Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 21-40 av 471 treff.

 • EØS-komiteen

  13.02.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2023

  13.02.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2023.

 • EU-nytt: Utdanning, forskning og innovasjon 2024

  09.02.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel lager månedlig nyhetsbrev om det siste og viktigste som skjer på utdanning-, forskning- og innovasjonsfeltet i EU. Nyhetsbrevet skrives av utdanningsråd Mads Gravås og forskningsråd Geir Arnulf.

 • Nytt europeisk samarbeid mot narkotikasmugling

  26.01.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok på lanseringen av den nye europeiske havnealliansen mot narkotikasmugling i Antwerpen 24. januar 2024.

 • EU-delegasjonens rapport om klima og miljø høsten 2023

  25.01.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Høsten 2023 var det Spania som hadde formannskapet i EU. Det spanske formannskapet har arbeidet målrettet og effektivt på miljø- og klimaområdet og tempoet har vært større enn ventet. På klimaområdet har man blant annet ferdigforhandlet «Klar for 55»-pakken (klimapakken). På miljøområdet er det fortsatt en del regelverk i prosess. Høsten 2023 ble det oppnådd politisk enighet om blant annet forordning om restaurering av natur, økodesignforordningen og revidert industriutslippsdirektiv. I det kommende halvåret vil det belgiske formannskapet prioritere gjenstående lovarbeid.

 • Miljøforvaltningens prioriterte EU/EØS-saker i 2024

  19.01.2024 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en oversikt over miljøforvaltningens prioriterte EU/EØS-saker. Her gis et bilde av utviklingen i EU i 2024 og en beskrivelse av aktuelle saker i samarbeidet mellom Norge og EU på klima- og miljøområdet i året som kommer.

 • EU-delegasjonens årsrapport om forskning 2023

  11.01.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Denne årsrapporten omtaler saker som har vært på dagsorden på forskningsfeltet i 2023 og hva vi kan vente oss de neste seks månedene.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker 2. halvår

  05.01.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Er det behov for å beskytte Europas arbeidstakere bedre, nå som kunstig intelligens gjør sitt inntog i arbeidslivet?

 • EU-delegasjonens halvårsrapport forbruker-, oppvekst- og likestillingssaker

  05.01.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Denne halvårsrapporten omtaler saker som har vært på dagsorden på forbruker-, oppvekst- og likestillingsfeltet det siste halvåret og hva vi kan vente oss de neste seks månedene.

 • Slik blir EØS-regelverk til

  04.01.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  Politikk- og regelverksutformingen i EU tar ofte flere år, fra de første diskusjonene starter til det endelige vedtaket er fattet. Først når EU har gjort sitt vedtak, kan EØS-komiteen fatte beslutning om å innlemme en ny EU-rettsakt i EØS-avtalen.

 • Norske aktører i Brussel

  04.01.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel.

 • EU-delegasjonens oppgaver

  04.01.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  Velkommen til den norske EU-delegasjonen i Brussel. Vår oppgave er å representere regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge.

 • Ønsker synspunkt frå norske aktørar på EU-forslag om passasjermobilitetspakke

  21.12.2023 Nyheit Samferdselsdepartementet

  - Vi støttar det overordnede målet til EU-kommisjonen om å styrkje passasjerrettane. Som eit ledd i utforminga av norske posisjonar ser vi gjerne at norske aktørar kjem med synspunkt på forslaga i den nye regelverkspakka til kommisjonen, seier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

 • EØS-samarbeidet

  20.12.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen utgjer hovudfundamentet i Noregs samarbeid med EU. Den knyter Noreg til EUs indre marknad gjennom eit felles regelverk for fritt varebyte og fri rørsle av personar, tenester og kapital, og dessutan felles konkurransereglar. EØS-avtalen gir norske bedrifter tilgang til ein marknad beståande av 30 land og 450 millionar menneske.

 • Norge og EU enige om EØS-midler og avtale om eksport av norsk sjømat

  01.12.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Forhandlerne fra Norge og EU er enige en ny periode med EØS-midler og en ny avtale med tollfrie kvoter for norsk sjømat til EU.

 • Nett-tv

  InvestEU lansert i Norge

  28.11.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fredag 24. november lanserte økonomikommisær Paolo Gentiloni og næringsminister Jan Christian Vestre InvestEU i Norge. InvestEU åpner nye muligheter knyttet til bærekraftige investeringer i norsk næringsliv.

 • InvestEU Road Show Oslo

  24.11.2023 Tale/innlegg Nærings- og fiskeridepartementet

  Holdt av næringsminister Jan Christian Vestre 24. november 2023

  Av: Næringsminister Jan Christian Vestre InvestEU

 • Regjeringen satser på digital og grønn omstilling

  24.11.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner kroner til medfinansiering og oppfølging av Norges to godkjente digitale innovasjonsnav som deltar i EUs program DIGITAL. Formålet med programmet er å bygge digital kapasitet og infrastruktur i hele Europa.

 • Meld. St. 5 (2023–2024) - En motstandsdyktig helseberedskap

  Fra pandemi til krig i Europa

  24.11.2023 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I Meld. St. 5 om en motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig, presenterer regjeringen den politiske og strategiske retningen for norsk helseberedskap. Meldingen er den første stortingsmeldingen om helseberedskap, og inneholder tre hoveddeler: Et styrket system for helseberedskapen, en motstandsdyktig helseberedskap, og risiko og sårbarhetsområder. Forebygging og beredskap må gis økt prioritet. Regjeringen vil sikre en motstandsdyktig helseberedskap som har som formål å verne liv og helse.

 • Endringer i åndsverkloven sendes på høring

  22.11.2023 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Nå oppdaterer vi åndsverkloven ved å styrke rettighetene til opphavere og andre kunstnere, spesielt i møte med ny teknologi og grensekryssende tjenester, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

 • Side 2 av 24
 • Side 2 av 24