Nordisk samekonvensjon

Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget er nå til behandling hos landenes regjeringer og sameting.

Et overordnet mål med konvensjonen er at samene skal kunne bevare, utøve og utvikle sin kultur med minst mulig hinder av landegrensene. Konvensjonsutkastet inneholder syv kapitler om temaene 1) Det samiske folkets allmenne rettigheter, 2) Selvbestemmelse, 3) Språk og kultur, 4) Land og vann, 5) Næringer, 6) Gjennomføring av konvensjonen, 7) Bestemmelser om undertegning, ratifikasjon, oppsigelse mv.

Utkastet til nordisk samekonvensjon er i tråd med gjeldende norsk rett og Norges folkerettslige forpliktelser, og samtidig mer konkret og tilpasset en nordisk-samisk situasjon.

Det fremgår av konvensjonsteksten at konvensjonen skal forelegges for sametingene før undertegning. Det forutsettes også i fortalen til konvensjonen at sametingene må gi sin tilslutning til konvensjonen.

Konvensjonsutkastet legger opp til at en arbeidsgruppe knyttet til Nordiska ämbetsmannsorganet for samiska frågor skal følge opp gjennomføringen av konvensjonen. Arbeidsgruppen skal bestå av seks medlemmer som utnevnes av og representerer de respektive statene og sametingene. Oppfølgingen skal skje gjennom dialog med det formål å søke enighet om løsninger som fremmer konvensjonen.

Den norske forhandlingsdelegasjonen har bestått av to representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, én representant fra Utenriksdepartementet og to representanter fra Sametinget.

 

Forslag til nordisk samekonvensjon 

 

Artikkel

Bakgrunn
En nordisk ekspertgruppe overleverte sin innstilling med et utkast til en nordisk samekonvensjon høsten 2005.

Ekspertgruppens utkast var på høring i de tre nordiske landene i første halvdel av 2006. Ministrene som er ansvarlige for samiske saker i Finland, Norge og Sverige, og sametingspresidentene i de tre landene, besluttet i 2006 å videreføre arbeidet med en nordisk samekonvensjon, i første omgang gjennom fortsatt nasjonalt arbeid med høringsoppfølging og konsekvensanalyser.

En arbeidsgruppe med representanter fra daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Sametinget arbeidet med å følge opp konvensjonsutkastet i Norge. På bakgrunn av ekspertgruppens rapport og høringsuttalelsene foretok arbeidsgruppen en systematisk gjennomgang av konvensjonsutkastet og vurderte utkastets bestemmelser opp mot nasjonal rett og folkeretten. Arbeidsgruppen avga sin rapport 3. oktober 2007.

På minister- og sametingspresidentmøtet høsten 2008 var det enighet om å sette i gang et arbeid med å se på hvordan eventuelle konvensjonsforhandlinger kunne gjennomføres i praksis. Det nordiske embetsorganet for samiske spørsmål (NÄS) arbeidet etter dette med et forslag til modell for eventuelle forhandlinger.

Norge, Sverige og Finland har forhandlet om konvensjonen siden 2011, med et uttalt mål om at forhandlingene skal være sluttført i 2016.


Rapport fra arbeidsgruppe
 

Ekspertgruppens innstilling og utkast til nordisk samekonvensjon

Alle dokumenter er i PDF-format

Oversettelser av ekspertgruppens utkast til nordisk samekonvensjon

Alle dokumenter er i PDF-format