Høring - militærpolitiets behandling av opplysninger

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2021

Vår ref.: 20/6312

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften på høring.

I høringsnotatet legges det frem forslag om lov- og forskriftsregulering av militærpolitiets behandling av opplysninger.

Frist for å sende høringssvar vedrørende de foreslåtte endringene i politiregisterloven er 12. februar.

Frist for å sende høringssvar vedrørende de foreslåtte endringene i politiregisterforskriften er 19. mars.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bær forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege
avdelingsdirektør
                                                                          Erik Rustad Markussen
                                                                          førstekonsulent

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arkivverket

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Etterretningstjenesten

Forbrukerombudet

Forsvarsbygg

Forsvarsmateriell

Forsvarsstaben

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Institutt for forsvarsstudier

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Vegdirektoratet

ØKOKRIM

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter
Befalets fellesorganisasjon

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Folk og forsvar

Forsvarets seniorforbund

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss

Jussformidlingen

Innvandrernes landsorganisasjon

Kommunesektorens organisasjon

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for heimevernet

Norges forsvarsforening

Norges idrettsforbund

Norges juristforbund

Norges lotteforbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Mediebedriftenes landsforening

Militært kvinnelig nettverk

Norges politilederlag

Norges offisers- og spesialistforbund

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Journalistlag

Norsk militærjuridisk forening

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske reserveoffiserers forbund

NTL Forsvaret

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjon mot offentlig diskriminering

PARAT Forsvaret

Politiets Fellesforbund

Redd Barna, Rettighetssenteret

Rettspolitisk forening

Røde kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Veteranforbundet SIOPS

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)