Tidslinje havbunnsmineraler

På denne tidslinjen finner du en oversikt over prosessen med å åpne norsk sokkel for mineralvirksomhet på havbunnen.

Olje- og energidepartementet la frem forslag til havbunnsminerallov i 2018, som ble vedtatt av Stortinget i mars 2019. Havbunnsmineralloven trådte i kraft 1. juli 2019, og våren 2020 ble det igangsatt en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel. Forslag til konsekvensutredningsprogram ble sendt på høring i januar 2021 og fastsatt i september samme år. I juni 2023 ble det lagt frem en stortingsmelding om åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet og strategi for forvaltning av havbunnsmineralressursene.

 • 2024

  • Åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet (fredag 12. april 2024)

   Kongen i statsråd har i dag formelt besluttet å åpne et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet.

   Les mer:

  • Norge åpner opp for havbunnsmineraler (onsdag 10. januar 2024)

   9. januar 2024 behandlet Stortinget regjeringens forslag om åpning av et område for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Med Stortingets vedtak legges det nå til rette for en skrittvis og forsvarlig utvikling av havbunnsmineraler, basert på en føre-var-tilnærming.

   Les mer:

 • 2023

  • Åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet (tirsdag 20. juni 2023)

   Regjeringa foreslår å opne delar av norsk kontinentalsokkel for kommersiell havbotnmineralverksemd. Regjeringa legg samtidig fram ein strategi som viser korleis Noreg skal vere verdsleiande når det gjeld ei fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av havbotnmineralressursane. Miljøomsyn skal varetakast i heile verdikjeda og utvinning vil berre tillatast om industrien kan vise at det kan skje på ein berekraftig og forsvarleg måte.

   Les mer:

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017