Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1938 treff.

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  15.10.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU og ambassaden i Brussel får man en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia samt et innblikk i hvordan det er å jobbe ved Norges største utenriksstasjon.

 • Handelen med fisk i EU

  14.10.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge er verdens nest største sjømateksportør, og EU er vårt viktigste marked. Målt etter verdi går om lag 60 prosent av den norske sjømateksporten til EU. Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på bilaterale avtaler, mens handelen med fisk og fiskeprodukter er regulert gjennom en egen protokoll i EØS-avtalen og bilaterale avtaler. Som medlem av EUs indre marked har norsk sjømat fri adgang når det gjelder veterinære og tekniske krav, og handelen med sjømat foregår dermed uten grensekontroll internt i EØS-området.

 • EU, EØS og internasjonalt samarbeid om transport og kommunikasjon

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementets ansvarsområder har en rekke internasjonale aspekter. EU- og EØS-relaterte saker utgjør den største delen av det internasjonale arbeidet til departementet.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Norges energisamarbeid med EU

  04.10.2021 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Norge har et tett samarbeid med EU på energiområdet, og er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen. Departementet har tett kontakt med EU-kommisjonen blant annet gjennom en egen energidialog, hvor statsråd og kommissær møtes.

 • Byrå- og programsamarbeid

  27.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge deltar i elleve EU-programmer og 31 av EUs byråer. Dette er en viktig del av Norges samarbeid med EU.

 • Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027

  27.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  I perioden 2021-2027 deltar Norge i de elleve EU-programmene som omtales nedenfor. Fra EUs side er det lagt opp til større synergi og samfinansiering av programmene i denne perioden for bedre å håndtere og løse store oppgaver som det grønne skiftet, gjenoppbygging etter covid-19, innovasjon, digitalisering m.m.

 • Prop. 239 LS (2020–2021) - Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse

  24.09.2021 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven og samtykke til ratifikasjon av en tilleggsprotokoll knyttet til Dublin- og Eurodac-samarbeidet. Protokollens formelle tittel er «Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse». Protokollen innebærer at Norge skal gjennomføre de bestemmelsene i forordning (EU) 603/2013 (Eurodac II-forordningen) som omhandler rettshåndhevende myndigheters og Europols adgang til å anmode om å sammenligne fingeravtrykksopplysninger med opplysninger som er lagret i Eurodacs sentralsystem. Dette med sikte på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger. Lovendringene som foreslås innebærer i all hovedsak at bestemmelsene i Eurodac II-forordningen om sammenligning av fingeravtrykksopplysninger for rettshåndhevelsesformål inkorporeres i norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i utlendingsloven § 101.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  24.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 24. september).

 • Norske aktører i Brussel

  14.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

 • Utvekslet erfaringer med biodrivstoff i luftfart

  13.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norske erfaringer med biodrivstoff i luftfarten var tema da Norges delegasjon til EU arrangerte webinar, fredag 10. september. Europakommisjonen presenterte også sitt "ReFuelEU Aviation"-initiativ.

 • Hvem mottar EØS-midler?

  25.08.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.

 • Offentlig høring av Kommisjonens forslag til tre forsterkede regelverk (ETS, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket)

  04.08.2021 Høring Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet viser til forslagene til revidert klimaregelverk som ble lagt frem av EU-kommisjonen den 14. juli 2021 i "Fit for 55-pakken". Forslagene til endringer i kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket sendes med dette på høring til norske høringsinstanser.

  Høringsfrist: 15.09.2021 Status: Under behandling

 • Høring - EU-EØS. Forslag til revidert direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative energibærere i transport (AFID)

  20.07.2021 Høring Samferdselsdepartementet

  Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram et forslag til revisjon av EU-kommisjonens direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren. Forslaget reviderer direktiv 2014/94/EU.

  Høringsfrist: 01.09.2021 Status: Under behandling

 • Høring - EU-EØS. Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019

  20.07.2021 Høring Samferdselsdepartementet

  Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram et forslag til revisjon av EU-kommisjonens forordning om CO2-utslippskrav til person- og varebiler. Forslaget reviderer forordning (EU) nr. 631/2019.

  Høringsfrist: 01.09.2021 Status: Under behandling

 • Klar for 55-pakken lagt fram

  14.07.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Av Tom O. Johnsen, miljøråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Slovenia tar over formannskapet i Rådet for Den europeiske union

  07.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  1. juli gikk stafettpinnen fra Portugal til Slovenia. Det slovenske formannskapet i Rådet for Den europeiske union vil under slagordet «Together. Resilient. Europe» jobbe for Europas økonomiske gjenoppbygging etter covid-19-pandemien, det grønne skiftet og digital omstilling; reflektere over Europas framtid; styrke rettssikkerhet og europeiske verdier; og øke sikkerhet og stabilitet i Europas nabolag.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 9. juli 2021

  29.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 9. juli 2021.

 • Blå økonomi i det grønne skiftet

  28.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fredag 25. juni arrangerte EU-delegasjonen et webinar om bærekraftig havforvaltning i samarbeid med det portugisiske EU-formannskapet.

 • Prop. 212 L (2020–2021) - Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)

  11.06.2021 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

  Proposisjonen inneholder regler om hvordan norske myndigheter skal gå frem når de tildeler offentlig støtte. Hovedformålet med lovforslaget er å sikre at Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Lovforslaget inneholder hovedsakelig regler om støttegivers plikter, som f.eks. plikten til å gi melding om offentlig støtte til ESA før iverksettelse og plikten til å kreve tilbakebetalt ulovlig støtte. Lovforslaget skal også sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser etter OECD-avtalen om normale konkurranseforhold i skipsbyggingsindustrien og WTO-avtalen om subsidier og utjevningsavgifter. For slike subsidier gjelder egne regler om melding, rapportering og tilbakekreving.