Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommuner

Høgskolen i Innlandet og Universitet i Tromsø har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet ledet et pilotprosjekt knyttet til bruk av arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel. I sluttrapporten oppsummeres erfaringer og funn.

Prosjektet har hatt som utgangspunkt at deltakerne i fellesskap, og på tvers av forvaltningsnivåer, skulle utforske arealstrategiens muligheter til å forenkle arbeidet med arealdelen.  Prosjektet omfatter et kartleggings- og evalueringsarbeid, men også samarbeid om prosessledelse i kommunene. Et siktemål har vært å teste ut om arealstrategien bidrar til å forenkle planarbeidet i små kommuner med store landbruk-, natur-, fritids- og reindriftsareal (LNFR)-områder.

Deltakere i pilotarbeidet har vært kommunene Namsskogan, Leka og Holtålen i Trøndelag, Lødingen, Grane og Hamarøy i Nordland, og Nordkapp og Karasjok i Troms og Finnmark.

Forskergruppen har også hentet inn erfaringer og vurderinger om arealstrategiarbeid fra fylkeskommunene og statsforvalterne i Troms og Finnmark, Trøndelag og Nordland, samt Distriktssenteret.

Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommunar (pdf)