Studentpraktikantordningen

Mange ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant (internship). Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden.

Oppgavene vil variere og kan omfatte informasjons- og kulturarbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, samt bistå i politiske/økonomiske analyser og oppfølging av utviklingssamarbeid mm. Dette konkretiseres i den enkelte utlysning.

Nedenfor finner du også mer informasjon om de betingelser som gjelder for studentpraktikant-ordningen. Du kan også gjøre deg kjent med virksomheten ved de ulike stasjonene gjennom Norgesportalen.

1. Betingelser

Studentpraktikantordningen administreres av den enkelte utenriksstasjon iht. retningslinjer fra departementet. Den enkelte stasjon vurderer selv om den ønsker å benytte seg av ordningen, og kunngjør ledige praktikantplasser på stasjonens hjemmeside.

2. Sikkerhet

Tjenestesteder med særskilt krevende sikkerhetssituasjon kan ikke benytte seg av studentpraktikantordningen, og praktikantplasser vil følgelig ikke bli kunngjort ved disse utenriksstasjonene.

3. Formelle krav

Personer som søker seg til ordningen må inneha norsk statsborgerskap og være medlem i Folketrygden. Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden, samt at vedkommende ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikant-oppholdet.

4. Avtale

Utenriksstasjonen skal inngå avtale med studenten.

5. Helsetjenester/forsikring

Studentpraktikanter som bor i Norge og kun skal oppholde seg utenfor Norge i inntil 12 måneder, må sende søknad om medlemskap i norsk folketrygd til Nav Internasjonalt for å opprettholde medlemskapet under utenlandsoppholdet. Søknadsskjema kan hentes på nav.no. Henvendelser vedrørende stønad til helsetjenester rettes til Helfo.

Spesielt innenfor EØS-området: Praktikanten må i tillegg søke om europeisk helsetrygdkort hos Helfo. Kortet gir rett til helsetjenester i oppholdslandet og ved reiser i EØS-området og Sveits.

Studentpraktikanten skal ikke betale trygdeavgift.

Praksisoppholdet gir ikke pensjonsgivende arbeidsinntekt, og studentpraktikanten har da ikke rett til sykepenger, særfordeler ved yrkesskade eller foreldrepenger i løpet av praksisoppholdet.

Studentpraktikanten er selv ansvarlig for egen forsikring utover det folketrygden dekker.

6. Stipend

Studentpraktikanten skal ikke motta lønn. Stipendet er ikke skattepliktig, men oppgavepliktig. Utenriksstasjonen skal utbetale et stipend oppad begrenset til 60 prosent av tjenestestedets grunnsats for utenlandstillegg.

Nedenfor følger en liste over ledige studentpraktikantplasser:

(Hvis lista er tom, er det ingen ledige plasser for øyeblikket)

Ingen nye avtaler høsten 2021

Utenriksdepartementet viser til informasjonen nedenfor, og kan opplyse om at vi nå har foretatt en vurdering knyttet til mulig rekruttering av studentpraktikanter til høsten 2021. 

Grunnet den vedvarende usikkerheten knyttet til smittesituasjonen på de enkelte tjenestestedene har vi besluttet å videreføre ordningen om at det ikke skal inngås nye avtaler om praktikantopphold også for høsten 2021. 

Vi håper imidlertid at situasjonen utvikler seg slik at det kan bli mulig å rekruttere praktikanter igjen for oppstart våren 2022. Beslutningen vil bli gjenstand for ny vurdering i løpet av høsten 2021.

Under de rådende omstendigheter knyttet til covid-19 vil det ikke bli inngått nye avtaler om praktikantopphold for vårsemesteret 2021. Dette gjelder for alle utenriksstasjonene. I lys av hvordan situasjonen utvikler seg vil retningslinjene bli gjenstand for ny vurdering på vårparten med sikte på mulig rekruttering til høsten 2021. 

Ordningen med studentpraktikanter administreres av den enkelte utenriksstasjon som selv vurderer om det er ønskelig å ha praktikanter, og som kunngjør ledige praktikantplasser på sin hjemmeside, ev. på regjeringen.no. Vi anbefaler at du følger med på disse nettsidene utover våren, og ev. tar direkte kontakt med de stasjonene du kunne være interessert i for ytterligere informasjon.