Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utlyste tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet

Fra UDs budsjett fordeles over 30 milliarder kroner til norske og utenlandske mottakere.

Navn på tilskuddsordning med søknadsfrist 

Utvikling og nedrustning

Det overordnete målet med tilskuddsordningen er å styrke og bidra til gjennomføringen av de internasjonale rammeverkene for kjernefysiske, biologiske, og kjemiske våpen.

Søknadsfrist: Løpende.

Søkere må bruke Utenriksdepartementets elektroniske portal.

Globale sikkerhetsutfordringer

Det overordnete målet for tiltakene under ordningen er å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer med særlig fokus på sårbare stater, regioner i Nord-Afrika, Sahel, Afrikas Horn, Midtøsten og Sørøst-Asia, samt støtte til relevant analyse- og situasjonsforståelse.

Søknadsfrist: Løpende.

Søkere må bruke Utenriksdepartementets elektroniske portal.

Tilskuddsmidler til sivilt samfunn som forvaltes av Norad

Det sivile samfunn er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen i alle land. Sterke og uavhengige organisasjoner kan bidra til å fremme demokratisering, realisere menneskerettigheter og redusere fattigdom.

Les mer om Norads tilskuddsordninger på norad.no/tilskudd

Sivil krisehåndtering og reform av sikkerhetssektoren

Kap.post 164.72 Overordnet mål for ordningen er å bidra til stabilitet, fredsbygging og samfunnsutvikling i land som har vært i konflikt, samt sårbare stater og regioner. Støtte kan gis til FN, Den afrikanske union (AU) og andre internasjonale, eller regionale/subregionale organisasjoner, norske offentlige institusjoner, eller internasjonale eller norske forskningsmiljøer som kan bidra til det overordnede målet for ordningen.

En vesentlig del av midlene avsettes hvert år til norsk politi-/justissektorinnsats i internasjonale fredsoperasjoner.

Spørsmål om ordningen kan rettes til UD v/Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika.

Søknadsfrist: Løpende.

Internasjonal kulturfremme

Ordningens mål er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter og kontaktflate og bidra til at norsk kultur er en del av den globale utviklingen innenfor de ulike kulturfeltene.

Målgruppen for ordningen er norske kunst- og kulturinstitusjoner, norsk kunstfaglig bransje, og profesjonelle kulturaktører som er norske eller etablert i Norge.

Årlige prioriteringer innenfor denne ordningen gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Søknadsfrist: Løpende

Spørsmål om ordningen kan rettes til kulturseksjonen@mfa.no

Les nærmere om ordningen.

Støtte til kultursektoren i utviklingsland

Overordnet mål for ordningen er en sterk uavhengig og fri kultursektor i utviklingsland. Den norske innsatsen støtter arbeidet med kulturelle rettigheter generelt og kunsterisk ytringsfrihet spesielt.
Hovedmålgruppen for ordningen er kulturaktører, organsiasjoner og miljøer i utviklingsland som arbeider for reell endring i kultursektoren og tilgang til kultur. Jmf FNs menneskerettighetserklæring artikkel nr 27.
Innsatsen inkluderer fremme og vern av kulturarv og bekjempelse av ulovlig handel med stjålene kunst- og kulturgjenstander.
Regelverket for ordningen

Kunstfaglige støtteordninger

Ordningene skal støtte opp om profesjonelle norske kunstneres offentlige opptreden på internasjonale arenaer.  Midlene kan gå til reise- og oppholdsstøtte, frakt, forsikring mv. Ordningene er delegert til fagmiljøene på de ulike kunstfelt.
Se kunngjøring på de enkelte forvalterorganisasjonenes nettsider

Atomhandlingsplanen

Ordningen skal bidra til å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveie, og til å redusere risikoen for ulykker og forurensing fra atominstallasjoner i Nordvest-Russland. Aktører i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media kan søke støtte.
Les mer i UDs budsjettproposisjon - kapittel 118, post 70.

Norec

Kap.post 160.77. Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til kontakt og samarbeid mellom et mangfold av organisasjoner og institusjoner i Norge og i utviklingsland, bygget på gjensidighet, likeverd og solidaritet. Tilskuddsordningen skal medvirke til å gjennomføre de overordnede mål for Norges samarbeid med utviklingslandene. 
Les mer om ordningen.

Søknadsfrist: Kontakt Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid) for mer informasjon

Til toppen