Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3654 treff.

 • To arrangementer på energisamarbeidet mellom Norge og EU

  16.09.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Norge arrangerer et seminar om CCS, og en konferanse om Europas grønne giv og 'Fit for 55'-pakken i Brussel 30. september og 1. oktober.

 • IKT-politikk og elektronisk kommunikasjon

  14.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Teknologi og digitalisering er sentralt for den økonomiske utviklingen i Europa. Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs digitale indre marked. Gjennom EØS-avtalen har initiativene i EUs digitale agenda også betydning for Norge.

 • Norske aktører i Brussel

  14.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

 • Utvekslet erfaringer med biodrivstoff i luftfart

  13.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norske erfaringer med biodrivstoff i luftfarten var tema da Norges delegasjon til EU arrangerte webinar, fredag 10. september. Europakommisjonen presenterte også sitt "ReFuelEU Aviation"-initiativ.

 • Statssekretær Horrigmos tale på Europapolitisk dag

  10.09.2021 Tale/innlegg Kunnskapsdepartementet

  Talen handlet om mulighetene for offentlig sektor i Horisont Europa og samfunnsutfordringene (missions). Talen ble fremført 2. september 2021

  Av: Statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  10.09.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Hvem mottar EØS-midler?

  25.08.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.

 • Havbruk må med i de nye bærekraftsreglene

  19.08.2021 Tale/innlegg Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk havbruk er verdensledende på bærekraft. Nå blir det viktigere enn noen gang å synliggjøre det. Når kapitalkreftene skal dreies mot grønt, må vi bidra til å etablere et realistisk og kunnskapsbasert system for klassifisering av bærekraftig havbruk.

  Av: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen Kronikk i Dagens Næringsliv, 17. august 2021

 • Offentlig høring av Kommisjonens forslag til tre forsterkede regelverk (ETS, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket)

  04.08.2021 Høring Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet viser til forslagene til revidert klimaregelverk som ble lagt frem av EU-kommisjonen den 14. juli 2021 i "Fit for 55-pakken". Forslagene til endringer i kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket sendes med dette på høring til norske høringsinstanser.

  Høringsfrist: 15.09.2021 Status: Under behandling

 • Rapport fra EUs landbruksministermøte 19. juli 2021

  28.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  På EUs landbruksministermøte presenterte Slovenia formannskapets arbeidsprogram for andre halvår 2021. Arbeid med omstilling av landbruket i en bærekraftig retning blir prioritert. Dette temaet ble også diskutert digitalt med USAs landbruksminister Tom Vilsack.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  28.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 28. juli).

 • Ingen enighet om EØS-midler til Ungarn

  23.07.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Giverlandene og Ungarn greide ikke å bli enige om hvordan EØS-midlene til sivilt samfunn skal forvaltes. Dermed blir det ingen programmer finansiert av EØS-midler i Ungarn i inneværende periode, og Ungarn mister tilgang til en andel på om lag 2,3 milliarder kroner.

 • På høring: EUs forslag til reviderte regelverk for lade- og fyllepunkter for alternative drivstoff og strengere CO2-krav

  20.07.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen la 14.juli 2021 fram regelverkspakken "Fit for 55" med flere forslag som berører transportsektoren. Målet er å sikre at EU når sitt forsterkede klimamål for 2030 om å redusere netto-utslipp med minst 55 prosent sammenlignet med 1990.

 • Høring - EU-EØS. Forslag til revidert direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative energibærere i transport (AFID)

  20.07.2021 Høring Samferdselsdepartementet

  Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram et forslag til revisjon av EU-kommisjonens direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren. Forslaget reviderer direktiv 2014/94/EU.

  Høringsfrist: 01.09.2021 Status: Under behandling

 • Høring - EU-EØS. Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019

  20.07.2021 Høring Samferdselsdepartementet

  Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram et forslag til revisjon av EU-kommisjonens forordning om CO2-utslippskrav til person- og varebiler. Forslaget reviderer forordning (EU) nr. 631/2019.

  Høringsfrist: 01.09.2021 Status: Under behandling

 • EUs skogstrategi frem til 2030

  19.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU la 16. juli frem sin skogstrategi frem til 2030. Strategien er en viktig del av EUs grønne giv og planene om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2030 og karbonnøytralitet i 2050.

 • Klar for 55-pakken lagt fram

  14.07.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Av Tom O. Johnsen, miljøråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Norges transportsamarbeid med EU

  14.07.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Transport er avgjørende for fri bevegelse av personer og varer i det indre markedet. Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs transportmarked for alle transportsektorene: luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og tas inn i norsk rett.

 • EUs landbrukspolitikk frem til 2027

  14.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  På EUs landbruksministermøte i juni ble det enighet om målsettingene og virkemidlene i den nye landbrukspolitikken fram til 2027.

 • Norge innfører ytterligere restriktive tiltak mot Hviterussland

  12.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge har i dag sluttet opp om EUs nye sektorsanksjoner mot Hviterussland. Disse tiltakene er et nødvendig svar på de omfattende menneskerettighetsbruddene som begås av hviterussiske myndigheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.