Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Regjeringen har besluttet å igangsette en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel i henhold til havbunnsmineralloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2021

Vår ref.: 20/2504

Før et område kan åpnes for slik virksomhet, skal det som del av en åpningsprosess, gjennomføres en konsekvensutredning. Første steg i prosessen med en konsekvensutredning er å utarbeide et forslag til program for konsekvensutredningen.

Olje- og energidepartementet sender vedlagt forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på høring. Høringsinstansene og andre med interesse i saken bes om å oversende sine høringssvar til Olje- og energidepartementet digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no eller sende oss via postmottak@oed.dep.no innen 12. april 2021. Forslaget til konsekvensutredningsprogram er også lagt ut elektronisk på regjeringens hjemmesider (https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/).

Med hilsen

Dag Erlend Henriksen (e.f)

avdelingsdirektør                                                         Cecilie Myklatun

                                                                                        fagsjef

Agder fylkeskommune

Aker ASA

Akvaplan-niva AS

Allsite Geo AS

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstilsynet

Avinor

Barne- og familiedepartementet

BI - Handelshøyskolen BI

Bolgneset Utvikling AS

Cicero

DeepOcean AS

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DNV GL AS

Equinor ASA

Esgeo AS

Eyde Cluster

Fagforbundet

Fellesforbundet

Fellesoperativt hovedkvarter

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Forum for marine mineraler

Forum for utvikling og miljø

Fremtiden i våre hender

Fugro Norway AS

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

GCE Blue Maritime Cluster

GCE Node

GCE Ocean Technology

GeoPlayground AS

Green Minerals AS

Greenpeace Norge

Grid Arendal

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Institutt for energiteknikk IFE

Justis- og beredskapsdepartementet

K.G.Jebsen Centre for Deep Sea Research

Kartverket

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Loke Marine Minerals AS

Luftfartstilsynet

Maritimt forum

Meteorologisk institutt

MHWirth

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mineralklynge Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

NORCE Norwegian Research Centre AS

Nordic Mining ASA

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges geotekniske institutt

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges småkvalfangerlag

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

NORSAR

Norsk Bergindustri

Norsk biologforening

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk petroleumsforening

Norsk Polarinstitutt

Norskehavsrådet

Norwea

Norwegian Energy Partners

NUI AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljedirektoratet

OsloMet

Petro Arctic

Petroleumstilsynet

Poseidon offshore mining

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Statens strålevern

Statistisk Sentralbyrå

Subsea Valley

Sysselmannen på Svalbard

TechnipFMC

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo v/Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetssenteret på Svalbard

uSEA AS

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Volstad Maritime AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation