Utlyste tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet

Fra UDs budsjett fordeles over 30 milliarder kroner til norske og utenlandske mottakere.

Navn på tilskuddsordning med søknadsfrist 

Vest-Balkan - kunngjøring av tilskuddsmidler 2018

Utenriksdepartementet annonserer med dette en utlysning av tilskuddsmidler over tilskuddsordningen for Vest-Balkan (Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro og Serbia).

Søknadsfrist: 27. april 2018.

Søkere må bruke Utenriksdepartementets elektroniske portal.

Informasjon om europeisk samarbeid 2018

Som et ledd i regjeringens aktive europapolitikk har departementet som mål å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål. Det er også et mål å støtte norske miljøers nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere i Europa. Målgruppen for tilskuddsordningen er den norske allmennhet og opinion. Tiltakene det søkes støtte til bør gi målgruppen økt kunnskap om ulike aktører, miljøer og institusjoner i Europa og samarbeidet mellom disse, og om aktuelle europeiske problemstillinger. Tilskuddsordningen er i første rekke ment for norske frivillige organisasjoner og andre ikke-offentlige aktører. Politiske partier, kommersielle aktører og offentlige myndigheter kan ikke søke om midler over ordningen.

Søknadsfrist: 20. desember 2017

Tilskuddsordningen inngår i Utenriksdepartementets digitale søknadsportal: Informasjon om europeisk samarbeid

Arktis 2030 - utlysning av nordområdemidler

Utenriksdepartementet annonserer med dette en utlysning av tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030. Prosjekter relatert til hav prioriteres. Søknadsfrist: 15. februar 2018. Søkere må søke i Utenriksdepartementets elektroniske portal.

Tilskuddsmidler til sivilt samfunn som forvaltes av Norad

Det sivile samfunn er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen i alle land. Sterke og uavhengige organisasjoner kan bidra til å fremme demokratisering, realisere menneskerettigheter og redusere fattigdom.

Les mer om Norads tilskuddsordninger på norad.no/tilskudd

Støtte til globale sikkerhetstiltak

Formålet med tilskuddsmidlene er å støtte tiltak for blant å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, redusere ulovlig handel og organisert kriminalitet, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og fremme transatlantisk sikkerhet og Nato-samarbeidet.
Les mer om utlysningen av tilskudddsmidlene.

Søknadsfrist: Løpende

Støtte til andre ODA-godkjente OSSE-land / Call for Proposals, Grants to ODA eligible OSCE countries

Kapittelpost: 164.73 Programområde Internasjonal bistand-03

Utenriksdepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler under ordningen Andre ODA-godkjente OSSE-land.

Årlige prioriteringer gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Ordningen skal støtte opp om demokrati og samfunnsutvikling i Ukraina, Georgia, Moldova, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan (Eurasia). Støtte knyttet til Turkmenistan og Usbekistan kan inngå i regionale prosjekter.

Deler av Utenriksdepartementets midler til støtte til andre ODA-godkjente OSSE-land kunngjøres i direkte kontakt med relevante statlige institusjoner og internasjonale organisasjoner.

Søknadsfrist 31. mars 2017.

Utlysing / Call for proposals.

Prosjektbistand "Nord-Kaukasus" / Grants North-Caucasus – Call for Proposals

Kapittelpost: 118.71.101. Programområde Utenriksmformål -02

Utenriksdepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler under ordningen «Nord-Kaukasus».

Årlige prioriteringer gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Målgruppen for tilskuddsordningen er befolkningen i regionen. Tilskuddsmottakere skal identifisere spesifikke målgrupper for alle tiltak under ordningen.

Søknadsfrist er 31. mars 2017.

Utlysning / Call for proposals

Støtte til prosjektsamarbeid med Russland

Utenriksdepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler under ordningen Prosjektsamarbeidet med Russland.

Årlige prioriteringer gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Målgruppen er aktører i det norsk-russiske samarbeidet, herunder myndighetsorganer, faginstitusjoner, sivilt samfunn og næringsliv i Norge og Russland. Tilskuddsmottakere skal identifisere spesifikke målgrupper for alle tiltak under ordningen.

Deler av Utenriksdepartementets midler til støtte til Prosjektsamarbeidet med Russland kunngjøres i direkte kontakt med grupper av relevante tilskuddsmottakere. Dette gjelder hovedsakelig for områdene miljøforvaltning, helse, forskning og utdanning.

Søknadsfrist er 17. mars 2017.

Kontakt: grant.application.russia@mfa.no

Se utlysing / call for proposals

Sivil krisehåndtering og reform av sikkerhetssektoren

Kap.post 164.72 Overordnet mål for ordningen er å bidra til stabilitet, fredsbygging og samfunnsutvikling i land som har vært i konflikt, samt sårbare stater og regioner. Støtte kan gis til FN, Den afrikanske union (AU) og andre internasjonale, eller regionale/subregionale organisasjoner, norske offentlige institusjoner, eller internasjonale eller norske forskningsmiljøer som kan bidra til det overordnede målet for ordningen.

En vesentlig del av midlene avsettes hvert år til norsk politi-/justissektorinnsats i internasjonale fredsoperasjoner.

Spørsmål om ordningen kan rettes til UD v/Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika.

Søknadsfrist: Løpende.

Internasjonal kulturfremme

Den overordnede målsettingen med ordningen er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter og kontaktflate og bidra til at norsk kultur er en del av den globale utviklingen innenfor de ulike kulturfeltene, for derigjennom å bidra til et aktivt og levende norsk kulturliv.

Målgruppen for ordningen er norske kunst- og kulturinstitusjoner, kunstfaglig bransje og profesjonelle kulturaktører.

Årlige prioriteringer innenfor denne ordningen gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilging over statsbudsjettet.

Søknadsfrist: Løpende
Spørsmål om ordningen kan rettes til kulturseksjonen@mfa.no 

Støtte til kultursektoren i utviklingsland

Overordnet mål for ordningen er en sterk uavhengig og fri kultursektor i utviklingsland. Den norske innsatsen støtter arbeidet med kulturelle rettigheter generelt og kunsterisk ytringsfrihet spesielt.
Hovedmålgruppen for ordningen er kulturaktører, organsiasjoner og miljøer i utviklingsland som arbeider for reell endring i kultursektoren og tilgang til kultur. Jmf FNs menneskerettighetserklæring artikkel nr 27.
Innsatsen inkluderer fremme og vern av kulturarv og bekjempelse av ulovlig handel med stjålene kunst- og kulturgjenstander.
Regelverket for ordningen

Kunstfaglige støtteordninger

Ordningene skal støtte opp om profesjonelle norske kunstneres offentlige opptreden på internasjonale arenaer.  Midlene kan gå til reise- og oppholdsstøtte, frakt, forsikring mv. Ordningene er delegert til fagmiljøene på de ulike kunstfelt.
Se kunngjøring på de enkelte forvalterorganisasjonenes nettsider

Atomhandlingsplanen

Ordningen skal bidra til å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveie, og til å redusere risikoen for ulykker og forurensing fra atominstallasjoner i Nordvest-Russland. Aktører i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media kan søke støtte.
Les mer i UDs budsjettproposisjon - kapittel 118, post 70.

Fredskorpset

Kap.post 160.77. Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til kontakt og samarbeid mellom et mangfold av organisasjoner og institusjoner i Norge og i utviklingsland, bygget på gjensidighet, likeverd og solidaritet. Tilskuddsordningen skal medvirke til å gjennomføre de overordnede mål for Norges samarbeid med utviklingslandene. 
Les mer om ordningen.

Søknadsfrist: Kontakt Fredskorpset  for mer informasjon