Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3597 treff.

 • Meld. St. 27 (2020–2021) - Nordisk samarbeid

  09.04.2021 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Meldingen omtaler det nordiske samarbeidet i 2020, med vekt på arbeidet med å gjennomføre Nordisk ministerråds visjon 2030 og de tilhørende tre strategiske prioriteringene «et grønt Norden», «et konkurransedyktig Norden» og «et sosialt bærekraftig Norden». Den tar også kort for seg nordisk samarbeid innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, nordisk samarbeid med de baltiske landene og arbeidet med samfunnssikkerhet.

 • Norsk deltakelse i EUs programmer 2021-2027

  09.04.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ønsker at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer i perioden 2021 til 2027. En del er videreføring av eksisterende programsamarbeid, men Norge ønsker også å slutte seg til nye programmer.

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  09.04.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over regjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Landbruks- og matministerens innlegg til næringskomiteens instilling om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning

  08.04.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Innst. 308 S (2020-2021) Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen). Prop. 76 S (2020-2021)

 • Redegjørelse om viktige EU/EØS-saker

  08.04.2021 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide redegjorde 8. april for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 8. april

 • EU - Kommisjonens tiltaksplan for økologisk matproduksjon fram mot 2030

  06.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EUs målsetting er at 25 prosent av deres jordbruksareal skal være økologisk drevet i 2030. Dagens nivå er 8,5 prosent.

 • Europakommisjonen lanserer barnegaranti

  29.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la 24. mars fram forslag til en europeisk barnegaranti og en europeisk strategi for barns rettigheter.

 • Viktig avklaring om EUs fjerde jernbanepakke

  26.03.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er veldig glad for at Høyesterett i dag har kommet til den samme konklusjonen som oss, nemlig at Stortinget med alminnelig flertall kan vedta om Norge skal innføre EUs fjerde jernbanepakke. Dette er i tråd med det regjeringen har lagt opp til. Regjeringen ønsker en effektiv og moderne jernbane, der flere og mer fornøyde passasjerer og mer gods kan transporteres. Formålet med EUs fjerde jernbanepakke er også å styrke sikkerhetsarbeidet i sektoren og gjøre jernbanetransport mer attraktivt. Nå håper jeg Stortinget vil slutte seg til denne jernbanepakken, sier Knut Arild Hareide.

 • Prop. 115 LS (2020–2021) - Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen

  26.03.2021 Proposisjon Kulturdepartementet

  Proposisjonen inneholder endringer i åndsverkloven og forslag til vedtak om samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og til EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen. Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 og Marrakechdirektivet (EU) 2017/1564 gjelder visse tillate former for bruk av verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing. Lovforslaget innebærer noen justeringer i avgrensningsbestemmelsen i åndsverkloven om bruk av verk for personer med funksjonsnedsettelser, slik at Marrakech-forpliktelsene kan gjennomføres i forskrift på en hensiktsmessig måte.

 • Norway will continue to promote the Istanbul Convention

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  This week the President of Turkey issued a decree annulling Turkey’s ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence - the Istanbul Convention. Norway is deeply concerned by the decision, especially in the light of the substantial increase in reported violence against women and girls during the COVID-19 pandemic, which comes on top of already-existing high levels of violence.

 • Ministererklæringer om forbedret infrastruktur og grønn og digital transformasjon

  25.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge og en rekke EU-land har signert erklæringer som forplikter landene å forbedre infrastrukturen som knytter EU til resten av verden og jobbe for en grønn og digital transformasjon.

 • Norsk ekspert i det europeiske forskningssamarbeidet

  24.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Horisont Europa er EUs nye program for forskning og innovasjon. Programmet skal sørge for forskningssamarbeid på tvers av landegrensene som gir resultater ingen land kan oppnå alene. Erik Yssen har som nasjonal ekspert fra Norge, deltatt i arbeidet med å utvikle og forberede iverksettelsen av programmet.

 • Én time nærmere lysere tider

  24.03.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Natt til søndag 28. mars stiller vi klokken én time frem og går fra vintertid til sommertid. Nå går vi endelig mot lysere tider og slutten av pandemien, sier tidsministeren.

 • EU har et dyrevelferdsproblem - mange dyr er utsatt for store lidelser under transport

  22.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det foregår en omfattende transport av levende dyr i EU og fra EU til tredjeland. Dyrene sendes til steder hvor de kan slaktes til en lavere kostnad, eller selges for oppfôring i et område hvor de gir større inntekter. Driftsopplegget fører til unødig lidelse hos svært mange dyr.

 • Styrket internasjonalt samarbeid mot vold i nære relasjoner

  19.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne uken har Justis- og beredskapsdepartementet deltatt i viktige diskusjoner om innsatsen for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner i flere internasjonale fora.

 • The opening of the online meeting on the 18th of March 2021 for the EEA and Norway Grants SYNERGY Network against Gender-based and domestic violence

  19.03.2021 Tale/innlegg Justis- og beredskapsdepartementet

  European cooperation against violence is more important than ever before!

  Av: Statssekretær Hilde Barstad Held at the opening of the online meeting on the 18th of March 2021 for the EEA and Norway Grants SYNERGY Network against Gender-based and domestic violence

 • Hva EØS-avtalen omfatter

  17.03.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i andre land i området.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  15.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 15. mars).

 • Innenriksministermøte i EU om returer

  12.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland deltok fredag på en videokonferanse med EUs innenriksministre.

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2021

  09.03.2021 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  - Dette arbeidsprogrammet viser hvordan vi vil følge opp de viktigste EU-sakene framover, fordi vi er avhengige av og tjent med internasjonale og forutsigbare spilleregler. Og det er nettopp det EØS-avtalen gir oss: forutsigbarhet, felles regler og like rettigheter for norske borgere og norsk næringsliv i hele EØS-området. Mer internasjonalt samarbeid - ikke mindre, fordi vi er bedre sammen, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin innledning til programmet.