Videreutvikling av informasjonssystemer for bedre grense- og utlendingskontroll i Schengen

Regjeringen foreslår gjennomføring i norsk rett av Schengen-regelverk, som vil forenkle og forbedre politiet og utlendingsmyndighetenes grense- og utlendingskontroll. Dette oppnås gjennom såkalt interoperabilitet mellom ulike informasjonssystemer.

Norge er del av Schengen-området, med felles yttergrense og indre reisefrihet. Det er utviklet flere informasjonssystemer i EU til særlig støtte for grensekontroll ved yttergrensene, utlendingskontroll og politiets kriminalitetsbekjempende arbeid. Systemene legger til rette for informasjonsutveksling og samarbeid innad i Schengen-området for å ivareta indre sikkerhet og sikre kontrollert innvandring.

Regler for registrering og bruk av opplysninger i disse systemene er tidligere gjennomført i lover som grenseloven, utlendingsloven og SIS-loven, men interoperabilitetsløsningen innebærer en videreutvikling av systemene som gir nye funksjoner.

Fremreisesystemet (ETIAS) er et tillatelsessystem for tredjelandsborgere fra visumfrie land. Det kan blant annet avdekke personer som utgjør en sikkerhetsrisiko og hindre ulovlig innvandring. Inn- og utreisesystemet (Entry/Exit System - EES) er et system for registrering av inn- og utreise for tredjelandsborgere på korttidsopphold i Schengen-området. Også visuminformasjonssystemet (VIS), Eurodac (EUs fingeravtrykksdatabase for asylsøkere og irregulære migranter) og Schengen informasjonssystem (SIS) omfattes av interoperabilitetsløsningen.

Med interoperabilitetsløsningen vil arbeidet med identifisering av personer bli lettere. Bruk av falske identiteter og misbruk av andres identitet er en alvorlig sikkerhets- og kriminalitetsutfordring innenfor Schengen-området. Interoperabilitetsløsningen vil også gjøre det lettere å avdekke identitetsbedragerier. Det bidrar til å verne den enkelte mot krenkelser av egen identitet.

Proposisjonen foreslår også en videreutvikling av visuminformasjonssystemet (VIS). De største endringene er at systemet utvides til også å omfatte personer med visum for langvarig opphold og oppholdstillatelser i Schengen-området og flere opplysninger skal registreres. Videre knyttes VIS til interoperabilitetsløsningene, og det legges til rette før økt informasjonsutveksling mot øvrige systemer. Det utvikles et analyseverktøy for risikoprofilering, og transportører gis tilgang til VIS for å verifisere at reisende har lovlig oppholdsgrunnlag før ombordstigning.

Regelverket inneholder også bestemmelser som ivaretar personvernformål, all den tid EUs informasjonssystemer inneholder store mengder personopplysninger.