NOU 2023: 14

Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet

Bakgrunnen er Stortingets vedtak i innstillingen til Langtidsplanen for forsvarssektoren (2020 - 2021) der regjeringen ble bedt om å sette ned en forsvarskommisjon «med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig grunnlag for videre utvikling av forsvarssektoren». Forsvarskommisjonens oppdrag har vært å vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20-årsperspektiv. Kommisjonen har vurdert om Norge er godt nok rustet for å møte fremtidens utfordringer. Et bredere og mer komplekst utfordringsbilde setter norsk forsvarsevne på prøve. Dette krever en tydeligere beskrivelse av Norges strategiske interesser og av hva myndighetene bør prioritere for å verne om disse. Forsvarskommisjonen anbefaler at Norges forsvarsevne styrkes.

Les dokumentet

Digitale vedlegg