Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet

Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene har i 2021 reforhandlet særavtalen om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet (NATO-avtalen).

FD kom i desember 2020 til enighet med BFO, NOF, NTL Forsvar og Parat Forsvaret om ny avtale. Grunnen til at ny avtale kommer sent, skyldes først og fremst koranapandemien i mars 2020. Som følge av endringer i forholdstallsnivåene på utenlandstillegget, valgte også KOL, Tekna, Den norske tannlegeforening, NITO og Norges Juristforbund å gå til brudd. Våren 2021 har de nevnte organisasjonene imidlertid tilsluttet seg avtalen som ble inngått mellom BFO, NOF, NTL Forsvar, Parat Forsvaret og FD fullt og helt. Det har resultert i at avtalen har fått ulikt virkningstidspunkt for partene.  Avtalen har virkning fra 1. januar 2021 for medlemmer i BFO, NOF, NTL Forsvar og Parat Forsvaret, mens den gis virkning fra 1. april 2021 for medlemmer av akademikerorganisasjonene.

NATO-avtalen er en tilpasningsavtale til Utenriksdepartementets særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten (UDs særavtale). For Forsvarsdepartementet har det derfor vært viktig å i større grad tilpasse NATO-avtalen til UDs særavtale.

Partene har blitt enige om å endre navnet på avtalen i samsvar med UD-avtalen, ved at man fjerner begrepet «økonomiske vilkår» og erstatter det med «tillegg, ytelser og godtgjørelser». Ny avtale heter nå Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet.

Partene har gjennom forhandlingene blitt enige om en reduksjon i antall forholdstallsnivåer for utenlandstillegget, ved  å slå sammen forholdstall for brigader, attacheer, oberst, oberstløytnant, sersjantmajor, OR 9 og stedfortredende råd/spesialråd (tidligere forholdstall 175), med gruppen major, kommandersersjant, OR 8, ass. råd for forsvarssaker, seniorrådgiver og rådgiver (tidligere 155) til forholdstall 165 for alle. Dette bidrar til forenkling og skaper større likhet mellom de ulike personellgruppene. Partene har også blitt enige om å senke toppnivået på utenlandstillegget fra 200 til 190, samt heve nivået for kaptein, stabssersjant, løytnant, oversersjant, fenrik, sersjant, OR 4-7, førstekonsulent, konsulent og kontorsekretær til 140. Det er nå fire forholdstallsnivåer i avtalen. Virkninger for endringene i forholdstall på utenlandstillegget som innebærer nedtrekk trer i kraft 1. august 2021.

Partene har også forenklet det administrative rundt barnetillegget, ved at ordningen med dekning av skolegang i tredjeland og i Norge, samt dekning av hybelutgifter utenfor tjenestestedet, bortfaller. Det vil som følge av dette heller ikke være behov for redusert barnetillegg. Dette er i tråd med UD-avtalen. Partene er for øvrig enige om en overgangsordning for de som mottar dette ut perioden.

Avtalens punkt om barnehage- og skoleutgifter har blitt endret i samsvar med UD-avtalen både hva gjelder tekst og satser. Utgifter som dekkes til barnehage er endret fra inntil 233 000 kroner til inntil 280 000 kroner per barn per skoleår. Foreldrebetalingen er hevet fra 2300 kroner til 2600 kroner per barn for et heldagstilbud. Satsen for dekning av skoleutgifter er endret fra 330 000 kroner til 395 000 kroner.

Kompensasjons- og øvingstillegget er indeksregulert.

 

Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet: