Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3529 treff.

 • Nordmenns og briters rettigheter etter brexit

  27.11.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye avtaler sikrer nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter at overgangsperioden utløper ved nyttår. I statsråd i dag ble overgangsreglene sanksjonerte. Brexit-loven trer i kraft 1. januar 2021, mens regjeringens mulighet til å fastsette forskrifter trer i kraft straks.

 • Hva betyr brexit for britiske statsborgere ?

  27.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

 • Meld. St. 9 (2020–2021) - Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

  27.11.2020 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene. Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområdepolitikken handler både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. Norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge. Meldingen viser hvorfor økonomi og samfunnsutvikling i landsdelen, og at det bor folk i nord, er et nasjonalt anliggende og har strategisk betydning for hele landet. Regjeringens overordnete mål for politikken i nord er: fred, stabilitet og forutsigbarhet; internasjonalt samarbeid og rettsorden; helhetlig og økosystembasert forvaltning; økt jobb- og verdiskaping; tettere samvirke mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner; boattraktivitet og velferd. For å lykkes med politikken er det viktig å lytte til de unge som skal drive samfunnene i nord videre. Regjeringen etablerte derfor et eget ungdomspanel til arbeidet med meldingen. Ungdomspanelets anbefalinger er presentert i sin helhet i et vedlegg til meldingen.

 • Brexit: Hva skjer 1. januar 2021?

  26.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet

  31. januar 2020 forlot Storbritannia EU. Samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden er Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var med i EU og EØS. Det har derfor vært få praktiske endringer i Norges forhold til Storbritannia. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember i år.

 • Norsk energipolitikk bestemmes i Norge

  26.11.2020 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget på trykk i Nationen 25. november 2020.

  Av: Olje- og energiminister Tina Bru

 • Nytt fra EU-delegasjon om regional- og kommunalpolitikk (11/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen, Odd Godal.

  24.11.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om EUs langtidsstrategi og NextGenerationEU, European Urban Initative, norske perspektiver på EUs arktis-politikk og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over kilder til informasjon, samt kommende begivenheter og tidsfrister.

 • Covid-19 pandemien: EU opprettholder matforsyningen

  24.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbrukssektoren har klart å opprettholde produksjonen og forsyningslinjene under covid-19 pandemien. EU vurderer å iverksette økt støtte til privat lagring av jordbruksvarer dersom dette er nødvendig for å stabilisere jordbruksmarkedene.

 • Referat fra EUs landbruks- og fiskerirådsmøte den 16. november 2020

  23.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Jordbrukssektoren har klart å opprettholde produksjonen og forsyningslinjene under covid-19 pandemien. EU vurderer å iverksette økt støtte til privat lagring av jordbruksvarer dersom dette er nødvendig for å stabilisere jordbruksmarkedene.

 • Prop. 53 L (2020–2021) - Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

  20.11.2020 Proposisjon Kulturdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Loven regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner, slik som for eksempel TONO og Kopinor, skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter når slike organisasjoner gjennom fullmakt opptrer på rettighetshavernes vegne. Reglene skal sikre at forvaltningen skjer på en effektiv, betryggende og åpen måte. Forslaget til ny lov stiller krav til forvaltningsorganisasjonene, blant annet når det gjelder styring, åpenhet og innsyn, forvaltning av rettighetsvederlag og medlemmenes medbestemmelsesrett. Reglene skal også legge til rette for og forenkle klarering av musikkrettigheter over landegrensene, for eksempel til nye, nettbaserte tjenester. Lovforslaget er en gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU).

 • Svar på spørsmål om tollfrie kvoter for landbruksvarer

  20.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra  Emilie Enger Mehl (Sp) om utenriksministeren vil gå i dialog med EU og kreve kutt i de tollfrie kvotene for handel med landbruksvarer i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU.

 • Eriksen Søreide i EØS-rådsmøte

  18.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte viktigheten av EØS-avtalen og effekten av covid-19 på det indre marked under videomøtet i EØS-rådet onsdag 18. november.

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  17.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over regjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 17. november

  17.11.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker 17. november.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 17. november

 • Migrasjon og terror på dagsorden i EU

  13.11.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet deltok fredag på en videokonferanse med EUs innenriksministre. Der fortsatte de diskusjonen om Europakommisjonens nye pakt for asyl og migrasjon.

 • Styrker EUs samarbeid med Norge innen jordobservasjon

  13.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  - Norge er ett av de landene med både størst behov for - og kompetanse på - bruk av EUs satellittdata, sier Ola Nordbeck. Han er en av nærmere 40 norske nasjonale eksperter i EUs institusjoner. Med fokus på Arktis, følger han med på både lang- og kortsiktige endringer i klima og sikkerhet.

 • Statsministeren møtte presidenten for Det europeiske råd

  13.11.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  - Covid-19 har tydeliggjort hvor viktig det europeiske samarbeidet er for Norge og hvor viktig EU er som internasjonal aktør, sa statsminister Erna Solberg etter dagens videomøte med presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel.

 • EU-kommisjonen vil styrke Europas helsekriseberedskap

  13.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har lagt fram forslag til tiltak for å styrke EUs beredskap ved grensekryssende helsekriser. Tiltakene er basert på erfaringer fra årets koronapandemi.

 • Prop. 37 S (2020–2021) - Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020

  13.11.2020 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Prop. S gjelder samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020. Avtalen regulerer deler av samarbeidet mellom Norge og Storbritannia etter at Storbritannia ikke lenger er omfattet av fiskeriavtalen mellom Norge og EU. Den legger til rette for at partene kan avtale gjensidig adgang til hverandres fiskerisoner og bytte av fiskekvoter. Avtalen regulerer dessuten spørsmål som lisensiering, og samarbeid om kontroll og forskning.

 • Vurderer endringer i selskapslovene

  11.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Forhandlinger om en frihandelsavtale med Storbritannia pågår for fullt. Avhengig av forhandlingsresultatet, vil regjeringen vurdere å gjennomføre regelendringer på selskapsrettens område.

 • Norwegian perspectives on the European Union's Arctic Policy

  11.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  This is Norway’s contribution to the public consultation on the EU’s Arctic policy, submitted 10 November 2020.