Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3241 treff.

 • Statssekretærer og politiske rådgivere deltok på samling i Brussel

  22.03.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretærer og politiske rådgivere dro til Brussel for å diskutere den politiske utviklingen i Europa og samarbeidet med EU 19. - 20. mars.

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  21.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt overregjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 23. mars 2018

  21.03.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 23. mars 2018.

 • Ofte stilte spørsmål om brexit

  21.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge søker et så tett og omfattende samarbeid som mulig med Storbritannia etter at landet har trådt ut av EU. Samtidig vil Norge bidra til å bevare et velfungerende indre marked. Her finner du svar på mange spørsmål om brexit.

 • Innlegg i Europaparlamentets utenrikskomité 20. mars

  20.03.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  20. mars deltok utenriksminister Ine Eriksen Søreide på møte i Europaparlamentets utenrikskomité og hold dette innlegget.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Brussel, 20. mars

 • Innlegg i Stortingets europautvalg 19. mars

  19.03.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på møte i Stortingets europautvalg 19. mars 2018.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 19. mars

 • Ny OECD-rapport om utfordringer ved beskatningen av den digitale økonomien

  16.03.2018 Nyhet Finansdepartementet

  OECD har i dag publisert en ny rapport om beskatning av selskaper med digitaliserte forretningsmodeller. OECD gir ingen anbefaling om å innføre en midlertidig omsetningsavgift på digitale tjenester.

 • Nyttig informasjon om brexit

  15.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over nettsider med nyttig informasjon om Storbritannias uttreden av EU.

 • Diskuterte brexit med EUs forhandlingsleder

  15.03.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det var en god tone da utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte EUs forhandlingsleder Michel Barnier i Brussel 20. februar for å diskutere spørsmål knyttet til Storbritannias uttreden av EU.

 • Forbrukerspørsmål

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Å fremme forbrukerrettigheter et viktig område for EU. Gjennom EØS-avtalen innfører Norge det samme regelverket som EU-landene. Dette gjelder blant annet regler om prismerking, pakkereiser, markedsføring, forbrukerkjøp, informasjon, kontraktsvilkår og om angrerett ved netthandel og annet kjøp utenom butikk. Mange norske forbrukere handler over landegrensene, og et mer ensartet regelverk i EØS-området gir forbrukerne økt trygghet.

 • Statistikk

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Formålet med EUs statistikksamarbeid er å ha en sammenlignbar beskrivelse av utviklingen på områder som omfattes av samarbeidet i Unionen. Samarbeid på statistikkområdet er en del av EØS-avtalen.

 • Toll, skatt og avgifter

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge er ikke forpliktet etter EØS-avtalen til å implementere EUs regler på skatte- og avgiftsområdet. Likevel er Norge forpliktet til å sørge for at de norske skattereglene og praktiseringen av dem er i samsvar med de fire friheter og statsstøttereglene.

 • Finans og økonomi

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EUs samarbeid om den økonomiske politikken og pengepolitikken samt eurosamarbeidet er ikke en del av EØS-avtalen, men gjennom handel med EU-landene og deltakelse i det indre marked påvirkes Norge også av utviklingen i EU. Finansielle tjenester, derimot, er en sentral del av det indre marked som Norge er med i.

 • Mattrygghet

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen følger Norge EUs regler for mattrygghet som gjelder all mat og matproduksjon, inkludert landbruksvarer og fisk. Regelverket har betydning for handel med mat inkludert fisk.

 • Landbruk

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen omfatter ikke EUs felles marked for landbruksvarer eller EUs felles landbrukspolitikk. Handel med bearbeidede landbruksvarer er derimot omfattet av en protokoll til EØS-avtalen. I tillegg gir avtaler om handel med basislandbruksvarer økte tollfrie kvoter for blant annet ost og kjøtt.

 • Miljø og klima

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Store deler av EUs miljø- og klimapolitikk blir innlemmet i norsk lovgivning som følge av EØS-avtalen. Det har siden avtalen ble inngått vært et tett og forpliktende samarbeid med EU på området. Hovedtrekkene i Norges og EUs miljø- og klimapolitikk er sammenfallende og det er tett og godt samarbeid i internasjonale forhandlinger.

 • Digitalisering, elektronisk kommunikasjon og forvaltning

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi og elektronisk kommunikasjon blir i økende grad sett på som en drivkraft for økonomisk utvikling. Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs indre marked for telekommunikasjons- og posttjenester. Gjennom EØS-avtalen har initiativene i EUs digitale agenda også betydning for Norge, og vi deltar i flere sentrale programmer på IKT-området.

 • Sikkerhet og forsvar

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med EU er i dag primært fokusert på kapabilitetsutvikling, forskning og forsvarsindustri i regi av EUs forsvarsbyrå, European Defence Agency (EDA). Norge deltar som eneste ikke-medlemsstat i det innledende programmet for forsvarsrelatert forskning som skal inngå i EUs nye forsvarsfond (EDF). Regjeringen anser det som ønskelig og viktig at også Norges samarbeid om EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP) revitaliseres, spesielt på områder som kan bidra til å styrke NATO.

 • Norges utdanningssamarbeid med EU

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU har ingen felles utdanningspolitikk. Medlemslandene har ansvar for å utforme egen utdanningspolitikk og utdannings- og opplæringssystemer, men samarbeider og utveksler erfaringer på tvers av landegrensene. EUs rolle på utdanningsområdet er å legge til rette for og støtte samarbeid om utdanning. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge aktivt i de fleste europeiske programmer og samarbeidsprosesser på utdanningsområdet.

 • Transport

  14.03.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Transport er avgjørende for fri bevegelse av personer og varer i det indre marked. Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre transportmarked for alle transportsektorene: luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og tas inn i norsk rett.