Høring av første konsesjonsrunde for havbunnsmineraler

Energidepartementet har sendt forslag til utlysning av første konsesjonsrunde for havbunnsmineraler på offentlig høring. Dette er områder der selskapene vil kunne søke om utvinningstillatelser, slik at arbeidet med å undersøke og innhente kunnskap om hvorvidt det er grunnlag for bærekraftig mineralutvinning på norsk sokkel kan starte.

– Verden trenger mineraler til det grønne skiftet, og regjeringen vil undersøke om det kan være mulig å utvinne havbunnsmineraler på en bærekraftig måte fra norsk sokkel. Et bredt flertall i Stortinget støtter regjeringens skrittvise tilnærming til forvaltningen av havbunnsmineraler. Denne utlysningen er et viktig neste skritt i forvaltningen av våre havbunnsmineralressurser. Hensyn til miljø vil ivaretas i alle faser av virksomheten. I dag sender vi på høring det området vi foreslår å lyse ut i første konsesjonsrunde. Planen er at tildeling av tillatelser kan skje i første halvår 2025, sier energiminister Terje Aasland.  

Regjeringen la frem forslag til åpning av areal og forvaltningsstrategien for havbunnsmineraler i Meld. St. 25. (2022-2023). Et bredt flertall på Stortinget ga i januar i år sin tilslutning til regjeringens forslag om å åpne et område på norsk kontinentalsokkel for havbunnsmineralvirksomhet og hovedlinjene i forvaltningsstrategien. På bakgrunn av dette vedtok Kongen i statsråd 12. april i år formelt å åpne et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet.

– Tilgang på mineraler er avgjørende for at verden skal lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet. Mineraler fra den norske havbunnen kan bli en kilde til å dekke deler av dette behovet. Den lange og gode erfaringen vi har i Norge med forsvarlig og bærekraftig forvaltning av ressurser til havs gjør oss godt posisjonert til å gå foran og forvalte disse ressursene på en forsvarlig og bærekraftig måte, sier Aasland.

Sokkeldirektoratet har fått i oppgave å utarbeide et forslag til hvilken del av det åpnede området som bør gjøres tilgjengelig for søknader i første konsesjonsrunde. Som ledd i dette har direktoratet hatt kontakt med næringen for å avklare hvilke områder det er størst interesse for å kartlegge. Forslaget som nå sendes på høring er basert på forslaget fra Sokkeldirektoratet. Arealet i forslaget utgjør til sammen 386 blokker, og utgjør rundt 38 prosent av det området som ble åpnet i april.

Fristen for høringsinnspill er 26. september 2024.

Kart over utlysningsareal på norsk kontinentalsokkel
Foto: Sokkeldirektoratet.

Bakgrunn

Høringsrunden er en del av første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Etter høringen vil departementet gjennomgå høringsinnspillene. Deretter vil konsesjonsrunden bli utlyst. Utlysningen vil blant annet inneholde en søknadsfrist for selskapene, og opplysninger om krav og vilkår som vil pålegges søkere knyttet til blant annet miljø. Som en del av søknadene, vil selskapene også bli bedt om å inkludere et forslag til arbeidsprogram for arealet de søker på.

Mottatte søknader vil behandles i henhold til publiserte og kjente tildelingskriterier. Departementet tar sikte på å tildele tillatelser i løpet av første halvår 2025. Rettighetshavere i en utvinningstillatelse må utarbeide et detaljert arbeidsprogram tilpasset det arealet som omfattes av tillatelsen, og de ressurser som man antar finnes der. Slik aktivitet antas kun å ha små miljøvirkninger, men vil bidra til viktig kunnskaps- og kompetansebygging. Arbeidsprogrammet vil normalt ha innlevering av utvinningsplan eller tilbakelevering av areal som siste milepæl.

Rettighetshaverne vil også ha som krav å dele data med myndighetene, som er viktig for kunnskapsbygging om ressurser, miljø og naturverdier. Norge vil ha en skrittvis og forsvarlig utvikling av havbunnsmineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Hensynet til miljø og sikkerhet skal ivaretas i alle faser av virksomheten. 

Det er en nødvendig forutsetning for eventuell fremtidig utvinning av havbunnsmineraler å tildele utvinningstillatelser. Tildeling betyr imidlertid ikke at utvinning kan settes i gang. Før en eventuell utvinning kan starte, kreves det at rettighetshaverne har påvist ressurser, har identifisert en teknisk løsning som gjør utvinning lønnsom og har tatt investeringsbeslutning for prosjektet. Rettighetshaverne må deretter utarbeide en utvinningsplan, som inkluderer gjennomføring av en konsekvensutredningsprosess, som må godkjennes av departementet. For at departementet skal kunne godkjenne konkrete utvinningsplaner, må planen vise at prosjektet kan gjennomføres på en bærekraftig og forsvarlig måte. De første planene skal også forelegges Stortinget.

Høringsforslaget er basert på den oppdaterte kunnskapen som framkom gjennom åpningsprosessen og som åpningsbeslutningen ble tatt på bakgrunn av. Konsekvensutredningen som var en del av åpningsprosessen viser blant annet at leteaktivitet kun vil ha små miljøvirkninger. Konsekvensutredningen viste også at med omfang av fiskeri og mulige arealkonflikter/virkninger av havbunnsmineralvirksomhet er det vanskelig å se for seg betydelige konsekvenser for fiskeriene innenfor det åpnede området. Som det fremgår av forvaltningsstrategien for næringen vil departementet i forbindelse med utlysning av områder basere seg på ny, oppdatert kunnskap innhentet av både statlige og kommersielle aktører. Det bes på bakgrunn av dette i høringen om innspill til områder som kan være aktuelle å unnta av hensyn til miljø og sameksistens.