Internasjonal kulturfremme - kunngjøringstekst

Årlige prioriteringer innenfor denne ordningen gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Ordningen skal bidra til at norsk kulturliv har fått flere internasjonale muligheter og bredere internasjonal kontaktflate og at relevante målgrupper har fått mer kunnskap om Norge, norske synspunkter og norsk politikk.

Regjeringens arbeid for internasjonalt kulturfremme bygger på nær kontakt mellom norsk kulturliv gjennom organisasjonene i nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA), Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, og med Kulturdepartementet. NAA består av Danse- og teatersentrum (DTS), Design og arkitektur Norge (Doga), Music Norway, Norsk Filminstitutt (NFI), Norwegian Crafts, Norwegian Literature Abroad (Norla) og Office for Contemporary Art Norway (OCA).

1 Tilskuddsordningen

Kulturdimensjonen er en integrert del av regjeringens nordområdesatsing og inngår i denne tilskuddsordningen.

Ordningen gjelder også for tilskuddsmidlene som forvaltes av utenriksstasjonene.

Ordningen er søknadsbasert. Søknader mottas og behandles fortløpende basert på føringene og kriteriene som fremkommer nedenfor.

Ingen har krav på tilskudd fra denne ordningen. Dette gjelder selv om samtlige formelle og materielle forutsetninger for tildeling av tilskudd er oppfylt.

Tilskudd fra UD og utenriksstasjonene skal synliggjøres gjennom bruk av logo eller på annen hensiktsmessig måte.

2 Mål og målgruppe

Målet med ordningen er:

 • Norsk kulturliv har fått flere internasjonale muligheter og bredere internasjonal kontaktflate
 • Relevante målgrupper har fått mer kunnskap om Norge, norske synspunkter og norsk politikk

Målgruppen(e) for ordningen er:

 • Norske kunst- og kulturinstitusjoner
 • Norsk kunstfaglig bransje
 • Profesjonelle kulturaktører som er norske eller etablert i Norge
 • Sentrale utenlandske aktører og beslutningstakere innenfor kulturliv, næringsliv og øvrig samfunnsliv

Fordeling av tilskuddsmidlene skal bidra til å sikre kunstfaglig bredde. Det skal særlig satses i land som utgjør de viktigste internasjonaliseringsarenaene for norske kunstnere og/eller der norske interessert er størst, samt i land av særlig utenrikspolitisk betydning.

3 Kriterier for måloppnåelse

Rapporteringen om resultater fra tiltak under denne ordningen skal samlet bidra til å sannsynliggjøre at norske tilskudd har bidratt til å nå ordningens mål, og til å begrunne eventuell videre norsk innsats på området.

Følgende indikatorer for måloppnåelse skal benyttes for denne ordningen:

 • Norsk deltakelse og synlighet på sentrale internasjonale arenaer innenfor de ulike kunstfelt
 • Norske kulturaktører/-utøvere eller kulturaktører/-utøvere som er etablert i Norge, er etterspurt og får internasjonale oppdrag
 • Verdiskaping og kultureksport for norske kulturaktører/-utøvere eller kulturaktører/-utøvere som er etablert i Norge
 • Norge samarbeider aktivt med internasjonale partnere på kulturfeltet
 • Positiv omtale av norsk kultur og sentrale politikkområder for regjeringen i internasjonale media og fagpresse

4 Tildelingskriterier

a) Potensielle tilskuddsmottakere

Potensielle tilskuddsmottakere under denne ordningen er:

 • Norske og utenlandske kunst- og kulturinstitusjoner
 • Norske og utenlandske profesjonelle kultureksperter og medieaktører 
 • Norske og utenlandske messe- og festivalarrangører innenfor kunst og kultur
 • Norske og utenlandske eksperter og pressefolk som jobber med sentrale politikkområder for regjeringen

b) Søkerkriterier

Søker må dokumentere at følgende kriterier er oppfylte:

 • Søker må være en juridisk person. Nøyaktig og dekkende informasjon om organisasjonsform må oppgis.
 • Søker må ha relevante kvalifikasjoner og kompetanse. Resultater av tidligere innsats på ordningens virkeområde er relevante .
 • Søker må vise god innsikt i fagfeltet og ha satt klare og gjennomførbare mål for tiltaket.
 • Søker må ha etablert god kontakt med lokale og internasjonale samarbeidspartnere. Informasjon om samarbeidspartnere må oppgis.

Utenriksdepartementet vil alltid vurdere søkers kompetanse samt faglig og administrativ kapasitet. For søkere som tidligere har mottatt tilskudd fra Utenriksdepartementet inngår erfaringer fra tidligere tildelinger, herunder rapportering, økonomistyring og resultatoppnåelse, i vurderingen.

d) Vurderingskriterier for tiltaket

Det kan gis tilskudd til følgende typer tiltak:

 • Profilering av norsk kunst og kultur i utlandet
 • Intensivering av samarbeidet mellom norske og internasjonale kulturaktører
 • Promotering av norsk kunst og kultur internasjonalt
 • Reisetilskudd til presse- og ekspertreiser
 • Kulturtiltak for nordområdene

Samtlige tiltak må ellers oppfylle følgende kriterier:

 • Tiltaket må falle innenfor ordningens mål og må ta sikte på å dekke et konkret behov.
 • Tiltaket må ha klart definerte, realistiske og målbare mål og skal, dersom mulig, oppgi en baseline/nåsituasjon og indikatorer som gjør det mulig å møte og rapportere på oppnådde resultater.
 • Tiltaket må være kostnadseffektivt. Dette dokumenteres i et detaljert budsjett. Tilskuddsmottaker skal ikke oppnå profitt fra tilskuddet.
 • De administrative kostnadene knyttet til tiltaket skal begrenses. Administrative kostnader knyttet til prosjekter av begrenset omfang (regime III) dekkes ikke.
 • Dersom relevant, må innsatsen koordineres med andre aktørers aktivitet.

5 Tverrgående hensyn

De følgende fire tverrgående hensynene skal ivaretas i samtlige tiltak:

 • Menneskerettigheter, særlig knyttet til medbestemmelse, ansvarlighet og ikke-diskriminering
 • Kvinners rettigheter og likestilling
 • Klima og miljø
 • Anti-korrupsjon

Tilskuddsmottaker skal identifisere vesentlige risikofaktorer som kan virke negativt på de tverrgående hensynene, og analysere og håndtere disse gjennom hele tiltakssyklusen. Utenriksdepartementet vurderer om tilskuddsmottakers risikovurdering og risikohåndtering gir tilstrekkelig sikkerhet for å unngå utilsiktede negative effekter.