Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Det er lagt opp til en bred informasjons- og høringsprosess underveis. Utvalget har utredet spørsmål omkring retten til, og disponeringen og bruken av land og vann i samiske bruksområder, fra og med Troms fylke og sørover. Utvalget har foreslått tre nye lover og endringer i eksisterende lovgivning.

Forslagene fra utvalget berører mange departementers fagområder, og det er derfor opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra de mest berørte departementene. Gruppen ledes av Kommunal- og distriktsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Det første som er blitt fulgt opp er utvalgets forslag til saksbehandlings- og konsultasjonslov og kartleggings- og anerkjennelseslov. Det arbeides parallelt med enkelte av utvalgets forslag til endringer i eksisterende lovgivning.

Mange ulike interesser er berørt av forslagene fra Samerettsutvalget. Utredningen var på høring fram til april 2009, og det kom inn flere høringsuttalelser. Det er i det videre arbeidet lagt opp til en bred prosess for å informere og innhente synspunkter, særlig via berørte fylkeskommuner og kommuner, Sametinget og nærings- og interesseorganisasjoner. Som del av oppfølgingen av forslaget til saksbehandlings- og konsultasjonslov ble det i juni 2012 innledet konsultasjoner med Sametinget.  

Forslagene fra det gjenoppnevnte Samerettsutvalget

Samerettsutvalget har utredet spørsmål omkring retten til, og disponeringen og bruken av, land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover. Forslagene berører først og fremst Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark, men enkelte av forslagene gjelder også for Finnmark.

Utredningen inneholder forslag om tre nye lover:

  • Lov om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning for naturgrunnlaget i tradisjonelle samiske områder (saksbehandlings- og konsultasjonsloven)
  • Lov om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover (kartleggings- og anerkjennelsesloven)
  • Lov om rettsforhold og disponering over grunn og naturressurser på Hålogalandsallmenningens grunn i Nordland og Troms (hålogalandsloven)

Utvalget foreslår også endringer i eksisterende lovgivning, blant annet i fjellova, reindriftsloven, den tidligere bergverksloven, friluftsloven, den tidligere naturvernloven og den tidligere plan- og bygningsloven.

Bakgrunn

Samerettsutvalget ble oppnevnt først gang i 1980. I 1984 la utvalget fram utredningen NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling. Denne utredningen lå til grunn ved vedtakelsen av sameloven i 1987, etableringen av Sametinget, og vedtakelsen av grunnlovsbestemmelsen om beskyttelse av samisk kultur, Grl. § 110 a, i 1988. I 1997 overleverte Samerettsutvalget den utredningen som senere ledet til vedtakelsen av finnmarksloven – NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur. Finnmarksloven ble vedtatt av Stortinget i 2005.

Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt i 2001. Utvalget skulle ”utrede generelt spørsmålene omkring den samiske befolknings rettslige stilling når det gjelder retten til og disponeringen og bruken av land og vann i samiske bruksområder sør for Finnmark fylke”. Videre skulle utvalget gi en redegjørelse for historiske forhold og gjeldende rett i de samiske bruksområdene, og en begrunnet vurdering av hvilke endringer i rettstilstanden det mente var ønskelig.

I desember 2007 overleverte utvalget sin utredning til Justis- og politidepartementet – NOU 2007: 13 Den nye sameretten. I tillegg er utvalgets bakgrunnsmateriale gitt ut som en egen NOU – NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms.