAL

  04.04.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung presenterer strategien for norsk deltakelse i programmet for et digitalt Europa - DIGITAL - onsdag 10. april kl 10.45-11.45. Arrangementet blir strømmet på regjeringen.no.

 • Side 1 av 24
 • Side 1 av 24