Særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene er enige om en revidert særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Oppdatert 1. juni 2020


Revidert særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner
Partene i særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner er blitt enige om en revidert avtale.
Det er enighet om å blant annet forenkle og øke misjonstillegget og familietillegget. Disse tilleggene gis i tjenesteperioden og treffer alle som deltar i en internasjonal operasjon og oppfyller vilkårene for tilleggene. Permisjons- og rekreasjonsdager opptjenes nå uavhengig av lengden på tjenesteperioden. Det er gjort for å tilpasse avtalen til personell som er på operativ støtte. Partene er videre blitt enige om å øke kompensasjonen for hyppige beordringer til internasjonale operasjoner.

I tillegg ble partene i en felles protokolltilførsel enig om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere om Intops-avtalen fremover bare skal omfatte vilkår i tjenesteperioden og under avviklings- og rekreasjonsperioden. Arbeidsgruppa skal redegjøre for økonomiske og administrative konsekvenser av eventuelle anbefalinger. Arbeidet starter opp så raskt som mulig, og skal være sluttført innen 1. januar 2021.

Avtalen har virkning fra 1. januar 2020 og gjelder til 31. desember 2021. Avtalen er viktig for å rekruttere og for å ivareta personellet til internasjonale operasjoner

Her kan du lese avtalen: 

Her er vedleggene: