Norge åpner opp for havbunnsmineraler

9. januar 2024 behandlet Stortinget regjeringens forslag om åpning av et område for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Med Stortingets vedtak legges det nå til rette for en skrittvis og forsvarlig utvikling av havbunnsmineraler, basert på en føre-var-tilnærming.

Bilde av havbunnsmineraler
Foto: Sokkeldirektoratet

– En åpning innebærer i første omgang at industrielle aktører kan gis tillatelser til å kartlegge og lete etter mineraler i et begrenset område, ikke til å utvinne. Det er behov for å hente inn mer kunnskap og undersøke om det er mulig å gå videre med utvinning på en forsvarlig og bærekraftig måte, sier energiminister Terje Aasland.

Før en eventuell utvinning kan tillates trengs det mer kunnskap. Eventuelle planer om utvinning skal både godkjennes av departementet og av Stortinget, og vil kun bli godkjent dersom utvinning kan skje på en bærekraftig og forsvarlig måte.

Verden trenger mineraler i overgangen til lavutslippssamfunnet. I dag er utvinning av mineraler i stor grad konsentrert i et fåtall land eller selskaper, og det skjer ofte med lavere miljøstandarder og dårligere arbeidstakerrettigheter enn vi har i Norge.  Regjeringen vil undersøke mulighetene for om Norge kan bidra til å dekke verdens store mineralbehov på en forsvarlig måte.   

– Den geopolitiske utviklingen understreker viktigheten av å sikre forsyningen av viktige mineraler og metaller fra flere kilder, og at de kommer fra land med stabile og demokratiske styresett, med gode rettigheter og trygghet for arbeiderne. Vi legger opp til en skrittvis, kunnskapsbasert tilnærming der hensynet til miljø veier tungt, sier energiminister Terje Aasland. 

Flere aktører har uttrykt bekymring over kunnskapshull i forbindelse med åpningen av områder. Energidepartementet understreker at en forutsetning for utvinning er lønnsomhet, bærekraft og forsvarlighet, som må dokumenteres i utvinningsplaner, inkludert en konsekvensutredningsprosess.  

– Jeg forstår bekymringen for at vi ikke vet nok om havet og havbunnen. Det finnes verdifull natur på havbunnen, og vi vil få mer kunnskap om det også når vi skal lete og kartlegge bedre. En åpning betyr ikke at utvinning starter opp, det er det første av mange skritt på veien videre, der alle deler av prosessen er basert på en føre-var-tilnærming. Vi har solid erfaring fra en teknologisk verdensledende og sikker offshorevirksomhet som gir oss gode forutsetninger for å lykkes. Norge vil til enhver tid sikre at havbunnsmineralvirksomheten er i tråd med internasjonale forpliktelser, inkludert havrettskonvensjonen og konvensjonen for biologisk mangfold, sier Aasland.  

Energidepartementet vil starte prosessen med å utlyse områder for søknader og tildeling av utvinningstillatelser i 2024.