Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet

Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene har reforhandlet særavtalen om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet (NATO-avtalen). Avtalen har virkning fra 1. januar 2019.

NATO-avtalen er en tilpasningsavtale til Utenriksdepartementets særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten (UDs særavtale). For Forsvarsdepartementet har det derfor vært viktig å i større grad tilpasse NATO-avtalen til UDs særavtale.

Partene har gjennom forhandlingene blitt enige om en reduksjon i antall forholdstallsnivåer for utenlandstillegget, ved å blant annet heve forholdstall for fenrik og sersjant fra 120 til 135. Dette bidrar til forenkling og å skape større likhet mellom de ulike personellgruppene. Partene er enige om at antall forholdstallsnivåer skal ytterligere reduseres ved neste forhandlingsrunde. Det er også foretatt en justering av satsen for barnetillegg i tråd med det som gjelder etter UDs særavtale.

Partene har videre valgt å heve satsen for forhøyet adskillelsestillegg. Forhøyet adskillelsestillegg utbetales til utsendte som ikke mottar forhøyet utenlandstillegg eller barnetillegg, og legger således til rette for at personell som reiser ut uten familie i større grad kan opprettholde kontakten med de hjemme i Norge.

Muligheten for å få dekket nødvendige utgifter til barnehage og førskole har økt fra kr. 215 000,- til kr. 233 000 per barn per barnehageår. Foreldrebetalingen øker samtidig fra kr. 2 100,- til kr. 2 300,-. Dette er i samsvar med UDs særavtale. Partene er videre enige om at satsen for skoleutgifter også økes. Dersom et likeverdig skoletilbud med det barnet har rett på i Norge ikke oppfylles ved offentlig skolegang på tjenestestedet, kan utgifter til privat skole dekke med inntil kr. 330 000,-.

Satsene for boligskattkompensasjon er også økt i tråd med Utenriksdepartementets satser. I tillegg er kompensasjonstillegget økt. Kompensasjonstillegget skal kompensere for samlivspartners tap av pensjonspoeng og manglende mulighet til å følge opp egen karriere.

Virkningen for endringer enkelte satser er satt til 1. oktober 2018.

 

Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet: