Høring - endringer i politiregisterforskriften del 6 - PSTs behandling av opplysninger

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.05.2021

Vår ref.: 21/1564

Høring - endringer i politiregisterforskriften del 6 - PSTs behandling av opplysninger      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i politiregisterforskriften del 6 om PSTs behandling av opplysninger.

Frist for å sende inn høringssvar er 19. mai 2021.  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten

Med hilsen

Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Nina Helene Norby
seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arkivverket
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Etterretningstjenesten
Forbrukertilsynet
Forsvarsstaben
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politihøgskolen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sivil klareringsmyndighet
Skattedirektoratet
Spesialenheten for politisaker
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Statistisk Sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
     (EOS- utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
Sysselmannen på Svalbard
Tolletaten
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
ØKOKRIM

Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Innvandrernes landsorganisasjon
Juridisk rådgivning for kvinner
Jussbuss
Jussformidlingen
Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes landsforening
Norges politilederlag
Norsk forening for kriminalreform
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Organisasjon mot offentlig diskriminering
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Institutt for forsvarsstudier
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)