Tilskudd til handelsrettet utviklingssamarbeid

Gjelder de deler av budsjettpostene 166.71 og 170.76 som forvaltes av WTO/OECD-seksjonen

Målet for ordningen er at utviklingslandene integreres fullt ut i det internasjonale handelssystemet og dermed utnytter fordelene av å delta i internasjonal handel.

Støttede aktiviteter søker å samle inn, spre kunnskap, påvirke holdninger og influere nasjonal og internasjonal politikk. Økt kunnskap om det internasjonale handelsregelverket og handelssystemet vil bidra til at utviklingsland i større grad blir i stand til å delta i internasjonal handel. Årlige prioriteringer innenfor ordningen gis i Utenriksdepartementets Prop. 1 S.

Kriterier for måloppnåelse er:

a) At utviklingslandenes og særlig de minst utviklede landenes handel øker.

b) At utviklingsland i større grad oppfyller krav til kvalitet og standarder på det internasjonale markedet.

c) At kvinners økonomiske stilling styrkes gjennom økt deltakelse i handel.

d) At det utvikles ny kunnskap om sammenhengen mellom handel og klima/miljø.

e) At utviklingslandene deltar aktivt i forhandlingsprosessene i WTO.

f) At WTO-avtaler iverksettes i utviklingsland.


Ordningen benyttes til:

  • Å støtte handelsrettet faglig bistand for å bygge opp utviklingslands kompetanse og kapasitet til å delta i internasjonal handel.
  • Å støtte utviklingslandenes deltakelse i relevante forhandlingsprosesser i WTO.
  • Å støtte utviklingslandenes iverksettelse av internasjonale handelsavtaler.

Tilskudd kan gis til multilaterale organisasjoner, samt norske offentlige institusjoner, som yter handelsrettet faglig bistand og/eller deltar i videreutvikling og oppfølging av handelsrelaterte avtaler, prosesser og utforming av internasjonale regelverk og retningslinjer. Tiltak rettet inn mot de minst utviklede land og Afrika sør for Sahara gis prioritet. Tiltak rettet inn mot kvinner, samt tiltak som vektlegger miljø- og klimahensyn, skal likeledes gis prioritet.

Til toppen