Om nordisk samisk samarbeid

Norge, Sverige og Finland samarbeider i samiske spørsmål både gjennom et embetsorgan og på politisk nivå. Sametingene i de tre landene har også et felles samarbeidsorgan.

Nordiske og samisk flagg
Foto: Kenneth Hætta

Nordisk embetsmannsorgan

Myndighetene i Sverige, Finland og Norge har hatt et samarbeid om samiske spørsmål siden Nordisk samarbeidsorgan for same- og reindriftsspørsmål ble opprettet ved Kgl. res. i 1964. Dette samarbeidsorganet har vært et kontaktorgan på embetsnivå mellom de tre landenes regjeringer for informasjon og diskusjon. Samarbeidsutvalget ble i 2001 erstattet av Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål. Sametinget deltar også i embetsmannsorganet.

Nordiske minister og presidentmøter

Sametingspresidentene og minstrene med ansvar for samiske saker i Finland, Sverige og Norge har hatt et fast samarbeid siden 2000. Ministrene og sametingspresidentene møtes regelmessig for gjensidig orientering og for å drøfte og behandle samiske spørsmål av felles interesse. Målet med samarbeidet er å styrke og utvikle det samiske folkets språk, kultur, næringer og samfunnsliv. Samarbeidet har uformell, men nær tilknytning til Nordisk Ministerråd. Forberedelse og oppfølging av saker ivaretas av Nordisk embetsmannsorgan for samiske spørsmål. Ansvaret for sammenkalling og ledelse av møtene går på omgang mellom de tre landene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig departement i Norge.

Ministrene og sametingspresidentene besluttet i november 2001 å opprette en ekspertgruppe til å utarbeide utkast til en nordisk samekonvensjon med utgangspunkt i rapporten "Behov og grunnlag for en nordisk samekonvensjon". Gruppen leverte sitt forslag til en Nordisk samekonvensjon i november 2005.

Samisk parlamentarisk råd

Sametingene i Finland, Sverige og Norge har opprettet et felles samarbeidsorgan, Samisk parlamentarisk råd. Rådet er et institusjonalisert samarbeid mellom sametingene i saker som berører samer i flere stater eller samene som ett folk. Rådet er et sentralt organ i det nordiske samarbeidet om samiske spørsmål, og sametingene ønsker at rådet skal ha en aktiv rolle i det internasjonale arbeidet, i blant annet FNs erklæring om urfolks rettigheter, urfolksspørsmål i Barentssamarbeidet og i arbeidet overfor Arktisk råd. Sekretariatsfunksjonen følger det sameting som har presidentvervet. Samisk parlamentarisk råd vil være et viktig organ i det nordiske samarbeidet framover, og vil også ha betydning i en internasjonal sammenheng. Det er derfor viktig at rådet har gode samarbeidsvilkår og utviklingsmuligheter.

Protokoller fra nordiske minister- og presidentmøter