Høring – NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

Utenriksdepartementet sender på høring: NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.09.2024

Vår ref.: 22/11542

Regjeringen oppnevnte i mai 2022 et offentlig utvalg for å gjennomgå og vurdere erfaringene med EØS-samarbeidet det siste ti-året. Line Eldring har ledet utvalgets arbeid. Utvalget leverte sin rapport i form av en norsk offentlig utredning 11. april 2024 (NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer).

Utenriksdepartementet inviterer med dette til høring av NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer. Høringen skal bidra til at utvalgets arbeid blir kjent og at det gis anledning til å komme med vurderinger og synspunkter.

Høringssvar sendes inn ved å bruke eget skjema. Skjemaet og høringsdokumentene finnes på denne siden. Høringsinstanser som ønsker, kan bestille et fysisk eksemplar av utredningen via
Publikasjoner.dep.no

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Høringsfrist er 1. september 2024.

Med vennlig hilsen

Anne Myrjord
Avdelingsdirektør

 

Jan Ole Gudmundsen
Fagdirektør

Alle departementer

Arbeiderpartiet

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arbeidsretten  

Arbeidstilsynet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Artsdatabanken

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barneombudet 

Bellona

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Det Norske Veritas

Miljødirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring  

EFTA-domstolen

EFTAs overvåkningsorgan, ESA

EFTA-sekretariatet

Eksfin

Europabevegelsen  

Europeisk ungdom  

Financial Mechanism Office

Sjømat Norge  

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forsvaret

Forsvarets forskningsinstitutt 

Fremskrittspartiet

Statsforvalterembetene

Gassco

Gassnova 

Handelshøyskolen BI 

Havforskningsinstituttet

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedredningssentralen

Husbanken

Oslo Met

Høyre

Innovasjon Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Banenord 

Justervesenet

Kommunesektorens organisasjon

Konkurransetilsynet

Kristelig Folkeparti, KrF

Kystverket

Landsorganisasjonen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Medietilsynet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nei til EU

Nibio

NHO

Norad

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole 

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Norges veterinærhøgskole

Norsk Akkreditering

Norsk landbrukssamvirke

Norsk Polarinstitutt

Norsk Romsenter (NRS)

Norsk studentorganisasjon

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening – NSH

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

NTNU

Sokkeldirektoratet

Partiet Rødt

Pasientskadenemnda

Patentstyret

Personvernnemnda

Havindustritilsynet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Rederiforbundet

Senterpartiet  

Sjøfartsdirektoratet

Sosialistisk Venstreparti

Språkrådet

Statens arbeidsmiljøinstitutt 

Statens helsetilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens Kartverk

Statistisk sentralbyrå

Statnett 

Equinor

Ungdom mot EU

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Nord Universitetet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Venstre

Veterinærinstituttet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, YS

Vestlandsrådet

Østlandsamarbeidet 

Rogaland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

 

Buskerud fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Oslo kommune

Agder fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune