Høring – forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.02.2020

Vår ref.: 19/4167

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover på høring. Forslagene omfatter regler for beregning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954.

Fra 1. januar 2001 ble det innført nettoberegnet ektefellepensjon fra offentlig tjeneste­pensjon. Nettoberegnet ektefellepensjonen beregnes helt uavhengig av folketrygdens ytelser, og ytelsene samordnes ikke med hverandre. Noen grupper er unntatt fra reglene om nettoberegnet ektefellepensjon, og mottar fortsatt bruttoberegnede ektefellepensjoner som skal samordnes med ytelser fra folketrygden etter samordnings­loven. Fra fylte 67 år skal slike ektefellepensjoner samordnes med alderspensjon fra folketrygden.

 

Pensjonsreformen innebærer blant annet en omlegging av reglene for opptjening av alderspensjon fra folketrygden. Nye opptjeningsregler gjelder fullt ut for personer født i 1963 eller senere, og fases gradvis inn fra og med 1954-kullet, som fyller 67 år i 2021. Reglene for samordning av bruttberegnede ektefellepensjoner er ikke tilpasset de nye opptjeningsreglene i folketrygdens alderspensjon. Samordningsreglene er derfor bare fullstendige for årskull til og med 1953-kullet, det vil si for dem som får alderspensjonen fra folketrygden beregnet kun etter de gamle beregningsreglene.

Reglene for samordning av brutto ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon er noe av det mest kompliserte regelverket i pensjonssystemet. Regelverket vil kompliseres ytterligere dersom samordningsreglene også skal tilpasses innfasingen av ny alderspensjon fra folketrygden fra og med 1954-kullet. Det vil være tilnærmet umulig å utforme samordnings­regler mot ny alderspensjon fra folketrygden som har de samme egenskapene som dagens samordningsregler.

 

I høringsnotatet foreslås det at regelverket for brutto ektefellepensjoner fra fylte 67 år ikke tilpasses ny alderspensjon fra folketrygden ved at det etableres nye samordningsregler. Det foreslås at årskullene som er født i 1954 eller senere, fra fylte 67 år, får innfaset nettoberegnet ektefellepensjon. Det foreslås at innfasingen følger innfasingen av nye opptjeningsregler for alderspensjon i folketrygden.

Gjeldende regler for samordning av ektefellepensjon er forskjellig mellom de som har rett til behovsprøvd ektefellepensjon og ikke-behovsprøvd ektefellepensjon, ved at den ikke-behovsprøvde ytelsen har klart gunstigere samordningsregler. I hørings­notatet foreslås det at nettoytelsen for de som har rett til ikke-behovsprøvd ektefelle­pensjon gis med det dobbelte av ordinær sats.

Årskull født fra og med 1963 skal fra 2020 tjene opp offentlig tjenestepensjon i en ny pensjonsordning, som gjør det mulig å ta ut offentlig tjenestepensjon fleksibelt fra 62 år. Høringsnotatet omfatter også lovforslag for hvordan ektefellepensjonen skal påvirkes av egen alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon før 67 år for årskull født fra og med 1963.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 14. februar 2020

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Dag Holen (e.f.)
avdelingsdirektør

Silje Aslaksen 
fagdirektør

 • Alle departementer
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den Norske Aktuarforening
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forsvar offentlig pensjon
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • KS Bedrift
 • Landsforbundet for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • NITO
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Pensjonstrygden for fiskere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regnskap Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Senior Norge
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon
 • UNIO
 • YS