Distriktsindeksen 2022

Distriktsindeksen for 2022 er oppdatert og er lagt til grunn for fordelingen av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner og viser graden av distriktsutfordringer disse kommunene har. Distriktsindeksen består av fire indikatorer:

1. SSBs sentralitetsindeks (40 prosent)
2. Befolkningsvekst siste ti år (40 prosent
3. Sysselsettingsvekst siste ti år (10 prosent)
4. Ensidig næringsstruktur, Herfindahlsindeksen for privat sektor (10 prosent).

Indeksen gir en rangering av kommunene etter graden av distriktsutfordringer. Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene. Kommuner med de høyeste verdiene har de minste distriktsutfordringene.

I distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge i inntektssystemet for kommunene i 2023 brukes distriktsindeksen fra 2017. Departementet vil vurdere utformingen av disse tilskuddene i sammenheng med oppfølgingen av Inntektssystemutvalget.

Oppdateringen av distriktsindeksen er dokumentert i rapporten Distriktsindeksen 2022 (PDF).

Beregningene og datagrunnlaget er gjengitt i den offisielle beregningsfila (xlsx).