Lov om endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)

Prop.149 L (2020–2021), Innst.604 L (2020–2021), Lovvedtak 155 (2020–2021). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 4. og 7. juni 2021. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se loven på lovdata.no