Forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften)

Fastsatt ved kgl.res. 20. september 2013 med hjemmel i lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) § 9, § 12, § 14, § 29, § 30, § 31, § 34, § 38, § 40, § 41, § 45, § 50, § 52, § 63, § 69 og § 70. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no