Kunstfaglige støtteordninger

Utenriksdepartementet har delegert forvaltningen av de søknadsbaserte støtteordningene til de syv kunstfaglige organisasjonene Music Norway, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Norwegian Crafts, Norwegian Literature Abroad (Norla), Danse- og teatersentrum, Norsk design- og arkitektursenter (Doga) og Norsk Filminstitutt.

Magisk
Foto: Knut Bry

Delegeringen er ledd i styrkingen av samarbeidet med fagmiljøene. Beslutningene om fordeling av tilskuddsmidlene fattes av dertil opprettede fagutvalg innen de forskjellige kunstgrenene. Fagutvalgene skal sikre den kunstneriske og faglige kvaliteten på prosjektene.   

Organisasjonene fungerer også som faglige rådgivere for departementet og utenriksstasjonene på sine respektive kunstfelt, og Utenriksdepartementet samarbeider med organisasjonene og deres fagutvalg om langsiktige prioriteringer i den internasjonale kulturvirksomheten.  

Støtteordningen på feltet bildende kunst forvaltes av stiftelsen OCA:

Office for Contemporary Art Norway (OCA),
Nedre gate 7, N- 0551 – Oslo.
Telefon +47 – 23 23 31 50.
E-post info@oca.no  

Informasjon om ordningen ligger på OCA sine nettsider og søknadsskjema kan lastes ned på www.stikk.no

Kunstner- og kuratoropphold som OCA administrerer:

  • ISCP New York
  • Künstlerhaus Bethanien, Berlin
  • Wiels Contemporary Art Centre, Brussels
  • Kyoto Art Center, Kyoto
  • Lusaka Contemporary Art Centre (LuCAC), Lusaka

Støtteordningen for musikk forvaltes av Music Norway 

Music Norway
Observatoriegaten 1B
0254 Oslo
post@musicnorway.no

Støtteordningen på scenekunstfeltet forvaltes av Danse- og teatersentrum:

Danse- og teatersentrum
Observatoriegata 1b
0254 Oslo
E-post: post@pahn.no  

Støtteordningen for kunsthåndverk forvaltes av Norwegian Crafts

Norwegian Crafts
Rådhusgaten 20
0151 Oslo
Telefon: +47 – 22 91 02 60
E-post: post@norwegiancrafts.no 

Støtteordningen for litteratur. I forbindelse med invitasjon fra utenlandske litteraturfestivaler o.l. kan skjønn- og faglitterære forfattere søke om tilskudd til bl.a. reiseutgifter. Ordningen gjelder ikke "lanseringsreiser" til utlandet. Forvaltes av Norla.

Norla
Observatoriegt. 1b
Postboks 1414 Vika
0115 OSLO
Telefon: 23 08 41 00
firmapost@norla.no 

Støtteordningen for film og spill. I forbindelse med deltakelse på filmfestivaler i utlandet kan profesjonelle norske filmfolk søke om reisestøtte. Det blir ikke gitt støtte til deltakelse på kommersielle filmmarkeder eller i forbindelse med produksjon av film.  Forvaltes av Norsk Filminstitutt.

Norsk Filminstitutt
Postboks 482 Sentrum
0105  Oslo
Besøksadresse: Filmens Hus, Dronningens gate 16,
E-post: post@nfi.no
Telefon: 22 47 45 00

Forvaltningen av støtteordningen innen arkitektur og design administreres av Doga 

Norsk design- og arkitektursenter, Doga
Hausmannsgate 16
0182 – Oslo
Telefon: 23 29 28 70
E-post: post@doga.no