Norge får tettere digitalt samarbeid med Europa

Norge kobler seg tettere på EUs program for et digitalt Europa. Med egen strategi for norsk deltakelse i DIGITAL vil norske virksomheter få samarbeide tett med EU om kunstig intelligens og digital sikkerhet, få tilgang til superdatamaskiner og styrke norsk mikrobrikkeindustri.

Nå lanserer regjeringen en egen strategi for norsk deltakelse i DIGITAL. Strategien skal bidra til at norske små- og mellomstore selskaper og offentlig sektor får mest mulig igjen for investeringene Norge bidrar med i EU-programmet for et digitalt Europa.

– Deltakelsen gir oss muligheten til å bygge større kapasitet og kunnskap på digitaliseringsområdet enn vi klarer alene. Gjennom programmet får norske aktører mulighet til å finansiere prosjekter og delta i konsortier med de fremste miljøene i Europa. Dette vil gi store muligheter for norsk næringsliv, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

DIGITAL-programmet omfatter seks områder, som alle er svært viktige for Norge:

  • tungregning og superdatamaskiner
  • skyteknologi, data og kunstig intelligens
  • digital sikkerhet
  • avansert digital kompetanse
  • bruk av digitale teknologier
  • halvledere (mikrobrikker)

Ved å delta i DIGITAL vil norsk næringsliv øke både konkurransekraft og innovasjonsevne. Deltakelsen skal også bidra til raskere digital og grønn omstilling. Etablerte satsinger og partnerskap skal videreføres og Norge skal utnytte mulighetene til å påvirke digitaliseringsutviklingen i Europa. Digital sikkerhet står sentralt i alle programmets områder.

Strategien inneholder helt konkrete innsatsområder med tilhørende tiltak, som skal bidra til at vi får mest mulig igjen for deltakelsen.

Digitale innovasjonsnav - European Digital Innovation Hubs (EDIH)

Et sentralt tiltak i DIGITAL-programmet er etableringen av et nettverk av 200 europeiske digitale innovasjonsnav (EDIH). EDiHene skal bidra til kompetanseheving og hjelpe små- og mellomstore bedrifter å utnytte mulighetene ved digitalisering og ny teknologi, både nasjonalt og innenfor EU-programmene.

Norge har to godkjente innovasjonsnav; Nemonoor, som skal fokusere på anvendt kunstig intelligens og Oceanopolis, som har fokus på hav og kyst. I 2023 fikk disse tilsagn om til sammen 20 millioner i medfinansiering.

– Nettverkene er viktig for den digitale og grønne omstillinga og derfor har vi finansiert disse to nettverkene. Spleiselaget med EU gjør at vi får dobbelt så mye aktivitet igjen for pengene vi legger i potten, sier Tung.