Studentpraktikantordningen

Mange ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant (internship). Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden.

Oppgavene vil variere og kan omfatte informasjons- og kulturarbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, samt bistå i politiske/økonomiske analyser og oppfølging av utviklingssamarbeid mm. Dette konkretiseres i den enkelte kunngjøring.

Nedenfor finner du også mer informasjon om de betingelser som gjelder for studentpraktikant-ordningen. Du kan også gjøre deg kjent med virksomheten ved de ulike stasjonene på utestasjonenes nettsted norway.no.

Studentpraktikantplasser for høsten kunngjøres rundt 1. mars. Svar til søkere kan forventes innen 15. april.

Studentpraktikantplasser for våren kunngjøres rundt 2. september, og svar til søkere kan forventes innen 15. oktober.

Spørsmål om ordningen må rettes til den enkelte ambassade eller delegasjon.

 

Studentpraktikantordningen

Studentpraktikantordningen administreres av den enkelte utenriksstasjon i henhold til retningslinjer fra Utenriksdepartementet. Den enkelte stasjon vurderer selv om den ønsker å benytte seg av ordningen, og kunngjør ledige praktikantplasser på stasjonens hjemmeside.

Tjenestesteder med særskilt krevende sikkerhetssituasjon kan ikke benytte seg av studentpraktikantordningen, og praktikantplasser vil ikke bli kunngjort ved disse utenriksstasjonene.

Personer som søker seg til ordningen må inneha norsk statsborgerskap og være medlem i folketrygden. Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden, samt at vedkommende ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hen har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan bli vurdert, dersom vedkommende har til hensikt å ta en ny mastergrad, ev. doktorgrad.

Studentpraktikanten må selv søke om studie-/oppholdstillatelse i tjenestelandet. Eventuelle utgifter knyttet til dette må dekkes av praktikanten.

Utenriksstasjonen skal inngå praksisavtale med studenten.

Studentpraktikanter som bor i Norge og kun skal oppholde seg utenfor Norge i inntil 12 måneder, må sende søknad om medlemskap i norsk folketrygd til NAV for å opprettholde medlemskapet under utenlandsoppholdet. Medlemskapet innebærer rett til helsetjenester fra Helfo, les mer på helsenorge.no.

Utenfor EØS-området

Søknadsskjema som skal benyttes: «Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor EØS». 

Innenfor EØS-området

Søknadsskjema som skal benyttes: «Søknad om avklaring av trygdetilhørighet under opphold i EØS eller Sveits». 

Spesielt innenfor EØS-området: Praktikanter som er medlem i folketrygden må i tillegg søke om Europeisk helsetrygdkort hos helsenorge.no. Kortet gir rett til dekning av nødvendig helsehjelp på samme vilkår som innbyggerne i oppholdslandet, og ved reiser i EØS-området og Sveits.

Studentpraktikanten skal ikke betale trygdeavgift til folketrygden.

Praksisoppholdet gir ikke pensjonsgivende arbeidsinntekt, og studentpraktikanten har da ikke rett til sykepenger, særfordeler ved yrkesskade eller foreldrepenger i løpet av praksisoppholdet.

Studentpraktikanten er medlem i norsk folketrygd, og har rettigheter etter denne. Praktikanten bør likevel være forsikret i tillegg, og bør undersøke hvilke forsikringsordninger som finnes. ANSA tilbyr bl.a. en forsikring beregnet for utenlandsstudenter. Praktikanten er selv ansvarlig for egen forsikring utover det folketrygden dekker.

Studentpraktikanten mottar ikke lønn, men et stipend. Størrelsen på stipendet vil variere mellom de enkelte utenriksstasjonene. Stipendet er ikke skattepliktig, men blir innrapportert på skattemeldingen.

Nedenfor følger en liste over ledige studentpraktikantplasser:

(Hvis lista er tom, er det ingen ledige plasser for øyeblikket)