Forsiden

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 41-60 av 1125 treff.

 • Vi har nasjonal kontroll over vannkraftressursene våre

  13.12.2022 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland hadde dette innlegget publisert på Altinget.no 13. desember 2022.

  Av: Olje- og energiminister Terje Aasland

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  09.12.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i. (Merk at oversikta ikkje er heilt komplett.)

 • Høring – EU/EØS. Forslag til forordning for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn

  08.12.2022 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring Europakommisjonens forslag til forordning om regler for forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Forslaget har som formål å sikre en bedre oppsporing, etterforskning og rettsforfølgelse av lovovertredelser vedrørende internettrelaterte overgrep mot barn. Det pålegger relevante internettbaserte tjenestetilbydere å oppspore, rapportere, forhindre og fjerne materiale som viser seksuelt misbruk av barn på deres tjenester, samt etablering av et europeisk senter for forebygging og bekjempelse av seksuelt misbruk av barn.

  Høringsfrist: 10.02.2023 Status: Under behandling

 • Samde om totalkvote for makrell i 2023

  07.12.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Noreg, EU, Færøyane, Grønland, Island og Storbritannia har i dag underteikna ein avtale om ei totalkvote på 782 066 tonn makrell for 2023. Dette er i tråd med det internasjonale havforskingsrådet ICES si tilråding og inneber ein nedgang frå kvoten for 2022 som var på 794 920 tonn.

 • Åpen EU-høring om ny forordning for bagatellmessig støtte

  01.12.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Europakommisjonen vil ha din mening om utkast til ny forordning for bagatellmessig støtte. Blant annet foreslår Europakommisjonen å øke det maksimale støttebeløpet fra 200.000 euro til 275.000 euro.

 • Studere i Europa

  01.12.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som EØS-borgere har nordmenn rett til å studere i andre EØS-land. Det finnes mange muligheter for å studere og eller skaffe seg arbeidspraksis i et annet land i Europa.

 • Rapport om Norges implementering av Istanbulkonvensjonen

  Rapport fra Europarådets overvåkningskomité GREVIO

  28.11.2022 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Overvåkningskomitéen GREVIO har gjennomført en første evaluering (base-line evaluation) av Norges implementering av Europarådets konvensjon om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen).

 • Norge vil forlenge avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina

  27.11.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Krigen i Ukraina har skapt et stort behov for medisinsk evakuering. Regjeringen vil derfor forlenge det norske engasjementet for å frakte ukrainske pasienter til behandling på sykehus i Europa.

 • EU- og EØS-relevante nettsider

  21.11.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du lenker til EØS- og EU-relevante nettsteder.

 • EU-nytt: Utdanning, forskning og innovasjon 2020-2021

  17.11.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel lager månedlig nyhetsbrev om det siste og viktigste som skjer på utdanning-, forskning- og innovasjonsfeltet i EU. Nyhetsbrevet skrives av utdanningsråd Hege Landmark-Høyvik og forskningsråd Geir Arnulf.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål 17. november

  17.11.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt holdt denne redegjørelsen om viktige EU- og EØS-spørsmål for Stortinget 17. november.

  Av: Utenriksminister Anniken Huitfeldt Stortinget, 17. november

 • Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter

  17.11.2022 Høring Samferdselsdepartementet

  Høring av forslag til forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. De nye reglene skal blant annet sikre bedre informasjon og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

  Høringsfrist: 10.02.2023 Status: Under behandling

 • Svar på spørsmål om en industriavtale mellom Norge og EU

  16.11.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om at det i forbindelse med en ny, grønn industriavtale med EU stemmer at Norge skal investere mer i leting, nye funn og utvikling av felt for å levere olje og gass til EU på lengre sikt, også etter 2030.

 • Besøk til EU-delegasjonen

  16.11.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, alt fra statsråder til skoleklasser. Vi kan tilby foredrag om Norges forhold til EU, møter med våre spesialutsendinger og lån av konferansesalen vår i Brussel.

 • Evaluering av dyrevelferdsregelverket i EU

  15.11.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EUs dyrevelferdslovgivning har bidratt til bedre dyrevelferd i EU.

 • EU vil høre din mening: Handlingsplan for kritisk råvareforsyning i Europa

  11.11.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  EU-kommisjonen trenger din mening om en handlingsplan for bedre forsyningssikkerhet av råvarer til Europa. Handlingsplanen (Critical Raw Materials Act) som nå er på høring tar for seg metaller og mineraler som er kritiske for det grønne skiftet og den digitale omstillingen i Europa.

 • Landbruksministrene i OECD drøftet utfordringene i landbruket

  09.11.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Temaet for ministermøtet var «Building Sustainable Agriculture and Food Systems in a Challenging Environment: Shared Challenges, Transformative Solutions».

 • Lånegarantiordningen til næringslivet som følge av de høye strømprisene er klar

  09.11.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen varslet i slutten av september innføringen av en lånegarantiordning for næringslivet som følge av høye strømpriser. Den er nå vedtatt av Stortinget og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og er operativ fra i dag.

 • Erklæring fra nordiske transportministre etter møte i Fredrikstad

  08.11.2022 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Transportministrene fra Island, Finland, Sverige og Norge har vært samlet i Fredrikstad. I en felles erklæring fra ministrene er det enighet om å fortsette og å styrke samarbeidet om transport og infrastruktur for å følge opp Visjon 2030 om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region.

 • Europakommisjonen: Sustainable Transport Forum åpent for nye medlemmer

  04.11.2022 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet oppfordrer norske relevante virksomheter og organisasjoner om å vurdere å søke medlemskap i Europakommisjonens «Sustainable Transport Forum», STF. Frist: 15. november 2022.