Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet

Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene har reforhandlet særavtalen om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet (NATO-avtalen). Avtalen har virkning fra 1. januar 2018 og gjelder frem til 31. desember 2019. Partene har blitt enige om en avtale som gir bedre rammer for tillegg, ytelser og godtgjøringer for personell som tjenestegjør i utlandet. Det er gjort enkelte endringer i struktur og begreper for å klargjøre bestemmelsene og oppdatere begrepsbruken til gjeldende regelverk.

NATO-avtalen er en tilpasningsavtale til Utenriksdepartementets særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten (UDs særavtale). For Forsvarsdepartementet har det derfor vært viktig å i større grad tilpasse NATO-avtalen til UDs særavtale.

Partene har gjennom forhandlingene blitt enige om en reduksjon i antall forholdstallsnivåer for utenlandstillegget, ved å blant annet heve forholdstall for fenrik og sersjant fra 120 til 135. Dette bidrar til forenkling og å skape større likhet mellom de ulike personellgruppene. Partene er enige om at antall forholdstallsnivåer skal ytterligere reduseres ved neste forhandlingsrunde. Det er også foretatt en justering av satsen for barnetillegg i tråd med det som gjelder etter UDs særavtale.

Partene har videre valgt å heve satsen for forhøyet adskillelsestillegg. Forhøyet adskillelsestillegg utbetales til utsendte som ikke mottar forhøyet utenlandstillegg eller barnetillegg, og legger således til rette for at personell som reiser ut uten familie i større grad kan opprettholde kontakten med de hjemme i Norge.

Muligheten for å få dekket nødvendige utgifter til barnehage og førskole har økt fra kr. 215 000,- til kr. 233 000 per barn per barnehageår. Foreldrebetalingen øker samtidig fra kr. 2 100,- til kr. 2 300,-. Dette er i samsvar med UDs særavtale. Partene er videre enige om at satsen for skoleutgifter også økes. Dersom et likeverdig skoletilbud med det barnet har rett på i Norge ikke oppfylles ved offentlig skolegang på tjenestestedet, kan utgifter til privat skole dekke med inntil kr. 330 000,-.

Satsene for boligskattkompensasjon er også økt i tråd med Utenriksdepartementets satser. I tillegg er kompensasjonstillegget økt. Kompensasjonstillegget skal kompensere for samlivspartners tap av pensjonspoeng og manglende mulighet til å følge opp egen karriere.

Virkningen for endringer enkelte satser er satt til 1. oktober 2018.

 

Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet: