Politiregisterloven

Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Lov 28. mai 2010 nr. 16 om politiregisterloven.

Formålet med loven er å bidra til effektiv løsning av politiets og påtalemyndighetens oppgaver, beskyttelse av personvernet og forutberegnlighet for den enkelte ved behandlingen av opplysninger.

Se loven på lovdata.no