Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3505 treff.

 • Enighet med Storbritannia om midlertidig løsning fra nyttår

  21.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge og Storbritannia er enige om å inngå en midlertidig vareavtale fra 1. januar og frem til en frihandelsavtale trer i kraft noen måneder senere.

 • Farm to Fork – strategien – Rapport fra konferanse

  20.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-kommisjonen arrangerte 15. og 16. oktober en større digital konferanse med anslagsvis 1000 deltakere om Farm to Fork - strategien, - om hvordan EU kan bygge bærekraftige matsystemer. Det var stor oppslutning om hovedinnholdet i strategien, men til dels ulike syn blant medlemslandene på konkrete tiltak, rapporterer matråden, landbruksråden og helse- og mattrygghetsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komitéen 23. oktober 2020

  20.10.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 23. oktober 2020.

 • Europakommisjonen lanserer ny kjemikaliestrategi

  19.10.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  En ny kjemikaliestrategi for Europa skal bidra til færre giftige kjemikalier i dagligdagse produkter. Strategien er en del av Europas ambisiøse «Green Deal»-satsing.

 • Energinytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  16.10.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel lager ukentlig et nyhetsbrev om det siste og viktigste som skjer på energifeltet i EU. Nyhetsbrevet skrives av energiråd Ragnar Semundseth og rådgiver for energisaker, Martin Skjerping Lund.

 • Brexit: Norge og Storbritannia enige om fullbyrdelse av dommer i sivile saker

  13.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge og Storbritannia undertegnet i dag en avtale som sikrer at norske sivile dommer i fremtiden kan bli anerkjent eller fullbyrdet i Storbritannia.

 • Rettigheter etter brexit

  09.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil sikre nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter at overgangsperioden utløper ved nyttår.

 • Prop. 10 LS (2020–2021) - Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) og samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere

  09.10.2020 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  I denne proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler (separasjonsavtalen). Det bes videre om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere. Departementet foreslår en ny lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) blant annet for å gjennomføre separasjonsavtalens bestemmelser i norsk rett.

 • Innenriksministermøte i EU om den nye migrasjonspakten

  09.10.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet deltok torsdag på en videokonferanse med EUs innenriksministre. I dette rådsmøtet diskuterte de Kommisjonens nye migrasjonspakt og samarbeid med tredjeland om migrasjon.

 • EU: Klima, miljø og landbruk

  07.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-kommisjonen la i desember 2019 fram forslaget om en «Green Deal» som skisserer EUs ambisiøse klimapolitikk. I mars 2020 kom de med strategien fra jord til bord «Farm to Fork» som presenterte en helhetlig tilnærming til hvordan matvarekjeden framover kan bli bærekraftig. Begge disse planene legger føringer for den nye landbrukspolitikken som EU vil iverksette fra 1. januar 2023. Det rapporterer landbruksråd ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel, Magnar Sundfør.

 • Statsbudsjettet 2021: Styrker Noreg som forskningsnasjon

  07.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa å sette av 40,9 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU). Med det har Solberg-regjeringa auka tildelingane til forskning med 14,5 milliarder kroner sidan regjeringsskiftet i 2013. Det tilsvarer ein vekst på 55 prosent.

 • Forbruker, familie og ikke-diskriminering hva skjer i Brussel?

  Halvårsrapport oktober 2020

  05.10.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  Halvårsrapporten fra Joachim Nilsen Frislid, forbrukerråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Europas regioner i fokus

  05.10.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Hvert år går den såkalte European Week of Regions and Cities av stabelen i Brussel, men i år er det annerledes. Arrangementet har, som så mange andre, gått over til et digitalt format, uten at det påvirker hverken størrelse eller betydning.

 • Norsk kandidat til stillingen som ny generaldirektør i romorganisasjonen ESA

  02.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen støtter Christian Hauglie-Hanssen sitt kandidatur som ny generaldirektør i den europeiske romorganisasjonen i European Space Agency (ESA). ESA er ett av verdens største internasjonale samarbeid for forskning og teknologiutvikling.

 • EU styrker forskning for gjenoppbygging og grønn vekst

  02.10.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  I en ny melding legger EU-kommisjonen fram en forsterket satsing på forskning. Dette skal bidra til å nå de høye målene EU har satt seg for «den grønne given» og digitalisering, for gjenoppbygging og vekst etter covid-19.

 • Norske forberedelser til brexit

  01.10.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser som følge av at Storbritannia har forlatt EU.

 • Norge og Storbritannia enige om fiskerisamarbeid

  30.09.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge og Storbritannia har i dag undertegnet en ny rammeavtale om fiskerisamarbeid.

 • Økte klimamål endrer europeisk klimapolitikk

  28.09.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen vil vise vei for den globale klimainnsatsen og foreslår derfor å øke EUs klimamål frem mot 2030.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2020

  25.09.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2020 (per 23. oktober).

 • Utviklingen i elsertifikatmarkedet skal følges tett

  24.09.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har gitt Norges- vassdrags og energidirektorat i oppdrag å publisere månedlige statusrapporter om utviklingen i elsertifikatmarkedet.