Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 21-40 av 443 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Likestillings- og diskrimineringsloven

  16.06.2017 Lov Kulturdepartementet

  Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet,

  Se loven på lovdata.no

 • Klimaloven

  16.06.2017 Lov Klima- og miljødepartementet

  Klimaloven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet. Loven skal ikke være til hinder

  Se loven på lovdata.no

 • Barneloven

  06.04.2017 Lov Barne- og familiedepartementet

  Barneloven gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Loven inneholder videre regler om foreldremekling og saksbehandlingen av foreldretvister i domstolene.

  Se loven på lovdata.no

 • SI-loven

  13.02.2017 Lov Finansdepartementet

  Statens innkrevingssentral innkrever de krav den i lov eller av departementet er pålagt å innkreve. Den utenrettslige innkrevingen foretas etter reglene i loven her. Statens innkrevingssentrals kompetanse til å forestå tvangsfullbyrdelse reguleres

  Se loven på lovdata.no

 • Friskoleloven

  19.08.2016 Lov Kunnskapsdepartementet

  Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast frittståande skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.

  Se loven på lovdata.no

 • Haagkonvensjonen 1996

  30.06.2016 Lov Barne- og familiedepartementet

  Konvensjon 19. oktober 1996 nr. 26 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn i henhold til artikkel 29 nr. 1.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om åpenhet om eierskap i medier

  17.06.2016 Lov Kulturdepartementet

  Lovens formål er å sikre åpenhet om eierforhold i norske medier.

  Se loven på lovdata.no

 • Skatteforvaltningsloven

  27.05.2016 Lov Finansdepartementet

  Loven innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet er samlet i en uttømmende skatteforvaltningslov. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring,

  Se loven på lovdata.no

 • Karanteneloven

  01.01.2016 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Loven omfatter politikere som skal tiltre embete eller stilling i departementene eller stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller som etablerer næringsvirksomhet. Statsministerens kontor regnes som departement etter loven her.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

  18.12.2015 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Endringsloven gjelder endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse, allmenngjøringloven og enkelte andre lover.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til Statens pensjonskasseloven

  18.12.2015 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Endringslov til Statens pensjonskasseloven gjelder endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere.

  Se loven på lovdata.no

 • Naturskadeerstatningsloven

  10.12.2015 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Den statlige erstatningsordningen for naturskader har til formål å yte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. Ikrafttredelse: 01.01.2017.

  Se loven på lovdata.no

 • Stiftelsesloven

  02.11.2015 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Loven inneholder blant annet regler om fremgangsmåten ved opprettelse av stiftelser, hvordan disse skal organiseres og hvordan de kan forvalte sin kapital. I tillegg oppstiller loven vilkår som må oppfylles for å gjøre endringer i en stiftelses

 • Lov om posttjenester (postloven)

  23.09.2015 Lov Samferdselsdepartementet

  LOV-2015-09-04-91: Lov om posttjenester (postloven). Lovens formål er å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester til

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til folketrygdloven mv.

  19.06.2015 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Endringer i følgende lover: folketrygdloven, skatteloven og arbeidsmarkedsloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Personopplysningsloven

  15.06.2015 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register.

  Se loven på lovdata.no

 • Beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

  06.02.2015 Lov Kulturdepartementet

  Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

  Se loven på lovdata.no

 • Diskrimineringsloven om seksuell orientering

  22.10.2014 Lov Barne- og familiedepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om undersjøiske kabler

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Blir det i forbindelse med nedleggelse eller reparasjon av en kabel eller rørledning forårsaket brudd eller skade på en annen kabel eller rørledning, skal eieren av den førstnevnte kabelen eller rørledningen bære de nødvendige

  Se loven på lovdata.no

 • Losloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Formålet med loven er å sikre en effektiv lostjeneste, som kan bidra til å trygge ferdselen på sjøen og derigjennom verne om miljøet, samt medvirke til at Forsvaret kan løse sine oppgaver.

  Se loven på lovdata.no

Til toppen