Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 21-40 av 1095 treff.

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  10.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i. (Merk at oversikta ikkje er heilt komplett.)

 • Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

  10.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

 • Svar på skriftlig spørsmål om EUs rammeverk for bærekraftige matsystemer

  08.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om konsekvenser for norske jordbrukere og forbrukere av EUs rammeverk for bærekraftige matsystemer.

 • Verdens matvarepriser når nye høyder

  05.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAOs matprisindeks som følger endringene i de internasjonale prisene for en kurv med matvarer, viser en prisstigning på 3.9 prosent siden september. Verdens matvarepriser har ikke vært høyere siden 2011.

 • Energy Transition – from fossil fuels to renewables

  05.11.2021 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Minister of Petroleum and Energy, Marte Mjøs Persen, held this speech at the round table conference about renewable energy hosted by DNV, German-Norwegian Chamber of Commerce and the German embassy in Norway on 5th November 2021.

  Av: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

 • Søk støtte til gjennomføring av klima- og energiplaner

  05.11.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norske kommuner som har en politisk godkjent klima- og energiplan kan søke EU City Facility om opp til 60 000 Euro i støtte.

 • Norske forskningsmiljøer henter nesten en halv milliard til klimaforskning

  27.10.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ferske tall viser at norske forskere, privat næringsliv og offentlig sektor henter hjem om lag 470 millioner kroner til klimaforskning gjennom den siste utlysningen i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Norske miljøer er med i hele 23 av 72 prosjekter.

 • Svar på spørsmål om utredning av EØS-samarbeidet

  26.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om en utredning om EØS-samarbeidet også vil se på fullt medlemskap i EU som et alternativ til EØS og erfaringer med dette fra naboland som Sverige, Danmark og Finland.

 • EU-Parlamentet går for en mer bærekraftig matproduksjon

  26.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-Parlamentet har diskutert EU-Kommisjonens strategi for bærekraftig matproduksjon («From Farm to Fork - strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system»). Det var stort flertall for den positive innstillingen fra landbruks- og miljøkomitéene, - en overgang til en mer bærekraftig matproduksjon.

 • Svar på spørsmål om EUs fjerde jernbanepakke

  25.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen vil gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke på møtet i EØS-komiteen 29. oktober.

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  15.10.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU og ambassaden i Brussel får man en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia samt et innblikk i hvordan det er å jobbe ved Norges største utenriksstasjon.

 • Handelen med fisk i EU

  14.10.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge er verdens nest største sjømateksportør, og EU er vårt viktigste marked. Målt etter verdi går om lag 60 prosent av den norske sjømateksporten til EU. Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på bilaterale avtaler, mens handelen med fisk og fiskeprodukter er regulert gjennom en egen protokoll i EØS-avtalen og bilaterale avtaler. Som medlem av EUs indre marked har norsk sjømat fri adgang når det gjelder veterinære og tekniske krav, og handelen med sjømat foregår dermed uten grensekontroll internt i EØS-området.

 • Norges energisamarbeid med EU

  04.10.2021 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Norge har et tett samarbeid med EU på energiområdet, og er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen. Departementet har tett kontakt med EU-kommisjonen blant annet gjennom en egen energidialog, hvor statsråd og kommissær møtes.

 • Byrå- og programsamarbeid

  27.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge deltar i elleve EU-programmer og 31 av EUs byråer. Dette er en viktig del av Norges samarbeid med EU.

 • Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027

  27.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  I perioden 2021-2027 deltar Norge i de elleve EU-programmene som omtales nedenfor. Fra EUs side er det lagt opp til større synergi og samfinansiering av programmene i denne perioden for bedre å håndtere og løse store oppgaver som det grønne skiftet, gjenoppbygging etter covid-19, innovasjon, digitalisering m.m.

 • Prop. 239 LS (2020–2021) - Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse

  24.09.2021 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven og samtykke til ratifikasjon av en tilleggsprotokoll knyttet til Dublin- og Eurodac-samarbeidet. Protokollens formelle tittel er «Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse». Protokollen innebærer at Norge skal gjennomføre de bestemmelsene i forordning (EU) 603/2013 (Eurodac II-forordningen) som omhandler rettshåndhevende myndigheters og Europols adgang til å anmode om å sammenligne fingeravtrykksopplysninger med opplysninger som er lagret i Eurodacs sentralsystem. Dette med sikte på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger. Lovendringene som foreslås innebærer i all hovedsak at bestemmelsene i Eurodac II-forordningen om sammenligning av fingeravtrykksopplysninger for rettshåndhevelsesformål inkorporeres i norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i utlendingsloven § 101.

 • Norske aktører i Brussel

  14.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

 • Hvem mottar EØS-midler?

  25.08.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.

 • Offentlig høring av Kommisjonens forslag til tre forsterkede regelverk (ETS, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket)

  04.08.2021 Høring Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet viser til forslagene til revidert klimaregelverk som ble lagt frem av EU-kommisjonen den 14. juli 2021 i "Fit for 55-pakken". Forslagene til endringer i kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket sendes med dette på høring til norske høringsinstanser.

  Høringsfrist: 15.09.2021 Status: Under behandling

 • Høring - EU-EØS. Forslag til revidert direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative energibærere i transport (AFID)

  20.07.2021 Høring Samferdselsdepartementet

  Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram et forslag til revisjon av EU-kommisjonens direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren. Forslaget reviderer direktiv 2014/94/EU.

  Høringsfrist: 01.09.2021 Status: Under behandling