Høringer

Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2017

Vår ref.: 17/1008

Olje- og energidepartementet sender forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen på høring.

Høringsnotat med nærmere redegjørelse og utkast til lov er lagt ut på regjeringens hjemmeside under Dokument / Høyringar.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no

Høringsfristen er 10. august 2017. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Med hilsen

Ole Anders Lindseth (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                    Helge Westborg

                                                                                    fagdirektør

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstilsynet

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

BI - Handelshøyskolen BI

Brønnøysundregistrene

Buskerud fylkeskommune

Byggenæringens Landsforening

Christian Michelsen Research - CMR Success

Cicero

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Eyde Cluster

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Fremtiden i våre hender

Gassco AS

Gassnova SF

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Industri Energi

Innovasjon Norge

Institutt for Energiteknikk

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mineralklynge Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges geotekniske institutt

Norges Handelshøyskole

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norskehavsrådet

Norwea

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljedirektoratet

Oppland fylkeskommune

Petoro AS

Petro Arctic

Petroleumstilsynet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Statens strålevern

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Subsea Valley

Sysselmannen på Svalbard

Sør-Norges Trålerlag

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo v/Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune