Varsling i utenrikstjenesten

Det oppfordres til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten, også mistanke om økonomiske misligheter.

Hva bør du varsle om?

Utenriksdepartementet ønsker å bli opplyst om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten.

Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og forskrifter, interne retningslinjer eller etiske normer. Eksempler på kritikkverdige forhold er bl.a. trakassering eller annen utilbørlig opptreden, diskriminering, rusmisbruk eller annen problematisk avhengighet, økonomiske misligheter, forhold som utgjør en fare for personers liv og helse, utlevering av taushetsbelagte opplysninger og upassende gaver eller bonuser.

Hvem kan du varsle?

Alle, både ansatte i utenrikstjenesten og andre, kan varsle om kritikkverdige forhold til Sentral kontrollenhet eller gjennom vår eksterne varslingskanal. Ansatte bør som hovedregel først ta opp saken med sin nærmeste leder, eventuelt leder høyere opp i linjen. Ansatte kan også varsle via  tillitsvalgte, verneombud, kollega eller bedriftshelsetjenesten. Sentral kontrollenhet skal varsles om saker som angår mistanke om økonomiske misligheter.

Varsling til Sentral kontrollenhet sendes til s-kontrollenhet@mfa.no eller ved brev til

Sentral kontrollenhet
Postboks 8114 Dep
0032 Oslo

Merk e-post eller konvolutt "Varsel".

Varsling til den eksterne varslingskanalen kan skje elektronisk til Ernst & Young gjennom dette skjemaet: Varslingsskjema.

På telefon (+ 47) 24 00 20 14

Eller ved brev til:

Ernst & Young AS
Att: Granskingsenheten
Oslo Atrium
Postboks 1156 Sentrum
NO-0107 Oslo

Du kan alltid velge å varsle anonymt uavhengig av hvilken varslingskanal du vil benytte.