Utlyste tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet

Fra UDs budsjett fordeles midler til norske og utenlandske mottakere. Her er en oversikt over tilskuddsordningene med søknadsfrist.

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet

Tilskuddsordningen for nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet skal bidra til økt kunnskap og engasjement for kjernefysisk nedrustning, i Norge og internasjonalt.

Søknadsfrist: 9. mars (kl. 13.00 norsk tid)

Søkere må bruke Utenriksdepartementets elektroniske tilskuddsportal.

Tilskuddsmidler over Arktis 2030-ordningen

Utenriksdepartementets del av Arktis 2030-ordningen skal bidra til å realisere utenrikspolitisk prioriterte mål i regjeringens nordområdepolitikk, inkludert å fremme norske interesser og Norges posisjon som polarnasjon og ansvarlig aktør i Arktis.

Søknadsperiode: Det kan sendes inn søknad om midler i perioden 28. april 2022 til 30. juni 2022 kl. 12.00.

Lenke til utlysningen: Arktis 2030 Utenriksdepartementets prosjektsamarbeid i nordområdene (2022) - Tilskuddsportalen.

Globale sikkerhetsutfordringer

Det overordnete målet for tiltakene under ordningen er å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer med særlig fokus på sårbare stater, regioner i Nord-Afrika, Sahel, Afrikas horn, Midtøsten og Sørøst-Asia, samt støtte til relevant analyse- og situasjonsforståelse.

Søknadsfrist: 15.01. 2021 kl 11 GMT+1

Søknadsskjema og utfyllende retningslinjer - se UDs og Norads tilskuddsportal.

Tilskudd til informasjon om europeisk og nordisk samarbeid 2021

Det er med forbehold om Stortingets samtykke foreslått bevilget inntil kr 5.750.000,- til informasjon om europeisk og nordisk samarbeid i 2021. Tilskuddet går til å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske og nordiske spørsmål, og støtte norske miljøers kontakt med relevante samarbeidspartnere i Europa.

Det kan gis støtte til norske private organisasjoners og universiteter, høgskoler og forskningsinstitutters informasjonstiltak om europeisk og nordisk samarbeid  overfor norske målgrupper, herunder kurs og seminarer, produksjon av informasjonsmateriell, video-/radioproduksjoner, webprosjekter etc. Videre kan det gis støtte til nettverksbygging med andre europeiske aktører på saksfelt der Norge samarbeider med EU eller Nordisk ministerråd. I lys av restriksjonene som følger av pandemien vil reiseaktivitet til utlandet derimot ikke kunne prioriteres i 2021. Alle søknader må ta høyde for gjeldende smittevernregler.

Søknadsskjema og utfyllende retningslinjer finnes på UDs og Norads tilskuddsportal. Ved spørsmål kontaktes Europapolitisk seksjon i UD på e-post: europamidler@mfa.no.

Søknadsfrist: 15. januar 2021

Tilskudd til internasjonalt kulturfremme - justert praksis

Utbruddet av koronavirus fører til at kulturarrangementer nasjonalt og internasjonalt utsettes eller avlyses. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er derfor innført en midlertidig justert praksis for tilskuddsordningen internasjonalt kulturfremme. Les mer om ordningen.

Utvikling og nedrustning

Det overordnete målet med tilskuddsordningen er å styrke og bidra til gjennomføringen av de internasjonale rammeverkene for kjernefysiske, biologiske, og kjemiske våpen.

Søknadsfrist: Foreløpig ingen utlysning.

Tilskuddsmidler til sivilt samfunn som forvaltes av Norad

Det sivile samfunn er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen i alle land. Sterke og uavhengige organisasjoner kan bidra til å fremme demokratisering, realisere menneskerettigheter og redusere fattigdom.

Les mer om Norads tilskuddsordninger på norad.no/tilskudd

Sivil krisehåndtering og reform av sikkerhetssektoren

Kap.post 164.72 Overordnet mål for ordningen er å bidra til stabilitet, fredsbygging og samfunnsutvikling i land som har vært i konflikt, samt sårbare stater og regioner. Støtte kan gis til FN, Den afrikanske union (AU) og andre internasjonale, eller regionale/subregionale organisasjoner, norske offentlige institusjoner, eller internasjonale eller norske forskningsmiljøer som kan bidra til det overordnede målet for ordningen.

En vesentlig del av midlene avsettes hvert år til norsk politi-/justissektorinnsats i internasjonale fredsoperasjoner.

Spørsmål om ordningen kan rettes til UD v/Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika.

Søknadsfrist: Løpende.

Internasjonal kulturfremme

Årlige prioriteringer innenfor denne ordningen gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1S. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet. 

Ordningen skal bidra til at norsk kulturliv har fått flere internasjonale muligheter og bredere internasjonal kontaktflate og at relevante målgrupper har fått mer kunnskap om Norge, norske synspunkter og norsk politikk. 

Målgruppen for ordningen er norske kunst- og kulturinstitusjoner, norsk kunstfaglig bransje, profesjonelle kulturaktører som er norske eller etablert i Norge, sentrale utenlandske aktører og beslutningstakere innenfor kulturliv, næringsliv og øvrig samfunnsliv.

Søknadsfrist: Løpende

Spørsmål om ordningen kan rettes til kulturseksjonen@mfa.no

Kunngjøringstekst

Kunstfaglige støtteordninger

Ordningene skal støtte opp om profesjonelle norske kunstneres offentlige opptreden på internasjonale arenaer.  Midlene kan gå til reise- og oppholdsstøtte, frakt, forsikring mv. Ordningene er delegert til fagmiljøene på de ulike kunstfelt.
Se kunngjøring på de enkelte forvalterorganisasjonenes nettsider

Atomhandlingsplanen

Ordningen skal bidra til å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveie, og til å redusere risikoen for ulykker og forurensing fra atominstallasjoner i Nordvest-Russland. Aktører i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media kan søke støtte.
Les mer i UDs budsjettproposisjon - kapittel 118, post 70.

Norec

Kap.post 160.77. Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til kontakt og samarbeid mellom et mangfold av organisasjoner og institusjoner i Norge og i utviklingsland, bygget på gjensidighet, likeverd og solidaritet. Tilskuddsordningen skal medvirke til å gjennomføre de overordnede mål for Norges samarbeid med utviklingslandene. 
Les mer om ordningen.

Søknadsfrist: Kontakt Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid) for mer informasjon