Offentleg journal og innsyn

Utanriksdepartementets offentlege journal er publisert på eInnsyn.

eInnsyn er ei felles publiseringsteneste som statlege verksemder bruker til å publisere eigne offentlege journal/postlister på internett. Her kan du søkje etter dokument som er mottekne eller sende av Utanriksdepartementet, og bestille innsyn.

Innanfor nokre saksområde praktiserer Utanriksdepartementet arkivering og journalføring, men ikkje publisering på eInnsyn.

Seksjon for eksportkontroll handterer mange saker i e-lisens knytt til lisenssøknader for forsvarsmateriell, fleirbruksvarer, eksportforboda i sanksjonsregelverket og andre spørsmål om konkret eksport som ikkje går fram av eInnsyn. Desse sakene blir ikkje publiserte på eInnsyn på grunn av mengda og innhald som er halde unna offentleg innsyn etter Offentleglova (Løyve av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) § 13 første ledd, jf. eksportkontrollova (Løyve av 18. desember 1987 om eksport av strategiske varer, tenester og teknologi m.v.) § 2 fjerde ledd.

Konsulære saker er i samsvar med § Forskrift til offentleglova § 9 5. ledd b halde unna publisering på offentleg journal. Utanriksdepartementet arkiverer og journalfører organinterne dokument, men publiserer ikkje desse på offentleg journal.