Rapport om kommunenes rettslige handlingsrom for å fastsette klima- og miljøkrav etter plan- og bygningsloven

Holth & Winge og Civitas har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt det rettslige handlingsrommet til å ivareta klima i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Kartleggingen viser at kommunenes handlingsrom i enkelte sammenhenger framstår som uklart.

Ifølge rapporten framstår loven som mangelfull i møtet med kommunenes ambisjoner om å gi bestemmelser til arealplaner som skal sikre reduksjon i klimagassutslipp. Dette til tross for at det er klare intensjoner i plan- og bygningslovens forarbeider om at loven skal ha en sentral rolle på veien mot et lavutslippssamfunn. I utredningen forklares dette særlig med følgende tre forhold:

  • Mangel på klare hjemmelsgrunnlag i loven for planbestemmelser som skal sikre klimahensyn.
  • Uklarhet med hensyn til hvor langt kommunene - ved bruk av planbestemmelser - kan gripe inn i sektorregelverket.
  • Uklarhet når det gjelder hva som kan stilles som krav i planbestemmelser, og hva som forutsettes å være bestemt i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK).

Utredningen vurderer særlig fem ulike grupper av planbestemmelser på klimaområdet:

  • Fornybare løsninger for å dekke energibehov til bygg og anlegg, herunder krav om lokalt produsert fornybar energi
  • Materialer i bygningskonstruksjoner for å begrense indirekte klimagassutslipp
  • Tilrettelegging for installering av ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy
  • Gjenbruk av bygningsmasse og bygningskomponenter for å begrense indirekte klimagassutslipp
  • Anleggsvirksomhet for å begrense direkte klimagassutslipp i forbindelse med utbygging av områder avsatt til utbyggingsformål.

Rapporten er et viktig bidrag inn i arbeidet til en intern utredningsgruppe i Kommunal- og distriktsdepartementet, som på oppdrag fra regjeringen vurderer hvordan klimahensynet i plan- og bygningsloven kan styrkes.

Rapporten:
Holth & Winge og Civitas - Utredning om handlingsrommet for å fastsette klima- og energikrav etter plan- og bygningsloven (pdf)