Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3284 treff.

 • Menneskesmugling og grensekontroll på dagsorden

  11.07.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Når EUs justis- og innenriksministre møtes torsdag står blant annet asyl, grensekontroll og menneskesmugling på dagsorden. Statssekretær Torkil Åmland deltar fra norsk side på det uformelle innenriksministermøtet i Innsbruck.

 • Fisk og EU

  10.07.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Samarbeidet med EU på fiskeri- og akvakulturområdet er av stor betydning for Norge, selv om akvakulturpolitikk og forvaltning av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-avtalen. Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på bilaterale avtaler, mens handelen med fisk og fiskeprodukter er regulert gjennom en egen protokoll i EØS-avtalen og flere bilaterale avtaler. De veterinære aspektene av fiskeri- og akvakultur er omfattet av EØS-avtalen. Handelen med sjømat foregår dermed uten grensekontroll internt i EØS-området.

 • Justispolitikk

  10.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-landenes samarbeid om justis- og innenriksspørsmål har de siste årene blitt gradvis tettere og mer omfangsrikt. Norge deltar i viktige deler av dette, blant annet gjennom vår deltakelse i Schengen-samarbeidet.

 • Ny personopplysningslov 20. juli

  10.07.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

 • Ny personopplysningslov og innlemmelse i EØS-avtalen

  10.07.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning i Norge. Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018. Dette er samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trer i kraft.

 • Personvernforordningen innlemmet i EØS-avtalen

  06.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 6. juli ble 69 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er personvernforordningen og regler som gir deg tilgang til strømmetjenester og nett-tv når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land.

 • Mobilitet av nett-TV ett skritt nærmere

  06.07.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  I dag er det slik at når norske forbrukere reiser til andre land, påvirkes tilgangen til tjenester som for eksempel Netflix, TV2 Sumo og HBO av landet de oppholder seg i. Nå har vi kommet et skritt nærmere en løsning der man får tilgang til det samme innholdet, selv om man reiser utenlands.

 • Iverksettelse av artikkel 19-avtalen med EU

  05.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge og EU kom den 5. april 2017 til enighet om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er inntatt som vedlegg til Prop. 115 S (2016-2017) "Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen artikkel 19".

 • Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

  03.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å styrke mulighetene for internasjonale togforbindelser. Da er det viktig å harmonisere regelverket på tvers av landegrensene og utvikle en felles strategi. Samtidig skal vi beholde kontroll med norsk jernbane og ivareta Statens jernbanetilsyn sin rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 • EU- og EØS-relevante nettsider

  03.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du lenker til EØS- og EU-relevante nettsteder.

 • Departementenes EØS-strategier

  03.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 og det årlige arbeidsprogrammet.

 • Styrker næringslivs- og justissamarbeidet med Kroatia

  03.07.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og Kroatia undertegner i dag samarbeidsavtaler om 103,4 millioner euro. Gjennom EØS-midlene blir næringsliv og innovasjon, energitiltak og justissektoren sentrale satsingsområder.

 • Statsministeren til Serbia og Kroatia

  02.07.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg innleder i dag en todagers tur til Serbia og Kroatia. Tema for besøket er den regionale sikkerhetssituasjonen på Vest-Balkan, EU-integrasjon og norsk økonomisk støtte og samarbeid.

 • EØS-komiteen

  27.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 6. juli 2018

  27.06.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6.juli 2018.

 • Antatt EØS-relevant EU-regelverk: Halvårlig informasjon til Stortinget - juni 2018

  19.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversikt over foreslåtte rettsakter, utkast til rettsakter og vedtatte rettsakter i EU som antas å ha EØS-relevans.

 • Norsk gründer nominert til EU-pris

  18.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Med robotteknologi har Karen Dolva (28) hjulpet folk ut av ensomheten. Nå er hun en av tre nominerte til EUs pris for kvinnelige innovatører i kategorien «Rising Innovators».

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til EFTA sitt ministermøte på Island

  08.06.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltek på EFTA-ministermøte på Island 25. juni.

 • EØS-avtalen beskytter Norge

  08.06.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Forpliktende internasjonalt samarbeid er bærebjelken i norsk utenrikspolitikk. I en verden der makt og vilkårlighet gjør et sterkere inntog i handelspolitikken, ser vi tydelig verdien av EØS-avtalen.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innlegg i Aftenposten, 8. juni

 • Møtte EU-toppene i Brussel

  05.06.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte 5. juni Brussel. Her møtte hun EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, og president i Det europeiske råd, Donald Tusk. Hun deltok også på European development days.