Kartlegging og evaluering av etter- og videreutdanning for planleggere

Konsulentselskapet Rambøll har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en kartlegging og evaluering av etter- og videreutdanningstilbudet innen offentlig planlegging, kart og geodata.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ønsket mer kunnskap om dagens kurs og etter- og videreutdanningstilbud er godt nok kjent, og om tilbudene gir kommunene og fylkeskommunene den kompetansen de trenger.

I rapporten er det gjort en breddekartlegging av tiltakene som finnes og noen utvalgte tiltak er undersøkt nærmere for å se på nytteverdi, barrierer, suksesskriterier og finansieringsmuligheter. Målgruppen for videreutdanningstiltakene er avgrenset til planleggere i kommunen og fylkeskommunen.

Kommunene er lokal planmyndighet og er en pådriver i arealplanlegging og i samfunns- og næringsutvikling. Manglende kompetanse innen planlegging kan svekke kommunen- og fylkeskommunens rolle som planmyndighet og pådriver i eget utviklingsarbeid. Flere kommuner og fylkeskommuner strever med å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til planleggerstillinger og mangelen på kvalifiserte kandidater skaper et behov for etter- og videreutdanning i kommunesektoren.

I rapporten blir det pekt på flere veier videre i arbeidet med etter- og videreutdanningstilbudet innen offentlig planlegging, kart og geodata både for å øke kjennskap til tilbudene og for å gjøre innholdet mest mulig relevant.

Evaluering av kompetansetiltak innen etter- og videreutdanning i offentlig planlegging, kart og geodata (pdf)