Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1092 treff.

 • Justisministeren møtte Frankrikes innenriksminister

  14.01.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte fredag 14. januar Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin i Oslo. De to statsrådene snakket blant annet om Schengen og europeisk sikkerhetssamarbeid.

 • Fransk presidentskap i Rådet i EU første halvår 2022

  12.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bærekraft vil være et sentralt tema for det nye presidentskapet. Rådet i EU, også kalt Ministerrådet, består av regjeringsmedlemmer fra hvert medlemsland.

 • Olje- og energidepartementets EU/EØS-strategi

  06.01.2022 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Formålet med Olje- og energidepartementets (OED) EU-strategi er å beskrive mål, prioriteringer og oppgaver for departementets EU/EØS-arbeid. Strategien gir en generell beskrivelse av hvordan EU/EØS-arbeidet organiseres. Oppgaver knyttet til EU/EØS er en integrert del av departementets arbeid.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker

  05.01.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Effektene av koronapandemien har gitt EUs sosiale søyle ny aktualitet.

 • Eftas faste komité

  03.01.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Eftas faste komité (Standing Committee of the Efta States) er EØS/Efta-landenes organ for behandling og samordning av politisk viktige EØS-saker før møter med EU i EØS-komiteen og EØS-rådet.

 • EØS-komiteen

  03.01.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • EØS-rådet

  03.01.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-rådet (EEA Council) er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene. EØS-rådet har som oppgave å gi EØS-avtalen politisk framdrift og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg.

 • EØS-organene

  03.01.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Hovedprinsippet i EØS er at Efta og EU utgjør to pilarer i samarbeidet. Det institusjonelle rammeverket for EØS-avtalen blir derfor omtalt som et topilarsystem.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  22.12.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet

  22.12.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen gjennomfører en rekke høringer på samferdselsområdet. Norske aktører og interessenter har mulighet til å svare på disse høringene. Her finner du noen av de aktuelle høringene.

 • Programområder 2014-2021

  17.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-midlene fordeles på områder som er avgjørende for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det er potensiale for og interesse for samarbeid med Norge. I støtteperioden 2014-2021 rettes innsatsen mot fem hovedsektorer som både supplerer og utfyller støtten om ytes gjennom EUs eget samhørighetsfond.

 • Avtaler, evalueringer og rapporter

  17.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du sentrale dokumenter og avtaler som ligger til grunn for EØS-midlene. Her finnes også årsrapporter og evalueringer av resultatene som er oppnådd.

 • Forvaltning og kontroll av EØS-midlene

  17.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  For å sikre EØS-midlene mot misbruk er det innført en rekke kontrollsystemer som skal forhindre korrupsjon og sørge for at vi oppnår avtalte resultater.

 • Ønsker synspunkter fra norske aktører på forslagene i EU-kommisjonens nye mobilitetspakke

  17.12.2021 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å følge med på nye EU-initiativ innen transport. Vi støtter det overordnede målet om et grønnere og mer digitalt transportsystem. Overfor EU-systemet kommer vi til å fremme norske innspill om mobilitetspakken etter å ha vurdert forslagene. Som et ledd i utformingen av norske posisjoner ser vi gjerne at berørte aktører i Norge kommer med synspunkter på forslagene i pakken, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

 • EU-byråer Norge deltar i

  15.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge deltar i 31 av EUs byråer. Her finner du en kort omtale av hvert byrå.

 • EU vil beskytte plattformarbeidere bedre

  13.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la i forrige uke fram et forslag til nytt regelverk for å bedre arbeidsforholdene for personer som arbeider for digitale plattformer.

 • Norge deltok på ministermøte i EU Internet Forum

  13.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Astrid Bergmål deltok på hybrid ministermøte i EU Internet Forum onsdag 8. desember. Hvordan man kan bekjempe internett-relaterte overgrep mot barn og arbeide mot voldelig ekstremisme og radikalisering var tema for møtet.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  10.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021.

 • Hva betyr brexit for britiske statsborgere?

  09.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

 • Norges økonomiske bidrag

  09.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Sammen med de øvrige to EØS/Efta-landene, Island og Liechtenstein, betaler Norge for å delta i EUs program- og byråsamarbeid. I tillegg bidrar Norge og de to andre EØS/Efta-landene til sosial og økonomisk utjevning i Europa.