Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 21-40 av 447 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsansatteloven

  01.07.2017 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Loven gjelder for arbeidstakere i staten. Loven gjelder for embetsmenn og for innleie av arbeidstakere i statlig virksomhet der det er uttrykkelig sagt.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.

  21.06.2017 Lover Landbruks- og matdepartementet

  Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. Prop.92 L (2016-2017), Innst.427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017). Stortingets første, andre og tredje gangs behandling hhv. 13., 16. og 19. juni 2017.

  Se loven på lovdata.no

 • Yrkeskvalifikasjonsloven

  21.06.2017 Lov Kunnskapsdepartementet

  Loven gjelder yrkesutøvere med statsborgerskap fra en EØS-stat eller Sveits som vil utøve et lovregulert yrke i Norge, og som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner eller fått disse godkjent i en annen EØS-stat eller Sveits.

  Se loven på lovdata.no

 • Eierseksjonsloven (2017)

  16.06.2017 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Loven gjelder for eierseksjoner. Eierseksjon er det som i daglig tale noe upresist kalles en "selveierleilighet". I loven er en eierseksjon definert som eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å

  Se loven på lovdata.no

 • Likestillings- og diskrimineringsloven

  16.06.2017 Lov Kulturdepartementet

  Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet,

  Se loven på lovdata.no

 • Klimaloven

  16.06.2017 Lov Klima- og miljødepartementet

  Klimaloven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet. Loven skal ikke være til hinder

  Se loven på lovdata.no

 • Barneloven

  06.04.2017 Lov Barne- og familiedepartementet

  Barneloven gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Loven inneholder videre regler om foreldremekling og saksbehandlingen av foreldretvister i domstolene.

  Se loven på lovdata.no

 • SI-loven

  13.02.2017 Lov Finansdepartementet

  Statens innkrevingssentral innkrever de krav den i lov eller av departementet er pålagt å innkreve. Den utenrettslige innkrevingen foretas etter reglene i loven her. Statens innkrevingssentrals kompetanse til å forestå tvangsfullbyrdelse reguleres

  Se loven på lovdata.no

 • Friskoleloven

  19.08.2016 Lov Kunnskapsdepartementet

  Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast frittståande skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.

  Se loven på lovdata.no

 • Haagkonvensjonen 1996

  30.06.2016 Lov Barne- og familiedepartementet

  Konvensjon 19. oktober 1996 nr. 26 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn i henhold til artikkel 29 nr. 1.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om åpenhet om eierskap i medier

  17.06.2016 Lov Kulturdepartementet

  Lovens formål er å sikre åpenhet om eierforhold i norske medier.

  Se loven på lovdata.no

 • Skatteforvaltningsloven

  27.05.2016 Lov Finansdepartementet

  Loven innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet er samlet i en uttømmende skatteforvaltningslov. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring,

  Se loven på lovdata.no

 • Karanteneloven

  01.01.2016 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Loven omfatter politikere som skal tiltre embete eller stilling i departementene eller stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller som etablerer næringsvirksomhet. Statsministerens kontor regnes som departement etter loven her.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

  18.12.2015 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Endringsloven gjelder endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse, allmenngjøringloven og enkelte andre lover.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til Statens pensjonskasseloven

  18.12.2015 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Endringslov til Statens pensjonskasseloven gjelder endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere.

  Se loven på lovdata.no

 • Naturskadeerstatningsloven

  10.12.2015 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Den statlige erstatningsordningen for naturskader har til formål å yte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. Ikrafttredelse: 01.01.2017.

  Se loven på lovdata.no

 • Stiftelsesloven

  02.11.2015 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Loven inneholder blant annet regler om fremgangsmåten ved opprettelse av stiftelser, hvordan disse skal organiseres og hvordan de kan forvalte sin kapital. I tillegg oppstiller loven vilkår som må oppfylles for å gjøre endringer i en stiftelses

 • Lov om posttjenester (postloven)

  23.09.2015 Lov Samferdselsdepartementet

  LOV-2015-09-04-91: Lov om posttjenester (postloven). Lovens formål er å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester til

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til folketrygdloven mv.

  19.06.2015 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Endringer i følgende lover: folketrygdloven, skatteloven og arbeidsmarkedsloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Personopplysningsloven

  15.06.2015 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register.

  Se loven på lovdata.no

Til toppen