Europeiske vaksinesertifikater

Digitale grønne sertifikater

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to third-country nationals legally staying or legally residing in the territories of Member States during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Posisjonsnotat
  3. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2021

Spesialutvalg: Justis- og innenrikssaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Justis- og beredskapsdepartementet

Status

Forslaget forhandles samlet i formatet COMIX hvor Norge deltar i arbeidet under rådsstrukturen. Forhandlingene tok til nært umiddelbart etter fremleggelsen. Første møte om saken i COREPER fant sted 30. mars. Målsettingene er at rettsaktene skal være vedtatt og systemet operativt innen den europeiske sommerferien tar til 1. juli. 

Gitt den korte tiden mellom forslaget ble fremmet og når forhandlingene skal være sluttført, har det ikke vært ansett hensiktsmessig å sende saken på høring. 

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen fremmet onsdag 17. mars 2021 forslaget om å opprette et «digitalt grønt sertifikat», som er tenkt å gjøre det mulig for vaksinerte og personer med gjennomført koronasykdom, å reise til andre medlemsland uten å bli tvunget til karantene eller andre restriksjoner ved ankomst. Sertifikatet vil bli gitt til personer som har bevis for vaksinasjon, negativ Covid-19-test eller bevis på gjennomført virussykdom fra tidligere. Mellom landene har det underveis eksistert uenighet om planene for bruk av et vaksinepass,  og det har blant annet vært anført at et slikt virkemiddel kan åpne for diskriminering og forskjellsbehandling. Medlemsland som særlig har fremmet et behov for å få turisme i gang har gjennom årets første måneder presset på for å få på plass et slikt felles rammeverk  for å legge til rette for reiser med tanke på sommersesongen. Sertifikatet er ikke et pass som automatisk utløser en rettighet for enkeltpersoner, men et felles system for å hjelpe land med å koordinere reisetiltak ettersom vaksinasjonsprogrammer rulles ut. Forslaget til forordning forutsetter likebehandling ved grensepasseringer av alle innehavere av et slikt sertifikat.

Forslaget omfatter vaksiner som er godkjent av Det europeiske Legemiddelbyrået (EMA), og forutsetter at slike automatisk skal anerkjennes gjennom sertifikatet. I tillegg vil landene ha kompetanse til å anerkjenne vaksiner også utenfor det som allerede er godkjent av EMA. Det kan i den forbindelse tilføyes at landene har vært uenige om hvilke vaksiner som skal være kvalifisert under løsningen. Til illustrasjon har Ungarn tillatt bruk av både russiske og kinesiske vaksiner, før de formelt er godkjent av EU. Forslaget innebærer med andre ord et forsøk på å fremme mobilitet også for personer som er vaksinert med slike vaksiner.

Det er fremmet forslag til to forordninger;

  1. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate) (merket “Text with EEA relevance”)
  2. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to third-country nationals legally staying or legally residing in the territories of Member States during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate – TCN(third country nationals))

Den første forordningen dekker vaksinering, testing og friskmelding og innebærer en tilnærming på EU-nivå for slike sertifikater. Forordningen er siktet på fri bevegelighet og forankret i TFEU artikkel 21 (2). Forslaget omfatter definisjoner, virkeområdet, kriterier for personvern og databeskyttelse. Samlet må denne delen av forslaget sies å utgjøre substansen i forslaget. Den andre forordningen er forankret i TFEU artikkel 77 og utgjør i realiteten en utvidelse av personkretsen som omfattes av den første forordningen. Denne siste er Schengen-relevant og betyr at samtlige personer som oppholder seg lovlig i det felles reiseområdet, vil omfattes av de digitale, grønne sertifikatene.

Forslagene åpner at de enkelte landene vil kunne ha egne bestemmelser om innreisebegrensninger og karantene. Det vil dermed ikke være et krav om at enkeltland må lette på innreiserestriksjoner eller krav om karantene for personer som for eksempel er vaksinert. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslagene vil neppe utløse behov for lovendringer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Når Norge igjen åpner for alminnelig reisevirksomhet, og før alle kravene til test og karantene er avviklet, vil personell på grensen måtte være forberedt på å skulle forholde seg til et langt større antall reisende som skal kontrolleres. Vaksinepassene bør kunne medføre at arbeidet på grensen vil bli lettere enn om en slik ordning ikke hadde blitt etablert, da det må ansees å være fordelaktig å kunne forholde seg til en type dokumentasjon. Systemet vil også gjøre det enklere for norske borgere å reise i Europa. Dette tilsier at Norge bør stille seg positiv til forslagene. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk under utvikling i Rådet
KOM-nr.: KOM(2021)140
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker