Åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet

Kongen i statsråd har i dag formelt besluttet å åpne et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet.

– Regjeringen ønsker å forvalte norske havbunnsmineraler på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte. Nå åpnes området som et bredt flertall i Stortinget har vedtatt at vi skal åpne. Det gjør at vi nå kan lyse ut mindre areal innenfor dette området som aktører deretter kan søke om å lete i. Det vil gi oss mer kunnskap om havbunnsmineralressursene våre og om naturmiljøet på havbunnen, sier energiminister Terje Aasland.

Det å åpne et område betyr i første omgang at industrielle aktører kan gis tillatelser til å kartlegge og lete etter mineraler i et begrenset område. Slik aktivitet vil kun ha små miljøvirkninger, men vil bidra til viktig kunnskaps- og kompetansebygging. Norge vil ha en skrittvis og forsvarlig utvikling av havbunnsmineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Hensynet til miljø og sikkerhet skal ivaretas i alle faser av virksomheten.  

Departementet arbeider nå med første konsesjonsrunde som vil starte opp i 2024. Sokkeldirektoratet vil nå få i oppgave å utarbeide et forslag til hvilken del av åpningsområdet som bør gjøres tilgjengelig for søknader i første runde. Målet er tildeling av tillatelser i første halvår 2025.

I tillatelsene vil det være et detaljert arbeidsprogram og krav om deling av data, som vil bidra til at vi bygger kunnskap om ressurser og naturverdier.

En åpning av områder betyr ikke at utvinning kan settes i gang. Før en eventuell utvinning kan starte, kreves det at departementet har godkjent en utvinningsplan som rettighetshaverne har utarbeidet. Slike planer vil bare godkjennes om den konkrete utvinningsplanen, inkl. konsekvensutredningen, viser at det kan skje bærekraftig og forsvarlig. De første planene skal også forelegges Stortinget.