Historisk arkiv

Har igangsatt åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har besluttet å starte en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Videre foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2020 å øke bevilgningen til kartlegging av havbunnsmineraler og kunnskapsoppbygging med 70 millioner kroner til 139 millioner.

Befolkningsvekst, velstandsøkning og økt bruk av fornybare energikilder er faktorer som påvirker etterspørselen etter metaller. Utvinning av metaller fra havbunnen kan derfor bli en ny og viktig havnæring for Norge.

Erna Solberg og Tina Bru
Statsminister Erna Solberg (t.v) og olje- og energiminister Tina Bru viste fram nye mineralprøver fra havbunnen. Foto: OED

Gjennom kartlegging av norsk sokkel i statlig regi er det funnet interessante forekomster av både sulfider og manganskorper på havbunnen. Kartleggingen og analysene som Oljedirektoratet har foretatt så langt viser at disse forekomstene inneholder viktige metaller som samfunnet vil trenge fremover. Regjeringen vil legge til rette for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel.

- Utvinning av mineraler fra havbunnen kan bli en ny og viktig havnæring for Norge. Vi vet det er interessante mineralforekomster på norsk sokkel. Vi har lang erfaring med forsvarlig ressursforvaltning, og kompetanse i verdensklasse innen maritim industri, petroleumsnæringen og teknologi- miljøene. Dette kan bli en ny og spennende mulighet for Norge og norsk industri. Regjeringen har nå tatt et viktig skritt for å legge til rette for slik virksomhet ved å igangsette en åpningsprosess for havbunnsmineraler, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Åpningsprosessen omfatter områder mellom Jan Mayen og Svalbard og sørøst for Jan Mayen. Utredningsområdet omfatter de områdene som antas å være prospektive både når det gjelder sulfidforekomster og manganskorper. Dette er store områder som kun i begrenset grad er kartlagt med hensyn til ressurspotensialet. Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommersielle aktører kan delta i kartleggingen og utvinning av ressursene dersom områder åpnes for slik virksomhet.

kart

I henhold til havbunnsmineralloven må områder åpnes for slik virksomhet før tillatelser kan tildeles kommersielle aktører. Som ledd i en åpningsprosess skal det gjennomføres en konsekvensutredning som skal belyse hvilke virkninger en eventuell åpning kan få for miljøet og antatte næringsrelaterte, økonomiske og sosiale virkninger. Første skritt er å utarbeide et utredningsprogram. Dette vil bli sendt på offentlig høring. Etter at høringsinnspillene er behandlet blir programmet fastsatt. Deretter gjennomføres selve konsekvensutredningen på grunnlag av det fastsatte programmet.

Som del av åpningsprosessen skal det også utarbeides en ressursvurdering. Ressursvurderingen vil beskrive hvilke typer ressurser som fins på norsk sokkel, hva de består av og hvor de mest interessante ressursene finnes. Det er Oljedirektoratet som utarbeider en slik vurdering.