Endringslov til lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover

Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)

Endringslov til lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover.

Se loven på lovdata.no