Forsiden

Evaluering av Norges praktikantordning for studenter fra land utenfor EU/EØS

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics, Frischsenteret og advokat Vegard Bøe Bahus gjennomført en evaluering av praktikantordningen for studenter fra land utenfor EØS som får oppholdstillatelse etter reglene i utlendingsforskriften § 6-21.

Praktikantordningen ble strammet inn 1. september 2018 for å hindre misbruk. Bakgrunnen var at den tidligere ordningen for praktikanter, med to års varighet på oppholdstillatelsen, var enkel for arbeidsgivere å bruke til andre formål enn opplæring.

Formålet med evalueringen har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget om bruken av oppholdstillatelse til praktikanter fra land utenfor EØS, og å se på om regelverket er tilpasset behovene i ulike bransjer. Prosjektet har blant annet sett på hvordan praktikantordningen brukes i dag, sammenlignbare ordninger i andre nordiske land og vurdert om Norge bør innrette regelverket på en annen måte.

Evalueringen viser at innstrammingene har bidratt til at praktikantordningen i større grad blir benyttet i tråd med formålet enn tidligere. Samtidig viser rapporten at ordningen er lite kjent utenfor landbruksnæringen, og inneholder flere anbefalinger om hvordan bruken av ordningen kan økes. Departementet vil ta anbefalingene med seg i det videre arbeidet med utvikling og regulering av praktikantordningen.