Internasjonale klima- og miljøtiltak (budsjettpost 166.72 og 118.76)

Enkeltstående tilskuddsbevilgninger som er omtalt i Prop. 1 S (UDs budsjettforslag)

Målet med ordningen er å støtte opp under regjeringens globale mål knyttet til klima, miljø og bærekraftig utvikling. Støtten skal bidra til at samarbeidsland utvikler kapasitet og kompetanse til selv å ivareta rettighetene til et rent miljø og til en bærekraftig forvaltning av sine naturressurser, både for befolkningen generelt, og lokal- og urbefolkningen spesielt.

Tilskuddene omfatter pliktige bidrag eller kontingenter til internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

Målet med ordningen er å støtte opp under regjeringens globale mål knyttet til klima, miljø og bærekraftig utvikling. Støtten skal bidra til at samarbeidsland utvikler kapasitet og kompetanse til selv å ivareta rettighetene til et rent miljø og til en bærekraftig forvaltning av sine naturressurser, både for befolkningen generelt, og lokal- og urbefolkningen spesielt.

Ordningen skal også bidra til redusert sårbarhet for klimaendringer og reduserte klimagassutslipp. Tilskuddene fra kapittelpost 166.72 skal komme innbyggerne i utviklingsland til gode. Midlene kan kanaliseres gjennom institusjoner og organisasjoner i offentlig og privat sektor eller det sivile samfunn. Midler for bredere utenrikspolitiske formål, kapittelpost 118.76, kan brukes i hele verden og kan forvaltes gjennom samme type kanaler som bistandsmidlene.

Til toppen