Utlyste tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet

Fra UDs budsjett fordeles over 30 milliarder kroner til norske og utenlandske mottakere.

Navn på tilskuddsordning med søknadsfrist 

Støtte til globale sikkerhetstiltak

Formålet med tilskuddsmidlene er å støtte tiltak for blant å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, redusere ulovlig handel og organisert kriminalitet, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og fremme transatlantisk sikkerhet og Nato-samarbeidet. Les mer om utlysningen av tilskudddsmidlene.

Søknadsfrist: Løpende

Støtte til opplysningsarbeid for fred 2017

Formålet med tilskudd til opplysningsarbeid for fred er å fremme forståelse i Norge for betydningen av internasjonalt samarbeid for fred. Målgruppen er den norske allmenheten og opinionen. Norske frivillige organisasjoner kan søke støtte til arrangementer og informasjonstiltak innenfor ordningens mål. 
Utlysning av tilskuddsmidler for 2017

Søknadsfrist: 16. juni 2017

Fornyet utlysing av tilskuddsmidler til fremme av nordisk samarbeid

Målet med tilskuddsordningen er å fremme det nordiske samarbeidet og synliggjøre nordiske verdier i Europa. Målgruppen for ordningen er den norske allmennhet og opinion og potensielle europeiske samarbeidsaktører.

Søknadsfrist: 6. april 2017.

Les mer om tilskuddsordningen. Spørsmål om tilskuddene kan rettes til Nordisk-baltisk seksjon

Støtte til andre ODA-godkjente OSSE-land / Call for Proposals, Grants to ODA eligible OSCE countries

Kapittelpost: 164.73 Programområde Internasjonal bistand-03

Utenriksdepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler under ordningen Andre ODA-godkjente OSSE-land.

Årlige prioriteringer gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Ordningen skal støtte opp om demokrati og samfunnsutvikling i Ukraina, Georgia, Moldova, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan (Eurasia). Støtte knyttet til Turkmenistan og Usbekistan kan inngå i regionale prosjekter.

Deler av Utenriksdepartementets midler til støtte til andre ODA-godkjente OSSE-land kunngjøres i direkte kontakt med relevante statlige institusjoner og internasjonale organisasjoner.

Søknadsfrist 31. mars.

Utlysing / Call for proposals.

Prosjektbistand "Nord-Kaukasus" / Grants North-Caucasus – Call for Proposals

Kapittelpost: 118.71.101. Programområde Utenriksmformål -02

Utenriksdepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler under ordningen «Nord-Kaukasus».

Årlige prioriteringer gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Målgruppen for tilskuddsordningen er befolkningen i regionen. Tilskuddsmottakere skal identifisere spesifikke målgrupper for alle tiltak under ordningen.

Søknadsfrist er 31. mars 2017.

Utlysning / Call for proposals

Støtte til prosjektsamarbeid med Russland

Utenriksdepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler under ordningen Prosjektsamarbeidet med Russland.

Årlige prioriteringer gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Målgruppen er aktører i det norsk-russiske samarbeidet, herunder myndighetsorganer, faginstitusjoner, sivilt samfunn og næringsliv i Norge og Russland. Tilskuddsmottakere skal identifisere spesifikke målgrupper for alle tiltak under ordningen.

Deler av Utenriksdepartementets midler til støtte til Prosjektsamarbeidet med Russland kunngjøres i direkte kontakt med grupper av relevante tilskuddsmottakere. Dette gjelder hovedsakelig for områdene miljøforvaltning, helse, forskning og utdanning.

Søknadsfrist er 17. mars 2017.

Kontakt: grant.application.russia@mfa.no

Se utlysing / call for proposals

Sivil krisehåndtering og reform av sikkerhetssektoren

Kap.post 164.72 Overordnet mål for ordningen er å bidra til stabilitet, fredsbygging og samfunnsutvikling i land som har vært i konflikt, samt sårbare stater og regioner. Støtte kan gis til FN, Den afrikanske union (AU) og andre internasjonale, eller regionale/subregionale organisasjoner, norske offentlige institusjoner, eller internasjonale eller norske forskningsmiljøer som kan bidra til det overordnede målet for ordningen.

En vesentlig del av midlene avsettes hvert år til norsk politi-/justissektorinnsats i internasjonale fredsoperasjoner.

Spørsmål om ordningen kan rettes til UD v/Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika.

Søknadsfrist: Løpende.

Utvikling og nedrustning

Utenriksdepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler for arbeid med utvikling og nedrustning for 2016 over kapittelpost 164.72.111. 

Les utlysningen (på engelsk)
Les ordningsregelverket for tilskuddsordningen

Internasjonal kulturfremme

Den overordnede målsettingen med ordningen er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter, bidra til et aktivt og levende norsk kulturliv og bidra til at norsk kultur er en del av den globale utviklingen innenfor de ulike kulturfeltene.

Målgruppen for ordningen er norske kunst- og kulturinstitusjoner, kunstfaglig bransje og profesjonelle kulturaktører.

Årlige prioriteringer innenfor denne ordningen gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilging over statsbudsjettet. (Regelverk er under utarbeidelse).

Søknadsfrist: Løpende

Spørsmål om ordningen kan rettes til kulturseksjonen@mfa.no 

Støtte til kultursektoren i utviklingsland

Overordnet mål for ordningen er en sterk uavhengig og fri kultursektor i utviklingsland. Den norske innsatsen støtter arbeidet med kulturelle rettigheter generelt og kunsterisk ytringsfrihet spesielt.
Hovedmålgruppen for ordningen er kulturaktører, organsiasjoner og miljøer i utviklingsland som arbeider for reell endring i kultursektoren og tilgang til kultur. Jmf FNs menneskerettighetserklæring artikkel nr 27.
Innsatsen inkluderer fremme og vern av kulturarv og bekjempelse av ulovlig handel med stjålene kunst- og kulturgjenstander.
Regelverket for ordningen
Reisestøtte til kunstnere bosatt i Norge
Det gis også reisestøtte til norske kunstneres samarbeid med miljøer i utviklingsland - se egen Støtteordning for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid

Søknadsfrist: Løpende

Spørsmål om ordningen kan rettes til kulturseksjonen@mfa.no.

Samarbeid med Carnegie Corporation of New York om finansiering av fredsforskning

Carnegie Corporation of New York and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs are joining efforts to promote innovative approaches in the broad and evolving field of peacebuilding.

Les kunngjøringen av forskningsmidler som ble lansert 1. september 2015.

Søknadsfrist: 2. november 2015

Informasjon om europeisk samarbeid

Som et ledd i regjeringens aktive europapolitikk har departementet som mål å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål. Det er også et mål å støtte norske miljøers nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere i Europa. Det er i utgangspunktet avsatt inntil 5,5 millioner kroner til dette formålet for 2016. Spørsmål kan rettes til europamidler@mfa.no.
Les mer om tilskuddsordningen 
Oversikt over tildelte midler 2016 (pdf)
Søknadsfrist: 9. januar 2017

Atomhandlingsplanen

Ordningen skal bidra til å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveie, og til å redusere risikoen for ulykker og forurensing fra atominstallasjoner i Nordvest-Russland. Aktører i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media kan søke støtte.
Les mer i UDs budsjettproposisjon - kapittel 118, post 70.

Kunstfaglige støtteordninger

Ordningene skal støtte opp om profesjonelle norske kunstneres offentlige opptreden på internasjonale arenaer.  Midlene kan gå til reise- og oppholdsstøtte, frakt, forsikring mv. Ordningene er delegert til fagmiljøene på de ulike kunstfelt.

Se kunngjøring på de enkelte forvalterorganisasjonenes nettsider

Støtte til sivile samfunnsaktører

Kap.post 160.70. Målet for denne tilskuddsordningen er redusert fattigdom, økt demokrati og respekt for menneskerettighetene gjennom et sterkt, uavhengig og flersidig sivilt samfunn i sør. Målene er utdypet i ”Prinsipper for Norads støtte til sivilt samfunn i sør”, datert mai 2009. Ordningen søker å ha effekt for to målgrupper; a) det sivile samfunn i sør og særlig de aktørene som arbeider for utvikling, demokratisering og omfordeling av makt og b) fattige og marginaliserte samfunnsgrupper, som tilskuddsmottaker og lokal partner arbeider mot.
Les mer om ordningen.

Søknadsfrist: 1. oktober (ett- og treårig prosjektavtale)
1. november (kjernestøtte og samarbeidsavtale)

Støtte til internasjonale organisasjoner og nettverk

Kap.post 160.75. Målet for ordningen er at regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk i sør har god kunnskap og kompetanse til å påvirke nasjonale, regionale og internasjonale beslutningsprosesser. Støtte skal i hovedsak gis til internasjonale organisasjoner og nettverk med forankring i sør, og som er representative forkjempere for marginaliserte og fattige gruppers interesser. Dette kan oppfylles ved å ha hovedkontor i sør og/eller vesentlig deltagelse fra sør i form av: Samarbeidspartnere, representasjon i styrende organer og deltagelse i beslutningsprosedyrer.
Les mer om ordningen.

Søknadsfrist: Kun etter invitasjon

Støtte til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid

Kap.post 160.71. Opplysningsstøtten skal bidra til at de frivillige organisasjonene, pressgruppene og andre relevante aktører kan representere et kritisk korrektiv til myndighetenes politikk og ivareta rollen som pådrivere i den offentlige debatten og politiske prosesser som angår bistand og utviklingspolitikken. Målgruppen for ordningen er det norske folk.
Les mer om ordningen

Søknadsfrist: 15. desember 2010 (enkeltavtale)
2013 (rammeavtaler)

Demokratistøtte

Kap.post 160.72. Tilskuddsordning for demokratistøtte gjennom politiske partier. Ordningens formål er å bidra til velfungerende og demokratiske partiorganisasjoner i utviklingsland. Norske politiske partier på Stortinget og deres partinære organisasjoner kan søke om tilskudd for ett eller flere år.
Les mer om ordningen

Søknadsfrist: Søknad sendes Norad i perioden 1. januar - 1. mars i tilskuddsåret

Fredskorpset

Kap.post 160.77. Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til kontakt og samarbeid mellom et mangfold av organisasjoner og institusjoner i Norge og i utviklingsland, bygget på gjensidighet, likeverd og solidaritet. Tilskuddsordningen skal medvirke til å gjennomføre de overordnede mål for Norges samarbeid med utviklingslandene. 
Les mer om ordningen.

Søknadsfrist: Kontakt Fredskorpset  for mer informasjon

Nedrustning og anti-terror

Mål for ordningen er å støtte FNs globale anti-terror strategi og FN-systemet og det sivile samfunn i arbeidet for nedrustning og ikke-spredning. Målgruppen er internasjonale organisasjoner, særlig FN-organer, frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner.
Les mer om ordningen.

Søknadsfrist: Løpende

Arktis 2030 - Utlysning av midler

Utenriksdepartementet annonserer med dette en utlysning av tilskuddsmidler fra tilskuddsordningen Arktis 2030. Prosjekter relatert til hav prioriteres. Søknadsfrist: 15. februar 2017.

Arktis 2030 er Utenriksdepartementets prosjektsamarbeid i nordområdene. Prosjektsamarbeid er et viktig virkemiddel. for å realisere prioriteringene i regjeringens nordområdepolitikk. Arktis 2030 har fem prioriterte områder som omfatter internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur eller miljøvern, sikkerhet og beredskap. I denne utlysningen vil prosjekter som er relatert til hav prioriteres.

Ansvarlig enhet i Utenriksdepartementet Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser, er tilgjengelig for eventuelle spørsmål på e-post: arktis2030@mfa.no.

Les mer om utlysningen.

Støtteprogram for NGOer i Østersjø- og Barentsregionen

Nordisk ministerråds støtteprogram for NGOer i Østersjø- og Barentsregionen er nå åpent for søknader for 2016. Dette programmet finansieres sammen av de nordiske landene med en årlig budsjettramme på seks millioner danske kroner. Prioriterte områder for prosjektstøtte i 2016 er miljø, demokratisk utvikling, nettverksbygging og grenseoverskridende samarbeid. Det forutsettes at prosjektene omfatter minst tre NGOer, hvorav minst en fra de nordiske land, en fra de baltiske land eller Polen og en fra Nordvest-Russland eller Hviterussland.
Les mer om ordningen

Søknadsfrist: 31. mai