Utenriksdepartementets årsregnskap

Utenriksdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapene gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Riksrevisjonens beretning