Stadgar för Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor

Bilaga 1

Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor, vars tidigare namn var Nordiska samarbetsorganet för same- och rennäringsfrågor, har bildats med anledning av Nordiska rådets rekommendation den 22 mars 1962 (13/62) för behandling av gemensamma frågor som berör samerna.

Vidare har ministrarna ansvariga för samiska frågor har vid möte den 5 april 2000 beslutat att etablera ett samarbete med informell anknytning till Nordiska ministerrådet med regelbundna möten för orientering, diskussion och behandling av samefrågor som är av gemensamt intresse för länderna..

Ministrarna ansvariga för samiska frågor och sametingspresidenterna har vid möte den 2 november 2000 beslutat att etablera ett samarbete med regelbundna möten för orientering, diskussion och behandling av samefrågor som är av gemensamt intresse för länderna.

Organisation


Ämbetsmannaorganet består av en delegation med minst tre tjänstemän från regeringskanslierna och sametingen i vardera Finland, Norge och Sverige. Delegationerna utses av respektive lands regering, som även utser ordförande i delegationen.

Företrädare för Nordiska Ministerrådet har rätt att delta i Ämbetsmannaorganets möten.

Uppgifter


I syfte att bevara, utveckla och stärka den samiska kulturen skall Ämbetsmannaorganet behandla alla samiska frågor som är gemensamma för utvecklingen inom den samiska folkgruppens språk, kultur, näringar och samhällsliv.

Ämbetsmannaorganet skall förbereda ärenden till mötena mellan ministrarna och möten mellan ministrarna och sametingspresidenterna. Ansvaret för att kalla till och leda ministermötena skall rotera mellan länderna. Respektive lands delegation skall svara för sekretariatsfunktionen för ministermötena och mötena mellan ministrarna och sametingspresidenterna.

Ämbetsmannaorganet skall efter anmodan från respektive lands regering eller sameting avge förslag och yttranden i ämne som Ämbetsmannaorganet behandlat.

Ämbetsmannaorganet skall informera Nordiska Ministerrådets sekretariat om de ärenden som tas upp vid ministermöten och vid möten mellan ministrarna och sametingspresidenterna.

Ärendenas handläggning


Ämbetsmannaorganet sammanträder vid behov, dock minst en gång per år.


Ämbetsmannaorganet kan för beredning av ärende utse en föredragande som har att förbereda ärendet för handläggning hos Ämbetsmannaorganet.

I stället för föredragande kan en särskild arbetsgrupp utses att förbereda ett ärende.

Föredragande eller arbetsgrupp bör avge betänkande med motiverat förslag till beslut.


Varje land svarar för sina kostnader för Ämbetsmannaorganet.

Fördelning av kostnader för speciella uppdrag eller utredningar sker efter särskilt avtal mellan delegationerna.


Vid sammanträde förs protokoll, som skall innehålla en redogörelse för vad som förekommit vid sammanträdet och de beslut som fattats.

Övriga bestämmelser


Delegationerna skall under tiden mellan sammanträdena informera varandra om aktuella frågor inom Ämbetsmannaorganets verksamhetsområde.


Ämbetsmannaorganets protokoll och beslut expedieras till respektive lands regeringar, sametingen, Nordiska ministerrådets sekretariat och berörda nordiska organ. Varje lands delegation informerar berörda nationella myndigheter och organ om Ämbetsmannaorganets verksamhet.

Dessa stadgar, som fastställdes den 7 november 2001, ersätter de stadgar som fastställdes den 12 november 1991.