Menneskerettigheter (budsjettpost 163.72)

Mål for tilskuddsordningen for menneskerettigheter og demokrati er å bidra til å utbre kunnskap om menneskerettighetene. Tilskuddene skal også styrke det internasjonale regelverket og styrke gjennomføringen regelverket og staters overholdelse av dette.

Enkeltstående tilskuddsbevilgninger som er omtalt i Prop. 1 S (UDs budsjettforslag)

Tilskuddene omfatter pliktige bidrag eller kontingenter til internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

Mål for tilskuddsordningen for menneskerettigheter og demokrati er å bidra til å utbre kunnskap om menneskerettighetene. Tilskuddene skal også styrke det internasjonale regelverket og styrke gjennomføringen regelverket og staters overholdelse av dette. Årlige prioriteringer innenfor denne ordningen gis i Utenriksdepartementets budsjettforslag (Prop. 1 S).

Målgruppe for ordningen er mennesker som lider under overgrep mot menneskerettighetene og mangel på beskyttelse. Tilskudd under ordningen gis i hovedsak til frivillige organisasjoner, institusjoner, organer, forskningsinstitutter, eller gjennom FN-systemet. Ordningsregelverket er for tiden under revisjon.

Til toppen