Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Mineralvirksomhet på havbunnen kan ha et stort fremtidig markeds- og verdiskapingspotensial. Metalliske mineraler brukes blant annet til produksjon av batterier, mobiltelefoner, vindturbiner, solcellepaneler og el-biler.

Olje- og energidepartementet sender i dag et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring med tre måneders frist.

Erna Solberg og Tina Bru
Statsminister Erna Solberg (t.v) og olje-og energiminister Tina Bru (Foto: EEB/OED)

- Regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og fremtidige, nye arbeidsplasser i havnæringene. Etterspørselen etter metaller er forventet å øke globalt i fremtiden, og Norge kan sitte på store forekomster av verdifulle mineraler. Det betyr at mineralvirksomhet på havbunnen kan bli økonomisk lønnsomt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

På norsk kontinentalsokkel er det kjent at det finnes to typer havbunnsmineraler; sulfidforekomster og manganskorper. Prøver av disse mineralene som Oljedirektoratet har samlet inn viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt. Dette er metaller som verden vil trenge fremover.

Sulfid-felt
Sulfid-felt på havbunnen (Foto: Oljedirektoratet)

Konsekvensutredningen er en del av åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel som regjeringen har igangsatt. Konsekvensutredningsprosessen vil sikre involvering fra alle interessenter og fremskaffe mer, oppdatert og samlet kunnskap om hva effektene av en eventuell havbunnsmineralaktivitet kan bli.

- Mineralforkomsteene i våre havområder tilhører staten. Før vi eventuelt kan gi tillatelser til kommersielle aktører til leting og utvinning av havbunnsmineraler, skal det gjennomføres en åpningsprosess for å avklare om slik virksomhet kan skje på en bærekraftig og forsvarlig måte. I tillegg arbeider vi nå med å kartlegge våre ressurser. Formålet med denne høringen er tidlig involvering av alle interessenter, fortsetter Bru.

Etter at høringsinnspillene er vurdert, fastsettes endelig konsekvensutredningsprogram. Lenke til høringen.

Sulfidskorstein
Sulfid-skorstein samlet inn av Oljedirektoratet (Foto: OD)

Bakgrunn
Etterspørselen etter en rekke metalliske mineraler som brukes blant annet til produksjon av vindturbiner, solcellepaneler og el-biler er økende. Batterier og høyteknologiske produkter som mobiltelefoner og datamaskiner krever metalliske mineraler som blant annet litium, kobolt og mangan.

I henhold til havbunnsmineralloven må områder formelt åpnes for slik virksomhet før tillatelser kan tildeles kommersielle aktører. Før virksomhet igangsettes, og som ledd i en åpningsprosess, skal det gjennomføres en konsekvensutredning. Regjeringen har igangsatt en åpningsprosess, herunder en konsekvensutredning. Første steg i prosessen med en konsekvensutredning er å utarbeide et forslag til program for konsekvensutredningen. Programmet er gjenstand for offentlig høring med tre måneders frist før det fastsettes.

Følgende hovedtema er foreslått for utredning:

• Undersøkelser; status, utviklingstrender og muligheter
• Utvinning; status, utviklingstrender og muligheter
• Beskrivelse av naturforhold og miljø og kunnskapsgrunnlag
• Miljøvirkninger av utvinning og mulige avbøtende tiltak
• Virkninger for andre næringer og mulige avbøtende tiltak
• Samfunnsmessige virkninger

OD har fått i oppgave å gjennomføre kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler på norsk sokkel og har gjennomført kartleggingstokt de tre siste årene til dyphavsområdene i Norskehavet med svært positive resultater. Det er avdekket blant annet flere, nye sulfidfelt. Det er bevilget 30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler i budsjettet for 2021.