Kunstfaglige støtteordninger

Utenriksdepartementet har delegert forvaltningen av de søknadsbaserte støtteordningene til fagmiljøene på de ulike kunstfeltene.

Magisk
Foto: Knut Bry

Beslutningene om fordeling av tilskuddsmidlene fattes av dertil opprettede fagutvalg innen de forskjellige kunstgrenene. Fagutvalgene skal sikre den kunstneriske og faglige kvaliteten på prosjektene.  Når det gjelder litteratur og film behandles disse administrativt av henholdsvis av Norla og Norsk Filminstitutt.

Delegeringen er ledd i styrkingen av samarbeidet med fagmiljøene.  Organisasjonene fungerer også som faglige rådgivere for departementet og utenriksstasjonene på sine respektive kunstfelt, og Utenriksdepartementet samarbeider med organisasjonene og deres fagutvalg om langsiktige prioriteringer i den internasjonale kulturvirksomheten. 

Støtteordningen på feltet bildende kunst forvaltes av stiftelsen OCA:

Office for Contemporary Art Norway (OCA),
Nedre gate 7, N- 0551 – Oslo.
Telefon +47 – 23 23 31 50.
E-post info@oca.no  

Informasjon om ordningen ligger på www.oca.no/international support og søknadsskjema kan lastes ned på www.stikk.no

Atelierordninger som OCA administrerer:

Støtteordningen for musikk forvaltes av Music Norway 

Music Norway
Observatoriegaten 1B
0254 Oslo
post@musicnorway.no

Støtteordningen på scenekunstfeltet forvaltes av Danse- og teatersentrum:

Danse- og teatersentrum
Observatoriegata 1b
0254 Oslo
E-post: post@pahn.no  

Støtteordningen for kunsthåndverk forvaltes av Norwegian Crafts

Norwegian Crafts
Rådhusgaten 20
0151 Oslo
Telefon: +47 – 22 91 02 60
E-post: post@norwegiancrafts.no 

I forbindelse med invitasjon fra utenlandske litteraturfestivaler o.l. kan skjønn- og faglitterære forfattere søke om tilskudd til reiseutgifter. Ordningen gjelder ikke "lanseringsreiser" til utlandet. Støtteordningen for litteraturer forvaltes av Norla.

Norla
Observatoriegt. 1b
Postboks 1414 Vika
0115 OSLO
Telefon: 23 08 41 00
firmapost@norla.no 

I forbindelse med deltakelse på filmfestivaler i utlandet kan profesjonelle norske filmfolk søke om reisestøtte.  Det blir ikke gitt støtte til deltakelse på kommersielle filmmarkeder eller i forbindelse med produksjon av film.  Støtteordningen for film forvaltes av Norsk Filminstitutt.

Norsk Filminstitutt
Postboks 482 Sentrum
0105  Oslo
Besøksadresse: Filmens Hus, Dronningens gate 16,
E-post: post@nfi.no
Telefon: 22 47 45 00

Forvaltningen av støtteordningen innen arkitektur og design administreres av Doga 

Norsk design- og arkitektursenter, Doga
Hausmannsgate 16
0182 – Oslo
Telefon: 23 29 28 70
E-post: post@doga.no