Taler og innlegg

Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i 2023

Utenriksministeren holdt 14. november sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

Som fremført

President,

For en uke siden deltok jeg i kronprinsparets offisielle besøk til Tyskland. Norges viktigste partner i Europa. Det var et besøk som i tid falt sammen med en helt spesiell dag i tysk og europeisk historie, nemlig Berlin-murens fall. Da muren falt den 9. november 1989 åpnet det, praktisk talt, for samlingen av Europa. Den 9. november i år mintes vi dette sammen med borgermesteren i Berlin.

Og vi mintes krystallnatten på samme dato i 1938. Som innledet ett av de mørkeste kapitlene i vårt kontinents historie.

Det var en sterk opplevelse. Men det var også en påminnelse om hvor mye Europa har endret seg siden murens fall. En påminnelse om hvordan dagens samhold og samarbeid i Europa var nesten utenkelig for bare en generasjon siden. Og en påminnelse om hvor mye vi har å miste dersom vi ikke står sammen og hegner om det nære samarbeidet i Europa.

President,

Norge er tett koblet til EU gjennom EØS, Schengen og de andre over 70 avtalene vi har inngått. Et samarbeid som har tjent oss godt i snart 30 år.

Vårt forhold til EU er også i hovedsak preget av nettopp samarbeid og gjensidig tillit. Slik ønsker vi at det skal fortsette. Men for å få til det må vi hele tiden forvalte vårt forhold til EU godt.

EU-samarbeidet har utviklet seg raskt de siste årene - gjennom store kriser og utfordringer som klimakrise, pandemien og krigen i Ukraina.  

Men, når EU utvikler sitt samarbeid, skjer det i stor grad på områder utenfor rammene av EØS-samarbeidet.

Ofte er det i norsk interesse å knytte seg til nye EU-initiativer også utenfor de formelle rammene av EØS-avtalen. Som innen helse, satelittsamarbeid eller på andre områder.

Samtidig opplever vi at EU setter klarere grenser for land utenfor unionen. Dette er blant annet en konsekvens av prosessene knyttet til brexit. Det gjør at det er blitt vanskeligere å få aksept for tilpasninger som er skreddersydde for norske behov.

President,

For å styrke vår posisjon i forhandlinger med EU på viktige felt arbeider derfor regjeringen nå aktivt for å få ned det såkalte «EØS-etterslepet».

  • Deltakelse i det indre marked i EØS bygger på et ensartet regelverk med like rettigheter og plikter. En reduksjon av etterslepet er derfor viktig for et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid
  • Det er igjen viktig for norske bedrifters adgang til det indre marked og derfor for norske arbeidsplasser.
  • Og det sikrer tilgang på viktig arbeidskraft fra hele EØS-området for norsk næringsliv.
  • Og ikke minst; et velfungerende EØS-samarbeid sikrer norske borgere retten til å studere, arbeide, etablere seg og oppholde seg fritt i 29 andre EØS-land.

President, Norge og EU har felles interesse i å fremme grønn omstilling og energisikkerhet i Europa. Norge besitter mye erfaring, kompetanse og ressurser som etterspørres. Samtidig er Norge avhengig av bredere samarbeid for å nå våre egne klimamål og vår egen grønne industrielle utvikling.

I april signerte statsministeren og EU-kommisjonens president Grønn Allianse. Grønn Allianse er et politisk rammeverk som gir samarbeidet mellom Norge og EU et ekstra løft og en felles plattform.

Regjeringen er opptatt av at norsk industri og andre aktører skal sikres adgang og likebehandling i de nye grønne markedene som inngår i omstillingen i Europa.

Vi jobber nå med å fylle Grønn Allianse med konkret samarbeid og innhold. Vi vil styrke samarbeid om mineraler og batterier. Neste steg blir å utarbeide veikart og arbeidsplaner på andre prioriterte områder under Grønn Allianse.   

Norge er en viktig energi- og industripartner og en stabil leverandør av olje og gass. Dette bidrar til energisikkerhet i Europa. Samtidig er vi opptatt av å sikre en forsvarlig og rettferdig omstilling, ivareta legitime hensyn i industri og befolkning, og å verne om natur og miljø.

President,

Vi ønsker å oppfylle våre klimamål i samarbeid med EU.  EUs «Klar for 55»-pakke innfører regelverk som skal sikre at EU når sitt lovpålagte mål om 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030. De nærmeste månedene vil EU starte diskusjon om klimamålene for 2040 som skal vise veien videre mot klimanøytralitet i 2050.

Tempoet er svært høyt i EUs arbeid med forsterket regelverk for utslippskutt, grønn omstilling og grønn vekst. Arbeidet er nå på vei inn i en gjennomføringsfase.

Fra nyttår inkluderes utslipp fra skipsfart i EUs klimakvotesystem, ETS. Vi står i en dugnad for å sørge for at det forsterkede klimakvoteregelverket vil gjelde i Norge, og i hele EØS-området, fra dag én, altså 1. januar 2024.  Det vil gi like konkurransevilkår, spare oss for kostbare overgangsordninger og åpne for ny industriutvikling.

2030 kommer raskt.

Vi kutter likevel aldri svinger når vi vurderer om, eventuelt hvordan, vi slutter oss til EU-regelverk. Verken på dette eller andre områder.

Det er generelt god fremdrift i samarbeidet om grønn omstilling i Europa, også på områder av stor betydning for Norge, som lavkarbonløsninger, CCS, hydrogen og ammoniakk, grønn skipsfart, vindkraft til havs og strategiske råmaterialer.

En videreutvikling av dette samarbeidet er viktig for å lykkes i det grønne skiftet, nå klimamålene, sikre verdiskapningen og nå opp i den globale konkurransen.

Regjeringens veikart 2.0 for grønt industriløft har mange fellestrekk med EUs prioriteringer. Prioriterte næringer er langt på vei de samme, som sol, batterier, hydrogen, karbonfangst og -lagring og vindkraft til havs.

Vi deler ambisjonen om å forbedre investeringsklimaet for europeisk industri for det grønne skiftet, og samtidig støtte et stabilt og regelverksbasert  handelssystem.

Norge har styrket samarbeidet med flere land på områdene energi, industri, klima/miljø, transport, maritim, forskning og innovasjon.

Vi har tro på at de bilaterale samarbeid regjeringen har tatt initiativ til vil være viktige instrumenter for å fremme den grønne omstillingen, både i Norge og hos våre nære partnere.

Rettsaktene i Ren energi-pakken står sentralt for å nå EUs energi- og klimamål for 2030. Vi støtter EUs ambisjon om å utvikle en ren og konkurransedyktig energisektor til lavest mulig kostnad. Norge har allerede ambisiøse mål for, og en høy andel, fornybar energi. I våre vurderinger av regelverket EU har vedtatt vil virkningene for norske energisektor stå sentralt. Vi må ivareta konstitusjonelle hensyn og fullt ut sikre norske interesser. Det er for tidlig å si når Ren energi-pakken vil bli lagt fram for Stortinget.

President,

USAs Inflation Reduction Act – IRA – har bidratt til at takten i amerikanske klimainvesteringer har tatt seg kraftig opp. Det er positivt.

Det er bra for atmosfæren, det er bra for klodens klima. Vi trenger et ambisiøst og fremoverlent USA i klimakampen. IRA gir også markeds- og investeringsmuligheter for norske bedrifter.

Men det er også utfordringer i at IRA er utformet på en slik måte at norske bedrifters tilgang til noen verdikjeder kan være begrenset.

Vi har jobbet systematisk for å skape forståelse for norske bidrag i europeiske og transatlantiske verdikjeder av betydning for det grønne skiftet, - og for at norske bedrifter får like vilkår  i det indre marked

Der er vi ikke ennå i mål, men vi merker at innsatsen virker.

President,

Pandemien viste at vi er sårbare når en helsekrise fører til at globale markeder faller sammen. Vi klarte ikke å skaffe viktige vaksiner hver for oss. Det opplevde også de fleste andre land i Europa. EU valgte derfor å opptre samlet for å anskaffe vaksiner. EØS-avtalen gjør Norge til del av et felles europeisk regelverk for legemidler. Det var en helt nødvendig forutsetning for å få delta i EUs vaksinesamarbeid og for å sikre fri bevegelighet for verneutstyr og vesentlige forsyninger til norske sykehus. Det var likevel ingen selvfølge at vi skulle få delta i EUs felles vaksinekinnkjøp. Pandemien viste hvor sårbar Norge er alene. For å gjøre oss bedre rustet til å møte fremtidige kriser arbeider regjeringen for deltakelse i et styrket helseberedskapssamarbeid med Europa. Gjennom dette vil vi stå tryggere når neste pandemi skulle inntreffe.

I ettertid har EU tatt initiativ til å styrke sin helseberedskap. EU bygger nå opp et apparat for å kunne møte en ny helsekrise.

I tråd med koronakommisjonens anbefalinger ønsker regjeringen at Norge skal kunne delta i EUs styrkede helseberedskapssamarbeid. Det samarbeidet går utover rammene for EØS-avtalen og norsk deltakelse krever derfor en separat avtale med EU.

Vi har en god, uformell dialog med EU om en slik avtale. Vi ønsker nå å starte formelle forhandlinger. Regjeringen arbeider aktivt for å få fremdrift i denne prosessen.

President,

Siden 1986 har Norge gitt en torskekvote til fartøy fra EU-land i fiskevernesonen ved Svalbard. Kvoten har vært basert på fisket i området før sonen ble etablert.

Etter at Storbritannia gikk ut av EU, ble det britiske fisket trukket fra beregningsgrunnlaget. Dette førte til reaksjoner fra EU.

I april 2022 oppnådde Norge og EU en forståelse. Den innebar at EU-fartøy fikk en høyere kvote i 2022 enn i 2021. For at den skulle videreføres i år, var betingelsen at EU fastsatte egne reguleringer for fiske i internasjonalt farvann. Norge har tilsvarende reguleringer for norske fartøy for å sikre et bærekraftig fiske.

Dessverre har EU bare delvis gjennomført sin del av forståelsen. Derfor fikk EU-fartøy reduserte kvoter da Norge fastsatte den endelige kvoten for 2023.

President,

Forhandlinger med EU om en ny periode med EØS-midler startet opp i fjor. Norge, Island og Liechtenstein skal bli enige med EU om bidragets størrelse, innretning og prioriteringer. Forhandlingene er krevende.

Fra norsk side legger vi vekt på at EØS-midlene skal bidra til økonomisk og sosial utjevning. Samtidig er det viktig at midlene fremmer og beskytter felles kjerneverdier som rettsstat og demokrati.

Beløpets størrelse er naturligvis et hovedtema i forhandlingene. Totalt bidrar vi i inneværende periode med 2,8 milliarder euro. EU ønsker en økning av beløpet.

Vårt utgangspunkt er at bidragets størrelse skal være rimelig i forhold til 1) behovet for utjevning, 2) EUs egen samhørighetsinnsats, og 3) utjevningen som allerede har funnet sted.

Det er også viktig for Norge å ha gode kontrollmekanismer for bruk av midlene.   

Når det gjelder valg av sektorer og innsatsområder, legger Norge vekt på felles europeiske målutvikling av bilaterale forhold, samt nasjonale målsetninger i mottakerlandene.

Europas grønne giv og styrking av demokrati, grunnleggende rettigheter og sivilt samfunn står fortsatt sentralt. Mottakerlandene vil være de samme 15 landene som i dag er berettiget til EØS-midler. 

Parallelt forhandler Norge og Island med EU om å forbedre handelsregimet for  sjømat. Forbedret markedstilgang til EU er en forutsetning for en avtale om nye EØS-midler.

Norge er EUs største leverandør av sjømat. EUs forbrukere ønsker trygg og sunn norsk fisk. Samtidig bidrar norsk sjømat til betydelig økonomisk aktivitet og sysselsetting i EU.

Norsk sjømatproduksjon gir både forsyningssikkerhet, mer autonomi og robusthet i Europa. Det er derfor et paradoks at norsk sjømat møter et mer komplekst tollregime i EU enn andre frihandelspartnere.

President, det har lenge pågått diskusjoner i EU om hvordan en kan reformere samarbeidet om asyl- og migrasjon. Kommisjonen har foreslått en regelverkspakke, den såkalte asyl- og migrasjonspakten.

Medlemsstatene ble i oktober enige om hovedelementer i pakten. Det er i seg selv en milepæl i disse diskusjonene, som er svært krevende. Forhandlinger pågår nå med Europaparlamentet, som også må gi sin tilslutning.

Norge vil være omfattet av de delene av regelverket som enten faller inn under vår Schengen-avtale eller Dublin-avtalen. Jeg vil måtte komme tilbake med en vurdering av konsekvensene for Norge når regelverket er ferdig forhandlet i EU.

Alle parter er tjent med at Europa har et godt samarbeid om kontroll på yttergrensene og at det er solidaritet landene imellom.

President,

Rettstaten og demokratiet fortsetter å være under press i noen europeiske land. Men det er også viktige positive tegn.

Valget i Polen gir håp om demokratisk utvikling, etter mange år med systematisk nedbygging av rettsstaten i landet. Vi kan også forvente at en ny polsk regjering vil ha et betydelig mer positivt forhold til EU og det europeiske samarbeidet. Det er også god grunn til å anta at en ny polsk regjering vil fortsette Polens betydelige støtte til Ukraina. 

Samtidig fortsetter den negative utviklingen vi har sett lenge i Ungarn.

Det nylige regjeringsskiftet i Slovakia er også noe vi kommer til å følge nøye med på.

President,

Kunstig intelligens vil gi store muligheter - for enkeltmennesker, for næringslivet og for offentlig sektor. Vi må legge til rette for innovasjon og utvikling. Samtidig må vi sørge for trygge rammer, etisk bruk og etterlevelse av menneskerettighetene og demokratiske prinsipper.

Vi trenger god regulering av kunstig intelligens. Derfor har vi gitt innspill til, og følger nøye med på, EUs arbeid med en forordning om kunstig intelligens. Den kan også bli gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen.

Forhandlingene pågår enda i EU. Det ser ut til å bli et godt regelverk, som samsvarer godt med regjeringens prioriteringer. Forslaget er ment å fremme innovasjon samtidig som regelverket skal bidra til ansvarlig, utvikling og bruk av kunstig intelligens.

Forslaget bygger på at jo høyere risiko et kunstig intelligens-system utgjør for samfunnet og enkeltpersoner, som risiko knyttet til helse, sikkerhet og grunnleggende rettigheter, desto strengere regler skal også gjelde.

Regelverket vil gi bestemmelser om omsetning og bruk av systemer med kunstig intelligens. Videre reguleres nasjonal markedsovervåking, tilsyn og sanksjoner. Det foreslås også et eget kunstig intelligens-organ i EU som skal ha koordinerende og rådgivende oppgaver.

Så bør vi huske det, president, at Europa på mange måter er en «øy» mellom på den ene siden USA og på den andre siden Kina i dette spørsmålet. Det er viktig at Europa følger sitt spor. For eksempel er personvernhensyn adskillig sterkere ivaretatt i EU enn både i USA og Kina.

EU arbeider for å vedta forordningen i løpet av de nærmeste månedene. Vi er godt i gang med å forberede innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk lov.

President,

Russlands angrepskrig mot Ukraina truer hele Europas sikkerhet.

For å forsvare oss, må vi stå sammen. Europa må bruke de samarbeidsverktøyene vi har på en effektiv måte. Og vi må finne nye redskaper når det trengs.  

Det europeiske politiske fellesskapet (EPC) er et eksempel på sistnevnte.

EPC samler stats- og regjeringssjefer fra hele Europa. To land er ikke invitert: Russland og Belarus. Dette nye formatet er et sterkt symbol på europeisk samhold i møte med russisk aggresjon og felles utfordringer.

EPC møttes for første gang i fjor, i Praha. Statsminister Støre deltok 5. oktober på det tredje møtet som fant sted i Granada i Spania.

For Norge føyer vår deltakelse i EPC seg inn i den grunnleggende linjen for europapolitikken og vår innsats for Ukraina: Samarbeid og dialog i de kanalene vi har tilgjengelig, nye så vel som gamle.

President,

Vår tilslutning til EUs sanksjoner mot Russland og Belarus er et viktig bidrag til europeisk samhold. Sanksjonene har bidratt til å svekke russisk økonomi. Samtidig ser vi stadig oftere at operatører i tredjeland bidrar til omgåelse av sanksjoner.    

EUs 11. sanksjonspakke, som Norge har sluttet seg til, skal styrke eksisterende sanksjoner og slå ned på omgåelse. Det skal først og fremst skje gjennom å intensivere  samarbeidet med tredjeland og yte teknisk bistand.

Om det ikke fører frem, åpner sanksjonspakken for at EU kan vedta forholdsmessige og målrettede tiltak for å frata Russland ressursene som gjør det mulig å fortsette angrepskrigen mot Ukraina. Dersom det blir aktuelt vil vi fra norsk side vurdere de oppjusterte sanksjonene før vi eventuelt slutter oss til. 

Et viktig element i reaksjonene mot Russlands angrepskrig er hvordan vi håndterer russiske borgere som ønsker å reise inn til Schengen-området.

Vi er i nær dialog med våre naboer og allierte om dette. Det er viktig for oss å følge en mest mulig koordinert linje.

Norsk praksis avviker i liten grad fra praksis i andre land i Schengen med landegrense mot Russland.

Norge har hatt, og fortsetter å ha en svært restriktiv praksis for visum til russiske borgere. Norge utstedte i underkant av tre tusen visum til russiske borgere i 2022, og i 2023 vil antallet bli betydelig lavere.

Ytterligere innstramminger av norsk praksis vurderes fortløpende. Fra september i fjor til september i år lå antallet russiske borgere som reiser inn over Storskog stabilt med et gjennomsnitt på ca. 3100 innreiser per måned.

Norge har i likhet med Finland, Baltikum og andre EU-land som grenser til Russland innført forbud mot midlertidig innførsel av russiskregistrerte biler. Etter at kjøretøyforbudet ble innført 3. oktober har antallet innreiser over Storskog gått betydelig ned.

President,

God samordning av den europeiske innsatsen for Ukraina er viktig for å kunne utnytte ressursene best mulig. Vår deltakelse i EUs sivile beredskapsmekanisme, UCPM gir oss mulighet til å donere materiell raskt og  kostnadseffektivt. Gjennom denne ordningen bidrar vi også til å evakuere pasienter fra Ukraina.

Norge tar også sikte på å støtte EUs innsats for å bistå ukrainsk politi og påtalemyndighet (EU Advisory Mission) med norsk personell.

Norge har siden Russlands invasjon bidratt til å sikre gass- og strømforsyningen i Ukraina. Vi har gitt 3,5 mrd. kroner gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling, EBRD.

 

EBRD er en sentral partner i Nansen-programmet, særlig innen energisektoren. EBRD har i en årrekke samarbeidet med de statlige ukrainske energiselskapene og bidratt til arbeidet med reformer og tiltak mot korrupsjon. Siden Russlands angrep har disse energiselskapene også blitt hjulpet gjennom finansieringspakker, inkludert til gasskjøp og reparasjon av ødelagt infrastruktur.

President,

Dette europeiske samarbeidet er viktig for den økonomiske og materielle støtten til Ukrainas forsvarskamp mot Russland. Europeisk forsvarsindustrielt samarbeid vil også være avgjørende for å styrke vår egen forsvarskapasitet i årene som kommer.

Vi har støttet EUs militære treningsmisjon for Ukraina med et bidrag på 150 millioner kroner, og med militære instruktører på plass i Polen og Tyskland. Vi trapper opp vårt instruktørbidrag i 2023, og vil videreføre dette høye nivået også i 2024.

Norge har også bidratt med 250 millioner kroner i støtte til ammunisjonsinnkjøp for Leopard 2-stridsvogner gjennom EUs militære materiellstøtteordning European Peace Facility.

Nettopp ammunisjon står sentralt i Norges bidrag. Ammunisjonsproduksjonen i Europa må trappes betydelig opp.

Det er nødvendig for å kunne forsyne Ukraina og for å sikre våre egne behov. Det er derfor helt nødvendig at det raskt investeres for å utvide produksjonskapasiteten.

Norsk våpenindustri er en tung aktør i dette bildet, med en betydelig andel av Europas samlede produksjon. Regjeringen har allerede gitt et viktig bidrag gjennom to store ammunisjonsordrer til norsk våpenindustri.

Vi styrker nå vårt bidrag ytterligere ved å delta i to nye EU-programmer. Det ene: ASAP – Act in Support of Ammunition Production – gir omfattende økonomiske insentiver for norsk forsvarsindustri.

Det andre programmet: EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act) vil gi økonomiske fordeler når europeiske land anskaffer europeisk forsvarsmateriell sammen. Dette bidrar også til å styrke kapasiteten til å støtte Ukraina militært. 

Disse to programmene kan på sikt bli viktige bidrag til en jevnere byrdefordeling i NATO, hvor europeiske allierte skal ta et større ansvar for sikkerheten i Europa. Både generalsekretær Stoltenberg og den amerikanske administrasjonen har understreket betydningen av dette.

Det er også viktig å merke seg at norsk deltakelse i disse to sikkerhetspolitiske programmene skjer gjennom EØS-avtalen. Det garanterer norsk industri like vilkår som aktører basert i EU-land

Som regjeringen har understreket flere ganger, president, ønsker Norge å delta i Secure Connectivity, EUs program for satellittbasert, sikker kommunikasjon. Programmet vil blant annet utvikle kommunikasjonssystemer som kan brukes i krisehåndtering og for å styrke samfunnssikkerheten. Norsk deltakelse vil være viktig for det operative samarbeidet med EU, våre naboland, og andre europeiske land på områder som er viktige for vår sikkerhet.

Deltakelse vil også være viktig for norsk romindustri og norsk forsvarsindustri. Arbeidet med å få på plass den nødvendige tilknytningsavtalen er i gang, og det gleder meg å formidle at Kommisjonen uttrykker en positiv holdning til norsk deltakelse. 

President,

I kjølvannet av Russlands fullskala angrep på Ukraina har EU fått økt sikkerhetspolitisk betydning, også for Norge. Ikke på bekostning av, men i nært samarbeid med NATO.

NATO med hovedansvar for militær avskrekking og kollektivt forsvar. EU først og fremst med sitt bredere spekter av økonomiske og sivile virkemidler, men også våpenstøtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. At EU og NATO samhandler og utfyller hverandre, styrker det transatlantiske samarbeidet. Og det er i Norges interesse. Jeg mener likevel det er viktig å understreke at NATO og EU trekker i stort på de samme ressursene i Europa, og det er svært viktig å unngå duplisering.

President,

Regjeringen ikke har tatt endelig stilling til enkeltforslagene i Forsvarskommisjonens rapport. Det er vårt medlemskap i NATO som er bærebjelken i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. EU skal ikke erstatte eller konkurrere med NATO når det kommer til avskrekking, trygghet og forsvar.

La meg også understreke at vi allerede samarbeider godt med EU i disse spørsmålene. Regjeringen ser norsk og europeisk sikkerhet i sammenheng, og vi arbeider aktivt for å utvikle forsvarssamarbeidet med EU i tråd med norske interesser.

Rapportene fra forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen gir et bredt og godt kunnskapsgrunnlag for videre politikkutvikling når det gjelder sikkerhetspolitikk og samfunnsberedskap.

NATO forblir avgjørende for norsk sikkerhetspolitikk, for vår kollektive sikkerhet og evne til avskrekking. Men vi må erkjenne at samtidig øker EUs sikkerhetspolitiske betydning, også for Norge.

Det er derfor viktig for regjeringen å videreføre den lange linjen i norsk utenrikspolitikk, nemlig å søke tett samarbeid med EU og andre europeiske og internasjonale samarbeidsaktører.

President,

Norge har et i all hovedsak tett og godt samarbeid med de europeiske landene og med EU.

Samtidig er det slik at flere nye EU-initiativer, hvor regjeringen har besluttet norsk deltagelse, faller utenfor EØS- og Schengen-avtalene. Basert på erfaringene fra Brexit-prosessen , og i møtet med de betydelige utfordringene EU står overfor nå opplever vi at Unionen nå setter klarere grenser mellom hva det betyr å være utenfor og innenfor EU.  Dette blir en utfordring også for Norge.

Det har vært norsk politikk gjennom skiftende regjeringer å ikke gjøre koblinger mellom urelaterte tema i vårt samarbeid med EU.

Dette har tjent våre interesser godt, men vår tilnærming blir i økende grad utfordret fra EU-siden. Vi kan ikke lenger regne med gjennomslag innenfor en sektor, uten at vi samtidig gir på en annen sektor. Derfor vil det være i vår interesse å rydde opp, eller redusere antall uenigheter med EU. 

Vi har flere EU-utredninger gjennom årene, president, og alle har konkludert med at vi må engasjere oss tidlig, at vi må velge våre saker, og ha gode argumenter – dersom vi skal få gjennomslag for norske interesser i vårt samarbeid med EU. Dette blir mer og mer sant. Spørsmålet er om vi per i dag er gode nok på dette. Eller om vi for ofte kommer for sent inn i prosesser, uten å ha tydelig prioriterte saker, og med for lite gjennomarbeidede argumenter.

President, vi må styrke den nasjonale samordningen overfor EU og i større grad være villige til å vurdere saker opp mot hverandre. Nettopp for å få gjennomslag i de sakene som er aller viktigst for Norge. Dette er noe jeg og regjeringen vil legge stor vekt på i tiden som kommer.

Det kan være krevende, president, men det vil være nødvendig for å sikre våre overordnede interesser i et Europa som blir stadig viktigere for Norge.