Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3609 treff.

 • Regjeringen ønsker norsk deltakelse i InvestEU

  23.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ønsker at Norge skal delta i InvestEU i perioden 2021 til 2027. Programmet vil gi norsk næringsliv tilgang til lån, garantier og egenkapital fra blant andre Den europeiske investeringsbanken og Det europeiske investeringsfondet.

 • Regjeringen vil videreføre EU-samarbeid om sivil beredskap

  23.04.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen ønsker å videreføre sitt lange samarbeid med EU innenfor sivil beredskap. I en verden med stadig økende naturkatastrofer, ny teknologi, cyber-trusler og helseutfordringer, settes den nasjonale evnen til håndtering på prøve.

 • Går inn for at Norge skal delta i EU-programmet DIGITAL

  23.04.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En samtykkeproposisjon om deltakelse i DIGITAL - programmet for et digitalt Europa 2021-2027 - legges denne våren frem for Stortinget. Proposisjonen ble behandlet i fredagens statsråd.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  23.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 23. april).

 • Podkast fra EU-delegasjonen i Brussel

  22.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vil du lære mer om Norges samarbeid med EU? Norges EU-delegasjon har lansert sin egen podkast hvor du får et unikt innblikk i deres arbeid på ulike politikkområder.

 • Kriterier for bærekraftige investeringer i landbruket i EU

  22.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU Kommisjonen vedtok nytt regelverk knyttet til bærekraftige finansieringer (taksonomi) for nye sektorer på gårsdagens Kommisjonsmøte, men dette gjelder ikke jordbrukssektoren.

 • Norges posisjonsnotat om Europas grønne giv

  20.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  I dag presenterte Norge sitt posisjonsnotat om Europas grønne giv i et webinar med europeiske ambassadører til Norge.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2021)

  20.04.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved den norske EU-delegasjonen

 • Utenrikspolitisk redegjørelse 2021

  19.04.2021 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse 2021 for Stortinget 19. april.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 19. april

 • Norge gir innspill til EU-høring om seksuelle overgrep mot barn

  16.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Torsdag 15. april sendte tre norske ministre et norsk innspill til EUs høring om nye regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komitéen 23. april 2021

  16.04.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 23. april 2021.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komitéen 19. mars 2021

  16.04.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 19. mars 2021.

 • Regjeringen vil videreføre norsk deltakelse i Kreativt Europa

  16.04.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår å videreføre norsk deltakelse i Kreativt Europa, EUs program for kulturell og kreativ sektor. Med rundt 40 deltakende land og et budsjett på 2,52 milliarder euro er Kreativt Europa et av verdens største kulturprogram med nedslag i land i og utenfor EU. Det er derfor et svært viktig nettverk på tvers av Europa, som norske aktører nyter godt av.

 • Meld. St. 27 (2020–2021) - Nordisk samarbeid

  09.04.2021 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Meldingen omtaler det nordiske samarbeidet i 2020, med vekt på arbeidet med å gjennomføre Nordisk ministerråds visjon 2030 og de tilhørende tre strategiske prioriteringene «et grønt Norden», «et konkurransedyktig Norden» og «et sosialt bærekraftig Norden». Den tar også kort for seg nordisk samarbeid innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, nordisk samarbeid med de baltiske landene og arbeidet med samfunnssikkerhet.

 • Norsk deltakelse i EUs programmer 2021-2027

  09.04.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ønsker at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer i perioden 2021 til 2027. En del er videreføring av eksisterende programsamarbeid, men Norge ønsker også å slutte seg til nye programmer.

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  09.04.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over regjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Landbruks- og matministerens innlegg til næringskomiteens instilling om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning

  08.04.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Innst. 308 S (2020-2021) Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen). Prop. 76 S (2020-2021)

 • Redegjørelse om viktige EU/EØS-saker

  08.04.2021 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide redegjorde 8. april for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 8. april

 • EU - Kommisjonens tiltaksplan for økologisk matproduksjon fram mot 2030

  06.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EUs målsetting er at 25 prosent av deres jordbruksareal skal være økologisk drevet i 2030. Dagens nivå er 8,5 prosent.

 • Europakommisjonen lanserer barnegaranti

  29.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la 24. mars fram forslag til en europeisk barnegaranti og en europeisk strategi for barns rettigheter.