Kvinner og likestilling (budsjettpost 168.70)

Enkeltstående tilskuddsbevilgninger som er omtalt i Prop. 1 S (UDs budsjettforslag)

Målet med ordningen er å styrke kvinners rettigheter og å fremme likestilling. Støtten skal øke kvinners muligheter til aktiv deltakelse på lik linje med menn i politiske beslutningsprosesser slik at kvinners interesser ivaretas både økonomisk, sosialt og kulturelt i samfunnet.

Tilskuddene  omfatter pliktige bidrag eller kontingenter til internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

Målet med ordningen er å styrke kvinners rettigheter og å fremme likestilling. Støtten skal øke kvinners muligheter til aktiv deltakelse på lik linje med menn i politiske beslutningsprosesser slik at kvinners interesser ivaretas både økonomisk, sosialt og kulturelt i samfunnet. Støtten skal også bidra til å påvirke holdninger og handlinger for å bryte ned tradisjonelle barrierer mot likestilling og kan også anvendes til tiltak rettet mot menn og gutter. Fremme av kvinners fysiske og seksuelle integritet, og å redusere kjønnsbasert vold mot jenter, kvinner og seksuelle minoriteter er høyt prioritert.

Tilskudd under ordningen gis til lokale frivillige organisasjoner, internasjonale frivillige organisasjoner og FN-systemet, inkludert bankene. Norske forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner skal som hovedregel ikke motta støtte over denne bevilgningen, men kan være partnere for prosjekteiere eller søkere i ODA-godkjente land. 

Til toppen