Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2024

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget vårsesjonen 2024, sortert etter departementene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Pensjoner av statskassen

Mai

2. Prop. L

 

Endringer i lov om anke til Trygderetten

Mars

Endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

April

Heving av taket for overtredelsesgebyr – Arbeidstilsynet 

April

4. Meld. St

 

Stortingsmelding om integrering

April

Årsmelding for 2023 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Mai

Regulering av pensjonar i 2024 og inntektstilhøve for pensjonistar

Juni

Stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikk

Juni

Barne- og familiedepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i kontantstøtte- og foreldrepengeordningen

Januar

Forbud i ekteskapsloven mot inngåelse av søskenbarnekteskap mv.

Mars

Lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap

April

Endringer i folketrygdloven

April

Endringer i barnetrygdloven

April

Endringer i trossamfunnsloven

Juni

4. Meld. St

 

Stortingsmelding om fosterhjem

Mai

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i statsbudsjettet 2024 under Finansdepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2024 m.m.)

Juni

2. Prop. L

 

Endringer i lov om elektroniske tillitstjenester

Februar

Endring i karanteneloven

Mars

3. Prop. LS

 

Lov om innlemmelse av FFD-forordningen i norsk rett

Februar

Ny lov om statsforetak

Juni

4. Meld. St

 

Datatilsynets og Personvernnemnda årsrapporter for 2023

Juni

Energidepartementet

4. Meld. St

Ventes fremlagt for Stortinget

Meld St. om flaum og skred

Juni

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2024

Mai

3. Prop. LS

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

4. Meld. St

 

Statens pensjonsfond 2024

April

Finansmarkedsmeldingen 2024

April

Statsrekneskapen 2023

April

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Mai

Perspektivmeldingen 2024

Juni

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Anskaffelse av luftvern

Februar

Investeringer i Forsvaret og andre saker

Mars

Helse- og omsorgsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i tannhelsetjenesteloven

Mars

Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven

Mars

3. Prop. LS

 

Lovproposisjon til Stortinget om endringer i lov om medisinsk utstyr og legemiddelloven

Mars

4. Meld. St

 

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Februar

Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

Mars

Justis- og beredskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i vaktvirksomhetsloven (avgrensning av lovens virkeområde) og endring i politiloven §6 (lovfesting i politiloven av hensynet til barnets beste)

Januar

Endringer i straffegjennomføringsloven – erstatning for skader under pålagt organisert trening og øvelse i fysisk maktanvendelse og håndtering av kritiske situasjoner

Mars

Endringer i utlendingsloven som følge av nye SIS-forordninger m.m.

Juni

Klima- og miljødepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i svalbardmiljøloven (om droner ved fuglefjell, isbjørn, overtredelsesgebyr, delegeringshjemler og opprydding)

Februar

3. Prop. LS

 

Lov om bærekraftige produkter og verdikjeder og om tilslutning til enkelte EU-rettsakter med forbehold om Stortingets samtykke

Mars

4. Meld. St

 

Ei forbetra tilstand for villrein

Mars

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Mars

Klimaplan for 2030

Juni

Kommunal- og distriktsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Kommuneproposisjonen 2025

Mai

2. Prop. L

 

Endringer i valgloven

April

4. Meld. St

 

Ein heilskapeleg bustadpolitikk

April

 Nytt inntektssystem for kommunene

Mai

Kultur- og likestillingsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

April

Kunnskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i fagskoleloven

Mars

Endringer i opplæringsloven (ny) – fysisk inngripen og ev kompetansekrav

Mars

Endringer i utdanningsstøtteloven

Mars

Endringer i privatskolelova (endring i tilskuddsordningen for private grunnskoler mv.)

Mars

Endringer i barnehageloven

Mars

4. Meld. St

 

Profesjonsutdanning

April

Ungdom og skole (5.–10. trinn)

Juni

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2024)

Mai

2. Prop. L

 

Endringer i viltloven og lov om oppheving av lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr)

Mars

Nærings- og fiskeridepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i registerregelverket

Januar

3. Prop. LS

 

Norsk deltakelse i European Chips Act

September

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av EØS-avtalen forordning 391/2009 om klasseselskaper og endringer i skipssikkerhetsloven

September

4. Meld. St

 

Noregs fiskeriavtalar for 2024 og fisket etter avtalane i 2022 og 2023

Mars

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Utbygging og finansiering av E134 Røldal-Seljestad i Vestland

Januar

Utbygging av E6 Megården-Sommerset

Januar

Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 i Viken

Mars

3. Prop. LS

 

Endring av luftfartsloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2023 om innlemmelse av i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA).

Mars

4. Meld. St

 

Nasjonal transportplan 2025–2036

Mars

Utenriksdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1239 av 20. juni 2019 om opprettelse av et europeisk miljø for meldepunkter for sjøfart og om oppheving av direktiv 2010/65/EU

Januar

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1724 om etablering av en felles digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) 1024/2012

Mars

Samtykke til inngåelse av Den internasjonale kaffeavtalen 2022

April

2. Prop. L

 

Endringer i lov 16. april 2021 nr. 18 om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)

Juni

4. Meld. St

 

Nansen-programmet for Ukraina

Februar

Melding til Stortinget om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2023, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Juni