Rapporter og planer

Distriktsindeksen 2023

Distriktsindeksen for 2023 er oppdatert. Den er lagt til grunn for fordelingen av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner og viser graden av distriktsutfordringer disse kommunene har. Distriktsindeksen består av fire indikatorer:

  1. SSBs sentralitetsindeks (40 prosent)
  2. Befolkningsvekst siste ti år (40 prosent
  3. Sysselsettingsvekst siste ti år (10 prosent)
  4. Ensidig næringsstruktur, Herfindahlsindeksen for privat sektor (10 prosent).

Indeksen gir en rangering av kommunene etter graden av distriktsutfordringer. Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene. Kommuner med de høyeste verdiene har de minste distriktsutfordringene.

Distriktsindeksen benyttes også i distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge i inntektssystemet for kommunene. I 2023 brukes fortsatt distriktsindeksen fra 2017. Kommunal- og distriktsdepartementet vil vurdere bruken av distriktsindeksen i fordelingen av distriktstilskuddene i den helhetlige gjennomgangen av inntektssystemet. Stortingsmelding om inntektssystemet for kommunene er planlagt lagt fram våren 2024, og det tas sikte på at nytt inntektssystem får virkning fra og med 2025.

Oppdateringen av distriktsindeksen er dokumentert i rapporten Distriktsindeksen 2023 (PDF).

Beregningene og datagrunnlaget er gjengitt i den offisielle beregningsfila (xlsx).